Ta witryna korzysta z plików cookie. W ustawieniach swojej przeglądarki internetowej możesz w każdym momencie wyłączyć ten mechanizm. W celu pozyskania dodatkowych informacji na ten temat zobacz informacje o cookies. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

MIRBUS


Kontrolę biletów w autobusach Zakładu Komunikacji Miejskiej PGK w Suwałkach sp. z o.o.

przeprowadza:

FIRMA USŁUGOWA
"MIRBUS"

oddział w Suwałkach
ul. Sejneńska 82
tel. 87- 562-74-13
Biuro czynne:
poniedziałek - piątek 800 - 1500

środa 800 - 1700

 

Kontroler jest uprawniony do kontroli ważności biletów osób korzystających ze środków komunikacji miejskiej, do pobierania i nakładania opłaty podwyższonej (dodatkowej o wysokości zgodnej zUchwałą NR XI/89/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za przejazdy autobusami komunikacji miejskiej na terenie miasta Suwałk oraz na terenie gminy Suwałki i Uchwałą Nr XII/103/2011 Rady Miejskiej W Suwałkach z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/89/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za przejazdy autobusami komunikacji miejskiej na terenie miasta Suwałki oraz na terenie gminy Suwałki
oraz na podstawie Uchwały Nr XII/104/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie "Regulaminu przewozu osób i bagażu autobusami komunikacji miejskiej na terenie Miasta Suwałk oraz Gminy Suwałki".


Wzór legitymacji

legitymacja1legitymacja2

W ramach usługi kontrolerzy, na podstawie identyfikatorów wystawionych przez Przewoźnika (w oparciu o art. 33a ustawy Prawo przewozowe - istnieje możliwość wykonania identyfikatorów i druków opłat dodatkowych we własnym zakresie i przedstawienia do akceptacji Przewoźnika), dokonują sprawdzenia czy wszystkie osoby odbywające przejazd (lub przewóz rzeczy i zwierząt) posiadają ważny dokument przewozu (bilet, uprawnienia). Kontrola odbywa się na podstawie przepisów porządkowych i taryfowych obowiązujących u Przewoźnika.

Przypominamy, że każdy pasażer jest obowiązany posiadać ważny bilet lub dokument uprawniający do bezpłatnych przejazdów i przedstawiać go do kontroli na każde żądanie osoby kontrolującej. W przypadku korzystania z przejazdów w taryfie ulgowej należy również, bez dodatkowego wezwania, okazać kontrolerowi biletów dokumenty potwierdzające uprawnienie do ulgi.

Pasażer po wejściu do pojazdu jest zobowiązany niezwłocznie skasować bilet za przejazd.
Skasowanie biletu po rozpoczęciu kontroli biletowej nie zwalnia pasażera od uiszczenia opłaty dodatkowej.
Pasażer jest zobowiązany posiadać ważny bilet przez cały czas podróży i okazywać na żądanie wykonujących kontrolę biletową
Pasażerowi nie wolno odstępować skasowanego biletu innej osobie

W przypadku stwierdzenia braku ważnego biletu lub dokumentu potwierdzającego uprawnienie do bezpłatnego bądź ulgowego przejazdu, kontroler wzywa pasażera do uiszczenia opłaty dodatkowej w formie gotówkowej, wystawiając potwierdzenie wpłaty. W sytuacji odmowy wpłaty gotówki kontroler ma prawo żądać okazania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości i na jego podstawie wystawia wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej oraz opłaty za przejazd.

Opłata dodatkowa wystawiona w pojeździe komunikacji miejskiej upoważnia pasażera do kontynuowania jazdy jedynie pojazdem i kursem, w którym została nałożona.

W przypadku niemożności ustalenia tożsamości pasażera kontroler ma prawo zwrócić się o pomoc do funkcjonariusza Policji lub innych organów porządkowych posiadających, zgodnie z przepisami prawa, uprawnienia do ustalenia tożsamości pasażera.

Kontrolerzy biletów dostali nowy oręż w odwiecznej wojnie z gapowiczami. 1 marca weszła w życie ustawa, dzięki której pracownicy komunikacji miejskiej nazywani powszechnie „kanarami”, oprócz siły perswazji, wykorzystają siłę mięśni. Będą mogli ująć pasażera – bynajmniej nie kulturą osobistą - i przekazać go policji, jeśli ten nie zareaguje na wezwanie „bileciki do kontroli”. Od 01.03.2011 r. obowiązuje znowelizowana Ustawa o transporcie publicznym. Jakie są najistotniejsze zmiany dla pasażerów korzystających z transportu zbiorowego? Najważniejsza to art. 33a ust. 7 pkt 2, w którym czytamy, że „w przypadku odmowy zapłaty należności za przejazd i opłaty dodatkowej za jazdę bez ważnego biletu oraz nieokazania kontrolerowi dokumentu tożsamości, kontrolerzy są uprawnieni do ujęcia podróżnego i niezwłocznego oddania go w ręce policji lub innych organów porządkowych”.

"Art. 33a. 1. Przewoźnik lub organizator publicznego transportu zbiorowego albo osoba przez niego upoważniona, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, może dokonywać kontroli dokumentów przewozu osób lub bagażu.
2. Identyfikator, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:
1) nazwę przewoźnika lub organizatora publicznego transportu zbiorowego,
2) numer identyfikacyjny osoby dokonującej kontroli dokumentów przewozu osób lub bagażu,
3) zdjęcie kontrolującego,
4) zakres upoważnienia,
5) okres ważności,
6) pieczęć i podpis wystawcy (przewoźnika lub organizatora publicznego transportu zbiorowego).
3. W razie stwierdzenia braku odpowiedniego dokumentu przewozu przewoźnik lub organizator publicznego transportu zbiorowego albo osoba przez niego upoważniona pobiera właściwą należność za przewóz i opłatę dodatkową albo wystawia wezwanie do zapłaty.
4. W razie stwierdzenia braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu przewoźnik lub organizator publicznego transportu zbiorowego albo osoba przez niego upoważniona pobiera właściwą należność za przewóz i opłatę dodatkową albo wystawia wezwanie do zapłaty. Pobrana należność za przewóz i opłata dodatkowa, po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej odpowiadającej kosztom poniesionym przez przewoźnika lub organizatora publicznego transportu zbiorowego, podlegają zwrotowi, a w przypadku wezwania do zapłaty - umorzeniu, w przypadku udokumentowania przez podróżnego, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przewozu, uprawnień do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu.
5. W razie posiadania przez podróżnego ważnego dokumentu przewozu, którego nie miał podczas przejazdu, do zwrotu i umarzania należności za przewóz i opłaty dodatkowej stosuje się przepis ust. 4 zdanie drugie.
6. Przewoźnik lub organizator publicznego transportu zbiorowego może określić w regulaminie przewozu lub taryfie obniżenie wysokości opłaty dodatkowej w razie natychmiastowego jej uiszczenia lub w terminie wyznaczonym w wezwaniu do zapłaty.
7. Przewoźnik lub organizator publicznego transportu zbiorowego albo osoba przez niego upoważniona ma prawo:
1) w razie odmowy zapłacenia należności - żądać okazania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości podróżnego,
2) w razie niezapłacenia należności i nieokazania dokumentu - ująć podróżnego i niezwłocznie oddać go w ręce Policji lub innych organów porządkowych, które mają zgodnie z przepisami prawo zatrzymania podróżnego i podjęcia czynności zmierzających do ustalenia jego tożsamości,
3) w razie uzasadnionego podejrzenia, że dokument przewozu albo dokument uprawniający do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego jest podrobiony lub przerobiony - zatrzymać dokument za pokwitowaniem oraz przesłać go prokuratorowi lub Policji, z powiadomieniem wystawcy dokumentu.
8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 pkt 2, do czasu przybycia funkcjonariusza Policji lub innych organów porządkowych, podróżny obowiązany jest pozostać w miejscu przeprowadzania kontroli albo w innym miejscu wskazanym przez przewoźnika lub organizatora publicznego transportu zbiorowego albo osobę przez niego upoważnioną."

 

Ujęcie jest prawem od dawna funkcjonującym w kodeksie postępowania w sprawach wykroczeń i oznacza prawo ujęcia sprawcy wykroczenia celem niezwłocznego oddania go Policji lub innym uprawnionym organom. Jest nim przepis art. 45 § 2 ww. Kodeksu w związku z odpowiednim zastosowaniem art. 243 Kodeksu postępowania karnego (kpk), który stanowi, że każdy ( a więc także kontroler) ma prawo ująć osobę na gorącym uczynku popełniania przestępstwa (tu wykroczenia z art. 87 a i 87 b Prawa przewozowego, które także wejdą w życie z dniem 1 marca 2011 roku) lub pościgu podjętym bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa (tu wykroczenie jw.), jeżeli zachodzi obawa ukrycia się tej osoby lub nie można ustalić jej tożsamości. Osobę ujętą należy niezwłocznie oddać w ręce Policji, a uprawnionym do ujęcia, o czym mowa w cytowanym przepisie kpk, jest każdy, w tym także przedstawiciel organu państwowego, samorządowego jak i pracownik podmiotu gospodarczego.

Z komentarzy do przepisu art. 243 kpk wynika, że ujęciem osoby nie jest wyłącznie jej schwytanie i doprowadzenie do Policji ale może ono także polegać na zamknięciu sprawcy w pomieszczeniu, pojeździe itd. a w razie stawiania oporu dopuszczalne jest stosowanie siły fizycznej w stopniu nie przekraczającym potrzeb jej zatrzymania.

Nie ulega wątpliwości, że zmienione przepisy (art. 66 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 o publicznym transporcie zbiorowym - Dz.U. 2011 r. nr 5 poz. 13) ustawy Prawo przewozowe, rozszerzają uprawnienia kontrolerów biletów. Jednak przede wszystkim liczymy, że wprowadzone zmiany w przepisach wpłyną na świadomość pasażerów, tym samym przełożą się na wzrost poszanowania pracy rewizorów i ułatwią wykonywanie obowiązków służbowych osobom odpowiadającym za kontrolę biletów.

W autobusach Zakładu Komunikacji Miejskiej w Suwałkach, osobami upoważnionymi do przeprowadzania kontroli biletów, są  kontrolerzy Firmy MIRBUS, a także każdy kierowca autobusu, podczas wykonywania obowiązków służbowych. Osoby uprawnione do kontroli, w czasie sprawdzania biletów powinny posiadać, umieszczony w widocznym miejscu, aktualny identyfikator.

Identyfikator musi zawierać następujące elementy:

  • numer identyfikacyjny osoby dokonującej kontroli,
  • zdjęcie kontrolującego,
  • okres ważności,
  • zakres upoważnienia,
  • pieczęć i podpis upoważniającego z upoważnienia Prezesa Zarządu PGK w Suwałkach Sp. z o.o.
  • W czasie kontroli pasażerowi okazywana jest jedynie pierwsza strona identyfikatora.

O Nas

Dowozimy z różnych obszarów miasta Suwałki i miejscowości podmiejskich młodzież do szkół i pracowników do zakładów pracy, wynajmujemy autobusy i świadczymy inne usługi transportowe, usługi kontroli technicznej pojazdów. Wywozimy śmieci i odpady oraz unieszkodliwiamy je, prowadzimy też cmentarz komunalny.

Połącz się z nami!