Biegły Rewident

3 września 2019

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie badania sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka z o. o. za rok 2019 i  za rok 2020 z możliwością przedłużenia umowy na kolejny 2 letni okres.

 

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka
z o.o., zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości
(t.j.: Dz. U. z 2019 roku, poz. 351 z późn. zm.) oraz zgodnie z ustawą z dnia 07 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1089 z późn. zm.) zaprasza do składania pisemnej oferty na wykonanie badania sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka z o.o. o za rok 2019 i za rok 2020

 

 1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na badanie sprawozdania finansowego PGK w Suwałkach Spółka z o.o. za rok 2019 i za rok 2020”
  w nieprzekraczalnym terminie do 13 września 2019 do godziny 15.00 w siedzibie PGK w Suwałkach Spółka z o. o, 16 – 400 Suwałki, ul. Sejneńska 82, do sekretariatu od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00 lub przesłać pocztą na adres siedziby Spółki (decyduje data wpływu).

 

 1. Obowiązki biegłego rewidenta:
 2. Biegły rewident dokona badania sprawozdania finansowego Spółki i sporządzi do dnia 30.04 następnego roku sprawozdanie z badania za każdy rok obrotowy 2019 i 2020.
 3. Biegły rewident przeprowadzi weryfikację wypłaconej przez Miasto Suwałki odrębnie w roku 2019 i 2020 rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych komunikacji miejskiej, w tym ustalenie wewnętrznej stopy zwrotu kapitału, w oparciu o zapisy umowy pomiędzy Gminą Miastem Suwałki a Spółką stanowiącej załącznik do niniejszego zaproszenia i sporządzi w terminie do dnia 27.02 następnego roku pisemny raport
  z przeprowadzonej weryfikacji.
 4. Biegły rewident przeprowadzający badanie sprawozdania finansowego nie może być pracownikiem lub członkiem organu Spółki lub innych Spółek z udziałem Miasta.
 5. Biegły rewident zobowiązany będzie do spotkania się z Radą Nadzorczą Spółki po podpisaniu umowy na usługę badania w terminie obopólnie uzgodnionym.
 6. Biegły rewident zobowiązany jest do udziału w Zgromadzeniu Wspólników zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za każdy rok obrotowy 2019 i 2020 w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji. O terminach Zgromadzenia Wspólników biegły powiadomiony będzie z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
 7. Biegły rewident zobowiązany jest do udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej zwołanym po przedłożeniu sprawozdania z badania sprawozdania finansowego oraz po przedłożeniu raportu z przeprowadzonej weryfikacji rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych komunikacji miejskiej w celu złożenia Radzie stosownych wyjaśnień i informacji. Dopuszcza się konieczność uczestnictwa biegłego rewidenta w innych posiedzeniach Rady Nadzorczej. O terminach posiedzeń biegły rewident powiadomiony będzie z co najmniej
  z tygodniowym wyprzedzeniem.
 8. Biegły rewident zobowiązany jest do przekazania Zarządowi Spółki pisemnej informacji
  o systemie rachunkowości Spółki w formie listu poufnego.
 9. Biegły rewident zobowiązany będzie przedstawić wstępny harmonogram określający metody i terminy prac związane z badaniem sprawozdania finansowego oraz udziałem
  w inwentaryzacji.
 10. Biegły rewident przeprowadzi badanie każdego sprawozdania finansowego w siedzibie Spółki w ilości co najmniej 80 godzin przypadających w dniach roboczych od godziny 7.00 do godziny 15.00.
 11. Konsultacje w zakresie zamknięcia ksiąg rachunkowych roku 2019 i 2020.
 12. Biegły rewident zobowiązany jest do sporządzenia sprawozdania z badania określającego sytuację finansową Spółki oraz jej wynik finansowy oraz dodatkowego dokumentu dotyczącego oceny sytuacji finansowej Spółki, za każdy badany rok.

 

 • Oferta powinna zawierać:
 1. aktualny odpis z rejestru sądowego lub inny dokument, z którego wynika status prawny oferenta, w oryginale lub potwierdzony za zgodność z oryginałem, wystawiony nie wcześniej niż 3 m-ce przed terminem składania ofert;
 2. potwierdzenie dokonania przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów wpisu oferenta na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych bądź zaświadczenie o wpisie wystawione nie wcześniej niż na 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert z podaniem numeru i daty wpisu;
 3. wpisy do rejestru biegłych rewidentów tych biegłych rewidentów, którzy będą przeprowadzać badanie sprawozdania finansowego w Spółce, w oryginale lub potwierdzone za zgodność z oryginałem, a w tym wskazanie imienne kluczowego biegłego rewidenta;
 4. oświadczenie o spełnianiu przez biegłego rewidenta i firmy audytorskiej ustawowo określonych warunków o niezależności od badanego podmiotu;
 5. polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie wymaganym odrębnymi przepisami prawa,
  w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem;
 6. wykaz badanych sprawozdań finansowych w branży w której działa Spółka: komunikacja miejska albo wywóz odpadów komunalnych w okresie ostatnich pięciu lat posiadanych przez wskazanego imiennie w ofercie kluczowego biegłego rewidenta.
 7. inne dokumenty wg oceny oferenta potwierdzające doświadczenie i znajomość branży,
  w której działa Spółka;
 8. ostateczną cenę (netto i brutto) za badanie sprawozdania oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z badania sprawozdania finansowego, raportu z weryfikacji rekompensaty oraz realizację wszystkich warunków określonych dla niniejszego badania (w tym obecność na Zgromadzeniu Wspólników i Radzie Nadzorczej).
 9. Oczekiwany termin przeprowadzenia i zakończenia badania sprawozdania finansowego oraz przedłożenia sprawozdania efektów badania sprawozdania finansowego: do dnia 30 kwietnia każdego następnego roku.
 10. Przedłużenie umowy na kolejny 2-letni okres może nastąpić pod warunkiem wyrażenia woli kontynuacji umowy przez Spółkę. W przypadku nie skorzystania z przedłużenia umowy, Wykonawcy usługi nie przysługuje żadne roszczenie z tego tytułu. Realizacja badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021, 2022 będzie się odbywało na takich samych warunkach, jak zamówienie podstawowe – badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, 2020.
 11. Oferty nie spełniające powyższych wymogów lub złożone w innym terminie niż określony nie będą rozpatrywane.
 • Otwarcie ofert i wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego nastąpi
  26 września 2019 w siedzibie Spółki.
 • Rada Nadzorcza dokona wyboru oferty na podstawie złożonych dokumentów, biorąc pod uwagę cenę ofertową, doświadczenie w branży, pozostałe referencje i dodatkowe informacje złożone przez oferenta.
 1. Rada Nadzorcza Spółki zastrzega sobie prawo odstąpienia od postępowania ofertowego bez podania przyczyny oraz ponoszenia skutków prawnych
  i finansowych.

Kontakt: 87 565 32 86 lub 87, e – mail: sekretariat@pgk.suwalki.pl

W załączeniu:

 1. Umowa
 2. Aneks nr 1