Miasto Suwałki informuje, że od dnia 03.10.2022 r. zostanie zmieniona trasa przejazdu linii nr 18: - kierunek Szpitalna/Pętla: Kowalskiego – Daszyńskiego – Szpitalna/Pętla - kierunek Utrata/Łąkowa: Szpitalna/Szpital (03) – Daszyńskiego – Kowalskiego i dalej wg rozkładu jazdy. Przystanki: Reja/Lidla, Szpitalna/Hospicjum, Reja/Stokrotka, Reja/Lityńskiego nie będą obsługiwane!!! Szczegółowe informacje dostępne będą: * na stronie pgk.suwalki.pl w zakładce komunikacja miejska od 29.09.2022 r. * na rozkładach jazdy od 02.10.2022 r.;

link do przetargu

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka z o.o., ul. Sejneńska 82, 16-400 Suwałki, zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn. „Udzielenie kredytu/-ów w kwocie do 3 000 000,00 zł, przeznaczonego/-ych na sfinansowanie bieżącej działalności Spółki”

Pobierz Zapytanie Ofertowe tutaj.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Ogłoszenie o przetargu

Regulamin przetargu

Projekt umowy najmu

Miasto Suwałki informuje, że od dnia 18.07.2022 r. w ferie i wakacje nastąpią zmiany w kursowaniu linii nr 2: •	kurs o godz. 8.24 z przystanku Nowomiejska/Pętla skrócony do przystanku Sejneńska/PGK; •	kurs o godz. 11.04 z przystanku Nowomiejska/Pętla przedłużony do Krzywego; •	zmiana godziny odjazdu z przystanku Sejneńska/PGK z 22.04 na 22.12.

Miasto Suwałki informuje, że w związku z organizowaną imprezą plenerową „Suwałki Blues Festival” w dniach 07.07.2022 od godz. 20.00 do 10.07.2022 r. do godz. 600 nastąpią zmiany w kursowaniu niżej wymienionych linii: „1” – Krzywólka/Pętla – Sikorskiego/Rondo Szpitalna, Reja, Kowalskiego, Pułaskiego, Świerkowa, Kolejowa, Dwernickiego, Noniewicza, Waryńskiego, Utrata, Aleksandry Piłsudskiej, Wojska Polskiego, Kościuszki,24 sierpnia, Zarzecze, Bakałarzewska, Mickiewicza, Hamerszmita, Sikorskiego; powrót tą samą trasą „6” – Szpitalna/Szpital – Walerego Romana Szpitalna, Reja, Kowalskiego, Pułaskiego, Świerkowa, Kolejowa, Dwernickiego, Noniewicza, Wigierska i dalej wg rozkładu jazdy, powrót bez zmian „11” – Armii Krajowej/Wylotowa – Warszawska/Poznańska Kolejowa, Świerkowa, Nowomiejska, Pułaskiego, Kowalskiego, Reja, Bulwarowa, Em. Plater, Hamerszmita, Mickiewicza, Bakałarzewska, Filipowska i dalej wg rozkładu jazdy,„11” –Warszawska/Poznańska – Armii Krajowej/Wylotowa Raczkowska, Powstańców Wielkopolskich, Grunwaldzka, Filipowska, Bakałarzewska, Mickiewicza, Hamerszmita, Em. Plater, Bulwarowa i dalej wg rozkładu jazdy,  „16” – Krzywólka – Dubowo/TANNE Szpitalna, Reja, Kowalskiego, Pułaskiego, Świerkowa, Dwernickiego, Noniewicza, Wigierska i dalej według rozkładu jazdy, powrót bez zmian „19” – Północna/Os. Kamena – Wojska Polskiego II/Pętla Kolejowa, Świerkowa, Nowomiejska, Pułaskiego, Kowalskiego, Reja, Dwernickiego, Noniewicza, Wigierska i dalej wg rozkładu jazdy, powrót bez zmian  „21” –Północna/Os. Kamena - Poddubówek Kolejowa, Świerkowa, Nowomiejska, Pułaskiego, Kowalskiego, Reja, Dwernickiego, Noniewicza, Wigierska i dalej wg rozkładu jazdy, powrót bez zmian

W ZWIĄZKU Z ZAKOŃCZONĄ PRZEBUDOWĄ PĘTLI AUTOBUSOWEJ W PODDUBÓWKU OD DNIA 08.07.2022 r. (piątek) LINIA NR 21 BĘDZIE ZNOWU ODJEŻDŻAŁA Z PRZYSTANKU PODDUBÓWEK

Miasto Suwałki informuje, że podczas trwania imprezy plenerowej „Suwałki Blues Festival” do przejazdów bezpłatnych autobusami komunikacji miejskiej uprawnieni sąorganizatorzy i uczestnicy Suwałki Blues Festival na podstawie: identyfikatora festiwalu, biletu wstępu na koncert lub koszulki festiwalu.

Miasto Suwałki informuje, że od dnia 27.06.2022 r. do 31.08.2022 r. (od poniedziałku do piątku) obowiązywać będzie rozkład jazdy FERIE I WAKACJE. Informacje o rozkładzie FERIE I WAKACJE dostępne są na: stronie internetowej www.pgk.suwalki.pl, oraz rozkładach jazdy umieszczonych na przystankach.

 1. Ogłoszenie
 2. Identyfikator postępowania z miniportalu niezbędny do złożenia oferty
 3. Instrukcja użytkownika systemu miniportal
 4. SWZ
 5. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
 6. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
 7. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków
 8. Załącznik nr 4 – Formularz cenowy
 9. Umowa
 10. Sprostowanie SWZ 14.04.2022 r.
 11. SWZ – po sprostowaniu z dnia 14.04.2022 r.
 12. Załącznik nr 1 Formularz ofertowy – po sprostowaniu z dnia 14.04.2022 r.
 13. Załącznik nr 2 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – po sprostowaniu z dnia 14.04.2022 r.
 14. Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnianiu warunków – po sprostowaniu z dnia 14.04.2022 r.
 15. Załącznik nr 4 Formularz cenowy – po sprostowaniu z dnia 14.04.2022 r.
 16. Załącznik nr 5 Wzór umowy – po sprostowaniu z dnia 14.04.2022 r.

Projekt

 1. A1 – KOLUMBARIUM A i B – RZUT ZESTAWCZY 1-50
 2. A2 – RZUT ZESTAWCZY (POZIOM +0,00)
 3. A3 – FRAGMENTY RZUTÓW ZEST.(POZIOM +0,57 i +1,14)
 4. A4 – RZUT DACHU
 5. A5 – PRZEKRÓJ PIONOWY
 6. A6 – ELEWACJE
 7. OPIS TECHNICZNY

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

Zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L. 2016.119.1), dalej RODO, pragniemy poinformować, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suwałkach, przy ul. Sejneńskiej 82, NIP 844-000-42-07, REGON 000151868, tel. 87 565 32 86, e-mail: sekretariat@pgk.suwalki.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie Państwo skontaktować się w sprawach ochrony swoich danych pod adresem e-mail: iod@pgk.suwalki.pl, lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w pkt. 1 powyżej.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a-c, e RODO w celu prowadzenia działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Suwałkach, opisanej jej aktem założycielskim, a w szczególności w celu zawarcia i realizacji umów dotyczących: świadczenia usługi przewozu komunikacją miejską, odbioru odpadów, zarządzania targowiskami miejskimi oraz cmentarzem komunalnym w Suwałkach, badań i kontroli technicznych pojazdów, podjęcia działań przed zawarciem tych umów, a także art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w celu ustalenia lub dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami.
 4. Zakres przetwarzanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Suwałkach danych osobowych wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o odpadach, ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Zakres danych uzależniony jest od umów zawartych ze Spółką.
 5. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom, którym Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Suwałkach powierzyło przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające), organom publicznym, instytucjom lub podmiotom trzecim uprawnionym do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmiotom świadczącym usługi doradczo – kontrolne, kancelariom prawnym i windykacyjnym.
 6. Okresy przetwarzania (a w tym przechowywania) Państwa danych osobowych wynikają z celów przetwarzania (dane osobowe przetwarzane są przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Suwałkach do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych lub do momentu zrealizowania / ustania celów przetwarzania danych osobowych wynikających z umów zawartych przez Państwo ze Spółką oraz z upływem terminu dochodzenia roszczeń), w szczególności terminy przetwarzania danych osobowych wynikają z ustaw, o których mowa w pkt. 2 powyżej oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody), z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z RODO. W przypadku, gdy dane osobowe nie zostały zebrane od Państwa, przysługuje Państwu prawo do uzyskania informacji o ich źródle.
 8. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 9. Państwa dane nie będą przekazywane do Państwa Trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
 10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale mogą okazać się niezbędne do zawarcia i wykonania umowy i związanych z nią obowiązków prawnych, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność świadczenia usług oferowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Suwałkach.
 11. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy prawa, a w tym RODO.