Wysokości opłat za rezerwację stanowisk handlowych na terenie targowisk miejskich w Suwałkach

6 maja 2024

UCHWAŁA Nr 07/04/2024

Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 25 kwietnia 2024 

w sprawie: zatwierdzenia wysokości opłat za rezerwację stanowisk handlowych na terenie targowisk miejskich w Suwałkach

 

            Na podstawie § 11 ust. 2 pkt 9 aktu przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego „Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach” w jednoosobową spółkę
z ograniczoną odpowiedzialnością Miasta Suwałki oraz § 16 Regulaminu funkcjonowania targowisk miejskich na terenie miasta Suwałk, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały
nr XLVII/516/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 marca 2014 r. (Dziennik Województwa Podlaskiego z 2014 r., poz. 1 352), Rada Nadzorcza uchwala co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółki z o.o. zatwierdza miesięczne opłaty za rezerwację stanowisk handlowych na terenie targowisk miejskich w Suwałkach w następujących kwotach:

 1. za rezerwację stanowiska handlowego na terenie targowiska miejskiego przy ul. Sejneńskiej w Suwałkach (w m2):
 2. do 2 m2 (włącznie) zajmowanej powierzchni  – 60,00 zł;
 3. powyżej 2 m2 do 10 m2 (włącznie) – opłata określona w lit. a) powyżej + 6,00 zł za każdy rozpoczęty 1 m2 powyżej 2 m2 zajmowanej powierzchni;
 4. powyżej 10 m2 – opłata określona w lit. b) powyżej + 5,00 zł za każdy rozpoczęty 1 m2 powyżej 10 m2 zajmowanej powierzchni;
 5. za rezerwację stanowiska handlowego na terenie targowiska miejskiego przy ul. Bakałarzewskiej w Suwałkach (w m bieżących – według linii dostępu do ciągu pieszego):
 • przy alei głównej:
 1. do 3 mb (włącznie) linii  –  60,00 zł;
 2. powyżej 3 mb do 6 mb (włącznie) linii –  90,00 zł;
 3. powyżej 6 mb do 9 mb (włącznie) linii – 110,00 zł;
 4. powyżej 9 mb – opłata określona w lit. c) powyżej + za każde rozpoczęte 3 mb linii – 15,00 zł;
 5. samochodu dostawczego –  80,00 zł;
 6. samochodu specjalnego, autobusu – 110,00 zł;
 • przy alei bocznej:
 1. do 3 mb (włącznie) linii –  50,00 zł;
 2. powyżej 3 mb do 6 mb (włącznie) linii –  70,00 zł;
 3. powyżej 6 mb do 9 mb (włącznie) linii –  90,00 zł;
 4. powyżej 9 mb – opłata określona w lit. c) powyżej + za każde rozpoczęte 3 mb linii – 15,00 zł;
 • z przeznaczeniem na prowadzenie handlu sezonowego (np. kwiaty, drzewka sadzonki, materiał siewny, drób żywy, pasza dla zwierząt itp.):
 1. do 3 mb (włącznie) linii –   80,00 zł;
 2. powyżej 3 mb do 6 mb (włącznie) linii  –  110,00 zł;
 3. powyżej 6 mb do 9 mb (włącznie) linii  –  140,00 zł;
 4. powyżej 9 mb – opłata określona w lit. c) powyżej + za każde rozpoczęte 3 mb linii –  10,00 zł.

§ 2

Podane ceny za rezerwację stanowisk handlowych zwierają podatek VAT.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Spółki.

§ 4

Uchwała podlega opublikowaniu przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w biurze i na terenie Zakładu Targowisk Miejskich oraz zamieszczenie na stronie internetowej www.pgk.suwalki.pl.

§ 5

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc zarządzenie  nr 15/2011 Prezesa Zarządu Spółki z o.o. „Targowiska Miejskie” w Suwałkach z dnia 27 maja 2011 r.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.05.2024 r.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L. 2016.119.1), dalej RODO, pragniemy poinformować, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suwałkach, przy ul. Sejneńskiej 82, NIP 844-000-42-07, REGON 000151868, tel. 87 565 32 86, e-mail: sekretariat@pgk.suwalki.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie Państwo skontaktować się w sprawach ochrony swoich danych pod adresem e-mail: iod@pgk.suwalki.pl, lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w pkt. 1 powyżej.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a-c, e RODO w celu prowadzenia działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Suwałkach, opisanej jej aktem założycielskim, a w szczególności w celu zawarcia i realizacji umów dotyczących: świadczenia usługi przewozu komunikacją miejską, odbioru odpadów, zarządzania targowiskami miejskimi oraz cmentarzem komunalnym w Suwałkach, badań i kontroli technicznych pojazdów, podjęcia działań przed zawarciem tych umów, a także art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w celu ustalenia lub dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami.
 4. Zakres przetwarzanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Suwałkach danych osobowych wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o odpadach, ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Zakres danych uzależniony jest od umów zawartych ze Spółką.
 5. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom, którym Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Suwałkach powierzyło przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające), organom publicznym, instytucjom lub podmiotom trzecim uprawnionym do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmiotom świadczącym usługi doradczo – kontrolne, kancelariom prawnym i windykacyjnym.
 6. Okresy przetwarzania (a w tym przechowywania) Państwa danych osobowych wynikają z celów przetwarzania (dane osobowe przetwarzane są przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Suwałkach do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych lub do momentu zrealizowania / ustania celów przetwarzania danych osobowych wynikających z umów zawartych przez Państwo ze Spółką oraz z upływem terminu dochodzenia roszczeń), w szczególności terminy przetwarzania danych osobowych wynikają z ustaw, o których mowa w pkt. 2 powyżej oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody), z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z RODO. W przypadku, gdy dane osobowe nie zostały zebrane od Państwa, przysługuje Państwu prawo do uzyskania informacji o ich źródle.
 8. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 9. Państwa dane nie będą przekazywane do Państwa Trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
 10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale mogą okazać się niezbędne do zawarcia i wykonania umowy i związanych z nią obowiązków prawnych, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność świadczenia usług oferowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Suwałkach.
 11. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy prawa, a w tym RODO.