PKG w Suwałkach Sp. z o.o. zaprasza biegłych rewidentów do składania pisemnej oferty na wykonanie badania sprawozdania finansowego

11 sierpnia 2017

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie badania sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka z o.o. za rok 2017 i  za rok 2018

 

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka
z o.o., zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości
(t.j.: Dz. U. z 2016 roku, poz. 1047 z zm.) oraz zgodnie z ustawą z dnia 07 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1089) zaprasza do składania pisemnej oferty na wykonanie badania sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka z o.o. o za rok 2017 i za rok 2018

 

 1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na badanie sprawozdania finansowego PGK w Suwałkach Spółka z o.o. za rok 2017 i za rok 2018” w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2017 do godziny 15.00 w siedzibie PGK w Suwałkach Spółka z o.o, 16 – 400 Suwałki, ul. Sejneńska 82, do sekretariatu od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00 lub przesłać pocztą na adres siedziby Spółki (decyduje data wpływu).

 

 1. Obowiązki biegłego rewidenta:
 2. Biegły rewident dokona badania sprawozdania finansowego Spółki i sporządzi do dnia 30.04 następnego roku sprawozdanie z badania za każdy rok obrotowy 2017 i 2018.
 3. Biegły rewident przeprowadzi weryfikację wypłaconej przez Miasto Suwałki odrębnie w roku 2017 i 2018 rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych komunikacji miejskiej w oparciu o zapisy umowy pomiędzy Gminą Miastem Suwałki a Spółką stanowiącej załącznik do niniejszego zaproszenia i sporządzi w terminie do dnia 10.03 następnego roku pisemny raport z przeprowadzonej weryfikacji.
 4. Biegły rewident przeprowadzający badanie sprawozdania finansowego nie może być pracownikiem lub członkiem organu Spółki lub innych Spółek z udziałem Miasta.
 5. Biegły rewident zobowiązany jest do udziału w Zgromadzeniu Wspólników zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za każdy rok obrotowy 2017 i 2018 w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji. O terminach Zgromadzenia Wspólników biegły powiadomiony będzie z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
 6. Biegły rewident zobowiązany jest do udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej zwołanym po przedłożeniu sprawozdania z badania sprawozdania finansowego oraz po przedłożeniu raportu z przeprowadzonej weryfikacji rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych komunikacji miejskiej w celu złożenia Radzie stosownych wyjaśnień i informacji. Dopuszcza się konieczność uczestnictwa biegłego rewidenta w innych posiedzeniach Rady Nadzorczej. O terminach posiedzeń biegły rewident powiadomiony będzie z co najmniej
  z tygodniowym wyprzedzeniem.
 7. Biegły rewident zobowiązany jest do przekazania Radzie Nadzorczej sporządzonej dla Zarządu pisemnej informacji o systemie rachunkowości Spółki w formie listu poufnego.
 8. Biegły rewident zobowiązany będzie przedstawić wstępny harmonogram określający metody i terminy prac związany z badaniem sprawozdania finansowego oraz udziałem
  w inwentaryzacji.
 9. Biegły rewident przeprowadzi badanie każdego sprawozdania finansowego w siedzibie Spółki w ilości co najmniej 40 godzin przypadających w dniach roboczych od godziny 7.00 do godziny 15.00

 

 • Oferta powinna zawierać:
 1. aktualny odpis z rejestru sądowego lub inny dokument, z którego wynika status prawny oferenta, w oryginale lub potwierdzony za zgodność z oryginałem, wystawiony nie wcześniej niż 3 m-ce przed terminem składania ofert;
 2. potwierdzenie dokonania przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów wpisu oferenta na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych bądź zaświadczenie o wpisie wystawione nie wcześniej niż na 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert z podaniem numeru i daty wpisu;
 3. wpisy do rejestru biegłych rewidentów tych biegłych rewidentów, którzy będą przeprowadzać badanie sprawozdania finansowego w Spółce, w oryginale lub potwierdzone za zgodność z oryginałem;
 4. oświadczenie o spełnianiu przez biegłego rewidenta i firmy audytorskiej ustawowo określonych warunków o niezależności od badanego podmiotu;
 5. polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie wymaganym odrębnymi przepisami prawa,
  w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem;
 6. wykaz badanych sprawozdań finansowych w branży;
 7. inne dokumenty wg oceny oferenta potwierdzające doświadczenie i znajomość branży,
  w której działa Spółka;
 8. ostateczną cenę (netto i brutto) za badanie sprawozdania oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z badania sprawozdania finansowego, raportu z weryfikacji rekompensaty oraz realizację wszystkich warunków określonych dla niniejszego badania (w tym obecność na Zgromadzeniu Wspólników i Radzie Nadzorczej).
 9. Oczekiwany termin przeprowadzenia i zakończenia badania sprawozdania finansowego oraz przedłożenia sprawozdania efektów badania sprawozdania finansowego : do dnia 30 kwietnia każdego następnego roku
 10. Oferty nie spełniające powyższych wymogów lub złożone w innym terminie niż określony nie będą rozpatrywane.
 11. Otwarcie ofert i wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego nastąpi
  22 września 2017 w siedzibie Spółki.
 • Rada Nadzorcza Spółki zastrzega sobie prawo odstąpienia od postępowania ofertowego bez podania przyczyny oraz ponoszenia skutków prawnych
  i finansowych.

Kontakt: 87 565 32 86 lub 87, e – mail: sekretariat@pgk.suwalki.pl

 

Kryterium wyboru biegłego rewidenta przez Radę Nadzorczą:

 • Kryterium I – cena oferty netto – waga 70%, maksymalnie może być przyznane
  70 pkt.;
 • kryterium II – zadeklarowana liczba godzin powyżej minimum, opisanym w części II ust. 8 – waga 20%, maksymalnie może być przyznane 20 pkt.;
 • kryterium III – doświadczenie w przeprowadzaniu badań sprawozdań finansowych w podmiotach z branży, w której działa Spółka w okresie ostatnich pięciu lat – waga 10%, maksymalnie może być przyznane 10 pkt.;
 • W przypadku, gdy oferenci otrzymają taką samą ilość punktów Spółka zastrzega sobie prawo wyboru w oparciu o przedstawione doświadczenie zawodowe oferenta.

Sposób oceny ofert:

 1. ocena spełniania warunków formalnych,
 2. ocena zawartości ofert w zakresie wymaganych dokumentów,
 3. ocena punktowa ofert spełniających warunki formalne w oparciu o założone kryteria według następujących zasad:
 4. kryterium I – oferta z ceną najniższą otrzyma 70 pkt, pozostałe otrzymają punkty wg wzoru: cena najniższa/cena badanej oferty x 70,
 5. kryterium II – oferta z zadeklarowaną najwyższą liczbą godzin otrzyma 20 pkt., pozostałe otrzymają punkty wg wzoru: liczba godzin badanej oferty/najwyższa oferowana liczba godzin x 20;
 6. kryterium III – oferta z największą liczb badań sprawozdań finansowych w branży, w której działa Spółka w ciągu ostatnich pięciu lat otrzyma 10 pkt, natomiast pozostałe otrzymają punkty wg wzoru: liczba badań sprawozdań finansowych w branży, w której działa Spółka w ciągu ostatnich pięciu lat
  w ofercie badanej/liczbę sprawozdań finansowych w branży, w której działa Spółka w ciągu ostatnich pięciu lat z oferty firmy posiadającej największą liczbę tych badań x 10.