Cennik biletów

KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

(przyjęty uchwałą nr XLVI/573/2018 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 maja 2018 r.)

 

§ 1.1. Ustala się opłaty za przejazdy autobusami komunikacji miejskiej na terenie miasta Suwałk:

1) bilet jednoprzejazdowy normalny – 2,50 zł;

2) bilet jednoprzejazdowy ulgowy – 1,25 zł;

3) bilet dekadowy – 31,50 zł;

4) bilet dekadowy imienny dla posiadacza „Suwalskiej Karty mieszkańca – zwykła” – 25,20 zł;

5) bilet dekadowy imienny dla posiadacza „Suwalskiej Karty mieszkańca – rodzina wielodzietna” – 15,75 zł;

6) bilet dekadowy imienny dla posiadacza „Suwalskiej Karty mieszkańca – osoba niepełnosprawna” – 15,75 zł;

7) bilet dekadowy imienny dla posiadacza „Suwalskiej Karty mieszkańca – senior” – 15,75 zł;

8) bilet miesięczny lub 30-dniowy imienny normalny – 75,00 zł;

9) bilet miesięczny lub 30-dniowy imienny ulgowy – 38,00 zł;

10) bilet miesięczny lub 30-dniowy na okaziciela normalny – 95,00 zł;

11) bilet miesięczny lub 30-dniowy na okaziciela ulgowy – 47,50 zł;

12) bilet miesięczny lub 30-dniowy imienny dla posiadaczy „Suwalskiej Karty Mieszkańca – zwykła” – 60,00 zł;

13) bilet miesięczny lub 30-dniowy imienny dla posiadaczy „Suwalskiej Karty Mieszkańca – rodzina wielodzietna” – 37,50 zł;

14) bilet miesięczny lub 30-dniowy imienny dla posiadaczy „Suwalskiej Karty Mieszkańca – osoba niepełnosprawna” – 37,50 zł;

15) bilet miesięczny lub 30-dniowy imienny dla posiadaczy „Suwalskiej Karty Mieszkańca – senior” – 37,50 zł;

 

2. Bilety wymienione w ust. 1 uprawniają do przejazdów wszystkimi liniami na terenie miasta.

 

§ 2.1. Ustala się opłaty za przejazdy autobusami komunikacji Miejskiej na terenie Suwałk oraz na trasach podmiejskich:

 

1) Strefa A. obejmująca przejazdy do wsi Krzywe, Mała Huta, Zielone Kamedulskie, Biała Woda, Żywa Woda, Poddubówek, Okuniowiec I:

a) bilet jednoprzejazdowy normalny – 3,80 zł;

b) bilet jednoprzejazdowy ulgowy – 1,90 zł;

c) bilet miesięczny lub 30-dniowy normalny – 95,00 zł;

d) bilet miesięczny lub 30-dniowy ulgowy – 55,00 zł;

 

2) Strefa B. obejmująca przejazdy do wsi Zielone Królewskie, Okuniowiec II, Nowa Wieś, Wychodne, Trzciane, Przebród, Żyliny, Sobolewo, Płociczno Osiedle, Płociczno Tartak, Lipniak:

a) bilet jednoprzejazdowy normalny – 5,50 zł;

b) bilet jednoprzejazdowy ulgowy – 2,75 zł;

c) bilet miesięczny lub 30-dniowy normalny (nie dotyczy wsi Lipniak) – 95,00 zł;

d) bilet miesięczny lub 30-dniowy ulgowy (nie dotyczy wsi Lipniak) – 58,00 zł;

e) bilet miesięczny lub 30-dniowy normalny do wsi Lipniak – 144,00 zł;

f)  bilet miesięczny lub 30-dniowy ulgowy do wsi Lipniak – 72,00 zł.

 

2. Bilety miesięczne oraz 30-dniowe uprawniają do przejazdów wszystkim liniami na terenie miasta Suwałk oraz gminy Suwałki.

§ 3.1.  Bilety jednoprzejazdowe mogą występować w formie papierowej lub w formie elektronicznej.

2. Bilety okresowe występują wyłącznie w formie elektronicznej.

§ 4. Kierowcy autobusów komunikacji miejskiej prowadzą sprzedaż karnetów składających się z czterech biletów jednoprzejazdowych ulgowych.

§ 5.1. Opłata za przejazd bez ważnego biletu wynosi pięćdziesięciokrotność ceny biletu jednoprzejazdowego normalnego.

2.  Wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej w przypadku umorzenia opłaty, o której mowa w ust. 1, wynosi 10% opłaty ustalonej w ust. 1.

§ 6.1. Opłata za przewóz bagażu o wymiarach powyżej 40x60x20 cm, lub psa wynosi 50% ceny biletu jednoprzejazdowego normalnego.

2. Opłata za przewóz bagażu nie obejmuje wózka dziecięcego przewożonego wraz z dzieckiem oraz wózka inwalidzkiego.

 

3. Opłata za przewóz bagażu lub psa bez ważnego biletu wynosi pięćdziesięciokrotność ceny biletu jednoprzejazdowego ulgowego.

 

§ 7.1. Do przejazdów bezpłatnych autobusami komunikacji miejskiej uprawnieni są:

1) Honorowi Obywatele Miasta Suwałk;

2) posłowie na Sejm, senatorowie i eurodeputowani;

3) dzieci poniżej 4. roku życia;

4) niepełnosprawne dzieci uczęszczające do przedszkoli, wraz z ich opiekunami ustalonymi na podstawie stosownego orzeczenia;

5) dzieci, młodzież oraz studenci posiadający „Suwalską Kartę Mieszkańca” (bez względu na rodzaj posiadanej karty);

6) uczące się niepełnosprawne dzieci i młodzież, wraz z ich opiekunami ustalonymi na podstawie stosownego orzeczenia;

7) osoby powyżej 70. roku życia;

8) inwalidzi wojenni i wojskowi;

9) osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym oraz ich przewodnicy lub opiekunowie, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

10) ociemniali oraz ich przewodnicy (w tym pies przewodnik) lub opiekunowie;

11) honorowi dawcy krwi, posiadający odznakę "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi";

12) pracownicy Zakładu Komunikacji Miejskiej PGK w Suwałkach Sp. z o.o., w zakresie ustalonym w zbiorowym układzie pracy;

13) osoby będące właścicielami lub współwłaścicielami samochodów osobowych w dniu obchodów w Suwałkach Europejskiego Dnia bez Samochodu, na podstawie ważnego dowodu rejestracyjnego pojazdu, którego są właścicielami lub współwłaścicielami, łącznie z dowodem tożsamości;

14) dzieci i młodzież do 18. roku życia, w Dniu Dziecka, na podstawie dokumentu potwierdzającego wiek;

15) organizatorzy i uczestnicy Suwałki Blues Festival, w trakcie jego trwania, na podstawie identyfikatora festiwalu, biletu wstępu na koncert lub koszulki festiwalu.

2. Osoba korzystająca z uprawnień w przypadku kontroli biletów musi okazać dokument zaświadczający o przysługującym zwolnieniu z opłaty za przejazd.

 

§ 8.1. Do opłaty ulgowej za przejazdy autobusami komunikacji miejskiej uprawnieni są:

  1. dzieci w wieku od 4 do 7 lat;
  2. uczniowie oraz studenci;
  3. dzieci i młodzież w wieku szkolnym, nieobjęta obowiązkiem szkolnym wskutek choroby lub niepełnosprawności;
  4. kombatanci;
  5. emeryci i renciści;
  6. posiadacze „Suwalskiej Karty Mieszkańca – senior”, w oparciu o imienne bilety okresowe;
  7. osoby, które nabyły status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodu politycznych, w porozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych na podstawie legitymacji działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych;
  8. posiadacze „Suwalskiej Karty Mieszkańca – rodzina wielodzietna”, w oparciu o imienne bilety okresowe;
  9. posiadacze „Suwalskiej Karty Mieszkańca – osoba niepełnosprawna”, w oparciu o imienne bilety okresowe.

 

2. Do opłaty ulgowej za przejazdy autobusami Komunikacji Miejskiej    w wysokości 20% ceny biletu normalnego uprawnione są osoby dorosłe, posiadające „Suwalską Kartę Mieszkańca – zwykła”,  w oparciu o imienne bilety okresowe.

3. Osoba korzystająca z uprawnień w przypadku kontroli biletów musi okazać dokument zaświadczający o przysługującej uldze w opłacie za przejazd.