Cennik biletów obowiązuje od dnia 01.01.2024 r.

CENNIK BILETÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

(UCHWAŁA NR LXIV/836/2023 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH z dnia 29 listopada 2023 r.)

§ 1.1. Ustala się opłaty za przejazdy autobusami komunikacji miejskiej na terenie miasta Suwałk:

 1. bilet jednoprzejazdowy normalny – 3,60 zł;
 2. bilet jednoprzejazdowy ulgowy – 1,80 zł;
 3. bilet wieloprzejazdowy 60-minutowy normalny – 5,00 zł (ważny na wszystkich liniach
  przez 60 minut od momentu skasowania w pierwszym pojeździe);
 4. bilet wieloprzejazdowy 60-minutowy ulgowy – 2,50 zł (ważny na wszystkich liniach przez
  60 minut od momentu skasowania w pierwszym pojeździe);
 5. bilet wieloprzejazdowy 24-godzinny normalny – 10,00 zł (ważny na wszystkich liniach
  przez 24 godziny od momentu skasowania w pierwszym pojeździe);
 6. bilet wieloprzejazdowy 24-godzinny ulgowy – 5,00 zł (ważny na wszystkich liniach przez
  24 godziny od momentu skasowania w pierwszym pojeździe);
 7. bilet dekadowy – 44,00 zł;
 8. bilet dekadowy imienny dla posiadacza „Suwalskiej Karty mieszkańca – zwykła” – 35,00 zł;
 9. bilet dekadowy imienny dla posiadacza „Suwalskiej Karty mieszkańca – rodzina wielodzietna” – 22,00 zł;
 10. bilet dekadowy imienny dla posiadacza „Suwalskiej Karty mieszkańca – senior” – 22,00 zł;
 11. bilet miesięczny lub 30-dniowy imienny normalny – 104,00 zł;
 12. bilet miesięczny lub 30-dniowy imienny ulgowy – 53,00 zł;
 13. bilet miesięczny lub 30-dniowy na okaziciela normalny – 132,00 zł;
 14. bilet miesięczny lub 30-dniowy na okaziciela ulgowy – 66,00 zł;
 15. bilet miesięczny lub 30-dniowy imienny dla posiadaczy „Suwalskiej Karty Mieszkańca – zwykła” – 83,00 zł;
 16. bilet miesięczny lub 30-dniowy imienny dla posiadaczy „Suwalskiej Karty Mieszkańca – rodzina wielodzietna” – 52,00 zł;
 17. bilet miesięczny lub 30-dniowy imienny dla posiadaczy „Suwalskiej Karty Mieszkańca – senior” – 52,00 zł;

§ 2. Bilety wymienione w ust. 1 uprawniają do przejazdów wszystkimi liniami na terenie miasta.
§ 2.1. Ustala się opłaty za przejazdy autobusami komunikacji Miejskiej na terenie Suwałk oraz na trasach podmiejskich

1) Strefa A. obejmująca przejazdy do wsi Krzywe, Mała Huta, Zielone Kamedulskie, Biała Woda, Poddubówek, Okuniowiec (w kierunku wsi Lipniak – do przystanku Okuniowiec 04P, w kierunku miasta Suwałk – od przystanku  Okuniowiec 04L) :

 1. bilet jednoprzejazdowy normalny – 5,40 zł;
 2. bilet jednoprzejazdowy ulgowy – 2,70 zł;
 3. bilet miesięczny lub 30-dniowy normalny – 133,00 zł;
 4. bilet miesięczny lub 30-dniowy ulgowy – 77,00 zł;

2) Strefa B. obejmująca przejazdy do wsi Zielone Królewskie, Okuniowiec (w kierunku wsi Lipniak- od przystanku Okuniowiec 05P, w kierunku miasta Suwałk – do przystanku Okuniowiec 05L), Nowa Wieś, Wychodne, Trzciane, Przebród, Sobolewo, Płociczno Osiedle, Płociczno Tartak, Lipniak:

 1. bilet jednoprzejazdowy normalny – 8,00 zł;
 2. bilet jednoprzejazdowy ulgowy – 4,00 zł;
 3. bilet miesięczny lub 30-dniowy normalny (nie dotyczy wsi Lipniak) 133,00 zł;
 4. bilet miesięczny lub 30-dniowy ulgowy (nie dotyczy wsi Lipniak) – 81,00 zł;
 5. bilet miesięczny lub 30-dniowy normalny do wsi Lipniak – 198,00 zł;
 6. bilet miesięczny lub 30-dniowy ulgowy do wsi Lipniak – 99,00 zł.
 7. Bilety miesięczne oraz 30-dniowe uprawniają do przejazdów wszystkim liniami na terenie miasta Suwałk oraz gminy Suwałki.

§ 3.1. Bilety jednoprzejazdowe mogą występować w formie papierowej lub w formie elektronicznej.
§ 3.2. Bilety okresowe występują wyłącznie w formie elektronicznej.

§ 4. Kierowcy autobusów komunikacji miejskiej prowadzą sprzedaż karnetów składających się z czterech biletów jednoprzejazdowych ulgowych.
§ 5. Opłata za przejazd bez ważnego biletu wynosi pięćdziesięciokrotność ceny biletu jednoprzejazdowego normalnego.
Wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej w przypadku umorzenia opłaty, o której mowa w ust. 1, wynosi 10% opłaty ustalonej w ust. 1.
§ 6. Opłata za przewóz bagażu o wymiarach powyżej 40x60x20 cm, lub psa wynosi 50% ceny biletu jednoprzejazdowego normalnego.

 1. Opłata za przewóz bagażu nie obejmuje wózka dziecięcego przewożonego wraz z dzieckiem oraz wózka inwalidzkiego.
 2. Opłata za przewóz bagażu lub psa bez ważnego biletu wynosi pięćdziesięciokrotność ceny biletu jednoprzejazdowego ulgowego.

§ 7.1. Do przejazdów bezpłatnych autobusami komunikacji miejskiej uprawnieni są:

 1. Honorowi Obywatele Miasta Suwałk;
 2. posłowie na Sejm, senatorowie i euro deputowani;
 3. dzieci poniżej 4. roku życia;
 4. niepełnosprawne dzieci uczęszczające do przedszkoli, wraz z ich opiekunami ustalonymi na podstawie stosownego orzeczenia;
 5. dzieci, młodzież oraz studenci posiadający „Suwalską Kartę Mieszkańca” (bez względu na rodzaj posiadanej karty);
 6. uczące się niepełnosprawne dzieci i młodzież, wraz z ich opiekunami ustalonymi na podstawie stosownego orzeczenia;
 7. osoby powyżej 70. roku życia;
 8. inwalidzi wojenni i wojskowi;
 9. osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym oraz ich przewodnicy lub opiekunowie, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 10. osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, posiadające „Suwalską Kartę Mieszkańca – osoba niepełnosprawna”;
 11. osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym ze schorzeniem narządu wzroku o symbolu 04-O, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, posiadające „Suwalską Kartę Mieszkańca – osoba niepełnosprawna”, na podstawie legitymacji ze stopniem niepełnosprawności i symbolem przyczyny niepełnosprawności, oraz ich opiekunowie;
 12. ociemniali oraz ich przewodnicy (w tym pies przewodnik) lub opiekunowie;
 13. honorowi dawcy krwi, posiadający odznakę „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”;
 14. pracownicy Zakładu Komunikacji Miejskiej PGK w Suwałkach Sp. z o.o., w zakresie ustalonym w zbiorowym układzie pracy;
 15. osoby będące właścicielami lub współwłaścicielami samochodów osobowych w dniu obchodów w Suwałkach Europejskiego Dnia bez Samochodu, na podstawie ważnego dowodu rejestracyjnego pojazdu, którego są właścicielami lub współwłaścicielami, łącznie z dowodem tożsamości;
 16. dzieci i młodzież do 18. roku życia, w Dniu Dziecka, na podstawie dokumentu potwierdzającego wiek;
 17. organizatorzy i uczestnicy Suwałki Blues Festival, w trakcie jego trwania, na podstawie identyfikatora festiwalu, biletu wstępu na koncert lub koszulki festiwalu.
 18. osoby korzystające w dniu 1 listopada z przejazdów liniami specjalnymi do cmentarzy przy ul. Reja i Bakałarzewskiej.
 19. wszystkie osoby korzystające z komunikacji miejskiej w dniu 22 września, z okazji zakończenia Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu.
 20. umundurowani żołnierze terytorialnej służby wojskowej.
 21. weterani działań poza granicami państwa, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa.

§ 7.2. Osoba korzystająca z uprawnień w przypadku kontroli biletów musi okazać dokument zaświadczający o przysługującym zwolnieniu z opłaty za przejazd.
§ 8.1. Do opłaty ulgowej za przejazdy autobusami komunikacji miejskiej uprawnieni są:

 1. dzieci w wieku od 4 do 7 lat;
 2. uczniowie oraz studenci;
 3. dzieci i młodzież w wieku szkolnym, nieobjęta obowiązkiem szkolnym wskutek choroby lub niepełnosprawności;
 4. kombatanci;
 5. emeryci i renciści;
 6. posiadacze „Suwalskiej Karty Mieszkańca – senior”, w oparciu o imienne bilety okresowe;
 7. osoby, które nabyły status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodu politycznych, w porozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych na podstawie legitymacji działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych;
 8. posiadacze „Suwalskiej Karty Mieszkańca – rodzina wielodzietna”, w oparciu o imienne bilety okresowe.

§ 8.2. Do opłaty ulgowej za przejazdy autobusami Komunikacji Miejskiej w wysokości 20% ceny biletu normalnego uprawnione są osoby dorosłe, posiadające „Suwalską Kartę Mieszkańca – zwykła”, w oparciu o imienne bilety okresowe.
§ 8.3. Osoba korzystająca z uprawnień w przypadku kontroli biletów musi okazać dokument zaświadczający o przysługującej uldze w opłacie za przejazd.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L. 2016.119.1), dalej RODO, pragniemy poinformować, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suwałkach, przy ul. Sejneńskiej 82, NIP 844-000-42-07, REGON 000151868, tel. 87 565 32 86, e-mail: sekretariat@pgk.suwalki.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie Państwo skontaktować się w sprawach ochrony swoich danych pod adresem e-mail: iod@pgk.suwalki.pl, lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w pkt. 1 powyżej.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a-c, e RODO w celu prowadzenia działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Suwałkach, opisanej jej aktem założycielskim, a w szczególności w celu zawarcia i realizacji umów dotyczących: świadczenia usługi przewozu komunikacją miejską, odbioru odpadów, zarządzania targowiskami miejskimi oraz cmentarzem komunalnym w Suwałkach, badań i kontroli technicznych pojazdów, podjęcia działań przed zawarciem tych umów, a także art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w celu ustalenia lub dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami.
 4. Zakres przetwarzanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Suwałkach danych osobowych wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o odpadach, ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Zakres danych uzależniony jest od umów zawartych ze Spółką.
 5. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom, którym Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Suwałkach powierzyło przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające), organom publicznym, instytucjom lub podmiotom trzecim uprawnionym do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmiotom świadczącym usługi doradczo – kontrolne, kancelariom prawnym i windykacyjnym.
 6. Okresy przetwarzania (a w tym przechowywania) Państwa danych osobowych wynikają z celów przetwarzania (dane osobowe przetwarzane są przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Suwałkach do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych lub do momentu zrealizowania / ustania celów przetwarzania danych osobowych wynikających z umów zawartych przez Państwo ze Spółką oraz z upływem terminu dochodzenia roszczeń), w szczególności terminy przetwarzania danych osobowych wynikają z ustaw, o których mowa w pkt. 2 powyżej oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody), z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z RODO. W przypadku, gdy dane osobowe nie zostały zebrane od Państwa, przysługuje Państwu prawo do uzyskania informacji o ich źródle.
 8. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 9. Państwa dane nie będą przekazywane do Państwa Trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
 10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale mogą okazać się niezbędne do zawarcia i wykonania umowy i związanych z nią obowiązków prawnych, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność świadczenia usług oferowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Suwałkach.
 11. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy prawa, a w tym RODO.