PRZETARG NIEOGRANICZONY Zakup gazu CNG w ilości 5 000 000 Nm3 do pojazdów zasilanych gazem CNG przez okres 10 lat (2021-2031) wraz z infrastrukturą umożliwiającą tankowanie ww. pojazdów

9 czerwca 2020

SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu 2020S 110_266297 z dnia 9.06.2020 r..pdf

KluczPub_Oferta_PostepowanieID_dc4651c2-733f-4a0e-9ada-26d635b5a31b.asc

Załącznik nr 1a do SIWZ

Załącznik nr 1b do SIWZ

Dodatek nr 1 i 2 do Załącznika 1b

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik do Formularza ofertowego – Formularz obliczania ceny ofertowej

Załącznik nr 3 – Algorytm obliczania wartości realizacji dostaw

Załącznik nr 4 – Grupa kapitałowa

Załącznik nr 5 – Wykaz dostaw

Załącznik nr 6 – Projekt umowy

Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD)

 

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu wysłane do publikacji w dniu 16.06.2020 r.

SIWZ_zmiana terminu złożenia i otwarcia ofert – 15.07.2020 r.

Załącznik nr 1a do SIWZ

Załącznik nr 1b do SIWZ

Dodatek nr 1 i 2 do Załącznika 1b

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik do Formularza ofertowego – Formularz obliczania ceny ofertowej

Załącznik nr 3 – Algorytm obliczania wartości realizacji dostaw

Załącznik nr 4 – Grupa kapitałowa

Załącznik nr 5 – Wykaz dostaw

Załącznik nr 6 – Wzór umowy

Załącznik nr 6 – projekt umowy_18.06.2020 r.

Pytania i odpowiedzi z dnia 18.06.2020 r.

 

INFORMACJA o zmianie formularza kalkulacyjnego

Ogłoszenie zmian 2020_S 119_289237 z dnia 22.06.2020 r.

Załącznik do Formularza ofertowego – Formularz obliczania ceny ofertowej – modyfikacja z 25.06.2020 r.

 

Sprostowanie ogłoszenia wysłane do publikacji 29.06.2020 r.

SIWZ z dnia 29.06.2020 r.

Pytanie i odpowiedź z dnia 29.06.2020 r.

 

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

 

Ogłoszenie zmian 2020_S 125_306206 z dnia 1.07.2020 r.

Sprostowanie ogłoszenia wysłane do publikacji 9.07.2020 r.

SIWZ z dnia 9.07.2020 r.

Dodatek nr 3 do zał. nr 1b Umowa przyłączeniowa do sieci gazowej

Załącznik nr 6 – projekt umowy 9.07.2020 r.

Pytanie z dnia 8.07.2020 r. i odpowiedź z dnia 9.07.2020 r.

 

Ogłoszenie zmian 2020_S 133_326606 z dnia 13.07.2020 r..pdf

 

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT

rozstrzygnięcie przetargu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L. 2016.119.1), dalej RODO, pragniemy poinformować, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suwałkach, przy ul. Sejneńskiej 82, NIP 844-000-42-07, REGON 000151868, tel. 87 565 32 86, e-mail: sekretariat@pgk.suwalki.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie Państwo skontaktować się w sprawach ochrony swoich danych pod adresem e-mail: iod@pgk.suwalki.pl, lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w pkt. 1 powyżej.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a-c, e RODO w celu prowadzenia działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Suwałkach, opisanej jej aktem założycielskim, a w szczególności w celu zawarcia i realizacji umów dotyczących: świadczenia usługi przewozu komunikacją miejską, odbioru odpadów, zarządzania targowiskami miejskimi oraz cmentarzem komunalnym w Suwałkach, badań i kontroli technicznych pojazdów, podjęcia działań przed zawarciem tych umów, a także art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w celu ustalenia lub dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami.
 4. Zakres przetwarzanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Suwałkach danych osobowych wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o odpadach, ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Zakres danych uzależniony jest od umów zawartych ze Spółką.
 5. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom, którym Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Suwałkach powierzyło przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające), organom publicznym, instytucjom lub podmiotom trzecim uprawnionym do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmiotom świadczącym usługi doradczo – kontrolne, kancelariom prawnym i windykacyjnym.
 6. Okresy przetwarzania (a w tym przechowywania) Państwa danych osobowych wynikają z celów przetwarzania (dane osobowe przetwarzane są przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Suwałkach do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych lub do momentu zrealizowania / ustania celów przetwarzania danych osobowych wynikających z umów zawartych przez Państwo ze Spółką oraz z upływem terminu dochodzenia roszczeń), w szczególności terminy przetwarzania danych osobowych wynikają z ustaw, o których mowa w pkt. 2 powyżej oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody), z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z RODO. W przypadku, gdy dane osobowe nie zostały zebrane od Państwa, przysługuje Państwu prawo do uzyskania informacji o ich źródle.
 8. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 9. Państwa dane nie będą przekazywane do Państwa Trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
 10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale mogą okazać się niezbędne do zawarcia i wykonania umowy i związanych z nią obowiązków prawnych, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność świadczenia usług oferowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Suwałkach.
 11. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy prawa, a w tym RODO.