Cennik biletów

(przyjęty uchwałą nr LII/580/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 24 września 2014 r.)

§ 1.

1. Ustala się opłaty za przejazdy autobusami komunikacji miejskiej na terenie miasta Suwałk:

1) bilet jednoprzejazdowy normalny – 2,50 zł;
2) bilet jednoprzejazdowy ulgowy – 1,25 zł;
3) bilet dekadowy – 31,50 zł;
4) bilet miesięczny lub 30-dniowy imienny normalny – 75,00 zł;
5) bilet miesięczny lub 30-dniowy imienny ulgowy – 38,00 zł;
6) bilet miesięczny lub 30-dniowy na okaziciela normalny – 95,00 zł;
7) bilet miesięczny lub 30-dniowy na okaziciela ulgowy – 47,50 zł;
8) bilet miesięczny „Suwalska RODZINA PLUS” – 19,00 zł.

2. Bilety dekadowe, miesięczne oraz 30-dniowe uprawniają do przejazdów wszystkimi liniami na terenie miasta.

§ 2.

1. Ustala się opłaty za przejazdy autobusami komunikacji miejskiej na trasach podmiejskich:

1) Strefa A. obejmująca przejazdy do wsi Krzywe, Mała Huta, Zielone Kamedulskie, Biała Woda, Żywa Woda, Poddubówek, Okuniowiec I:

a) bilet jednoprzejazdowy normalny – 3,80 zł,
b) bilet jednoprzejazdowy ulgowy – 1,90 zł,
c) bilet miesięczny lub 30-dniowy normalny – 95,00 zł,
d) bilet miesięczny lub 30-dniowy ulgowy – 55,00 zł;

2) Strefa B. obejmująca przejazdy do wsi Zielone Królewskie, Okuniowiec II, Nowa Wieś, Wychodne,
Trzciane, Przebród, Żyliny, Sobolewo, Płociczno Osiedle, Płociczno Tartak, Lipniak:

a) bilet jednoprzejazdowy normalny – 5,50 zł,
b) bilet jednoprzejazdowy ulgowy – 2,75 zł,
c) bilet miesięczny lub 30-dniowy normalny (nie dotyczy wsi Lipniak) – 95,00 zł,
d) bilet miesięczny lub 30-dniowy ulgowy (nie dotyczy wsi Lipniak) – 58,00 zł,
e) bilet miesięczny lub 30-dniowy normalny do wsi Lipniak – 144,00 zł,
f) bilet miesięczny lub 30-dniowy ulgowy do wsi Lipniak – 72,00 zł.

2. Bilety miesięczne oraz 30-dniowe uprawniają do przejazdów wszystkim liniami na terenie gminy.

§ 3.

1. Bilety jednoprzejazdowe mogą występować w formie papierowej lub w formie elektronicznej.
2. Bilety okresowe występują wyłącznie w formie elektronicznej.

§ 4.

Kierowcy autobusów komunikacji miejskiej prowadzą sprzedaż karnetów składających się z czterech biletów jednoprzejazdowych ulgowych.

§ 5.

1. Opłata za przejazd bez ważnego biletu wynosi pięćdziesięciokrotność ceny biletu jednoprzejazdowego normalnego.

2. Wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej w przypadku umorzenia opłaty, o której mowa w ust. 1, wynosi 10% opłaty ustalonej w ust. 1.

§ 6.

1. Opłata za przewóz bagażu o wymiarach powyżej 40x60x20 cm, lub psa wynosi 50 % ceny biletu jednoprzejazdowego normalnego.

2. Opłata za przewóz bagażu nie obejmuje wózka dziecięcego przewożonego wraz z dzieckiem oraz wózka inwalidzkiego.

3. Opłata za przewóz bagażu lub psa bez ważnego biletu wynosi pięćdziesięciokrotność ceny biletu jednoprzejazdowego ulgowego.

§ 7.

Do przejazdów bezpłatnych autobusami komunikacji miejskiej uprawnieni są:

1) Honorowi Obywatele Miasta Suwałk;
2) posłowie na Sejm, senatorowie i eurodeputowani;
3) dzieci poniżej 4. roku życia;
4) niepełnosprawne dzieci uczęszczające do przedszkoli, wraz z ich opiekunami ustalonymi na podstawie stosownego orzeczenia;
5) uczące się niepełnosprawne dzieci i młodzież, wraz z ich opiekunami ustalonymi na podstawie stosownego orzeczenia;
6) osoby powyżej 70. roku życia;
7) inwalidzi wojenni i wojskowi;
8) osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym oraz ich przewodnicy lub opiekunowie, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
9) ociemniali oraz ich przewodnicy (w tym pies przewodnik) lub opiekunowie;
10) honorowi dawcy krwi, posiadający odznakę „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”;
11) pracownicy Zakładu Komunikacji Miejskiej PGK w Suwałkach Sp. z o. o., w zakresie ustalonym w zbiorowym układzie pracy;
12) osoby będące właścicielami lub współwłaścicielami samochodów osobowych w dniu obchodów w Suwałkach Europejskiego Dnia bez Samochodu, na podstawie ważnego dowodu rejestracyjnego pojazdu, którego są właścicielami lub współwłaścicielami, łącznie z dowodem tożsamości;
13) dzieci i młodzież do 18. roku życia, w Dniu Dziecka, na podstawie dokumentu potwierdzającego wiek.

§ 8.

1. Do opłaty ulgowej za przejazdy autobusami komunikacji miejskiej uprawnieni są:

1) dzieci w wieku od 4 do 7 lat;
2) uczniowie oraz studenci;
3) dzieci i młodzież w wieku szkolnym, nieobjęta obowiązkiem szkolnym wskutek choroby lub niepełnosprawności;
4) kombatanci;
5) emeryci i renciści.

2. Do korzystania z biletu miesięcznego „Suwalska RODZINA PLUS” uprawnione są dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia lub do ukończenia 26. roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje, zaś w przypadku osób niepełnosprawnych pozostających pod opieką rodziców – bez ograniczenia wieku, pochodzące z rodzin posługujących się Kartą „Suwalska RODZINA PLUS”.

W związku z wejściem od dnia 25 maja 2018 roku nowych przepisów o ochronie danych osobowych pragniemy Państwa poinformować o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Państwu prawach.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L. 2016.119.1), zwanej dalej RODO, pragniemy poinformować, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suwałkach, przy ul. Sejneńskiej 82, NIP 844-000-42-07, REGON 000151868, tel. 87 565 32 86, e-mail: sekretariat@pgk.suwalki.pl.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a-c, e RODO w celu prowadzenia działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Suwałkach, opisanej jej aktem założycielskim, a w szczególności w celu zawarcia i realizacji umów dotyczących: świadczenia usług przewozowych, odbioru odpadów, zarządzania targowiskami miejskimi oraz cmentarzem komunalnym w Suwałkach, badań i kontroli technicznych pojazdów, a także podjęcia działań przed zawarciem tych umów.
  Zakres przetwarzanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Suwałkach danych osobowych wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o odpadach, ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Zakres danych uzależniony jest od umów zawartych ze Spółką.
 3. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom, którym Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Suwałkach powierzyło przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające) oraz organom uprawnionym do otrzymywania Państwa danych na podstawie przepisów prawa.
 4. Okresy przetwarzania (a w tym przechowywania) Państwa danych osobowych wynikają z celów przetwarzania (dane osobowe przetwarzane są przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Suwałkach do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych lub do momentu zrealizowania / ustania celów przetwarzania danych osobowych wynikających z umów zawartych przez Państwo ze Spółką oraz z upływem terminu dochodzenia roszczeń), w szczególności terminy przetwarzania danych osobowych wynikają z ustaw, o których mowa w pkt. 2 powyżej oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody), z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z RODO.
  W przypadku, gdy dane osobowe nie zostały zebrane od Państwa, przysługuje Państwu prawo do uzyskania informacji o ich źródle.
 6. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy i związanych z nią obowiązków prawnych, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest niemożność świadczenia usług oferowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Suwałkach.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy prawa, a w tym RODO.