Cennik biletów

(przyjęty uchwałą nr LII/580/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 24 września 2014 r.)

§ 1.

1. Ustala się opłaty za przejazdy autobusami komunikacji miejskiej na terenie miasta Suwałk:

1) bilet jednoprzejazdowy normalny – 2,50 zł;
2) bilet jednoprzejazdowy ulgowy – 1,25 zł;
3) bilet dekadowy – 31,50 zł;
4) bilet miesięczny lub 30-dniowy imienny normalny – 75,00 zł;
5) bilet miesięczny lub 30-dniowy imienny ulgowy – 38,00 zł;
6) bilet miesięczny lub 30-dniowy na okaziciela normalny – 95,00 zł;
7) bilet miesięczny lub 30-dniowy na okaziciela ulgowy – 47,50 zł;
8) bilet miesięczny „Suwalska RODZINA PLUS” – 19,00 zł.

2. Bilety dekadowe, miesięczne oraz 30-dniowe uprawniają do przejazdów wszystkimi liniami na terenie miasta.

§ 2.

1. Ustala się opłaty za przejazdy autobusami komunikacji miejskiej na trasach podmiejskich:

1) Strefa A. obejmująca przejazdy do wsi Krzywe, Mała Huta, Zielone Kamedulskie, Biała Woda, Żywa Woda, Poddubówek, Okuniowiec I:

a) bilet jednoprzejazdowy normalny – 3,80 zł,
b) bilet jednoprzejazdowy ulgowy – 1,90 zł,
c) bilet miesięczny lub 30-dniowy normalny – 95,00 zł,
d) bilet miesięczny lub 30-dniowy ulgowy – 55,00 zł;

2) Strefa B. obejmująca przejazdy do wsi Zielone Królewskie, Okuniowiec II, Nowa Wieś, Wychodne,
Trzciane, Przebród, Żyliny, Sobolewo, Płociczno Osiedle, Płociczno Tartak, Lipniak:

a) bilet jednoprzejazdowy normalny – 5,50 zł,
b) bilet jednoprzejazdowy ulgowy – 2,75 zł,
c) bilet miesięczny lub 30-dniowy normalny (nie dotyczy wsi Lipniak) – 95,00 zł,
d) bilet miesięczny lub 30-dniowy ulgowy (nie dotyczy wsi Lipniak) – 58,00 zł,
e) bilet miesięczny lub 30-dniowy normalny do wsi Lipniak – 144,00 zł,
f) bilet miesięczny lub 30-dniowy ulgowy do wsi Lipniak – 72,00 zł.

2. Bilety miesięczne oraz 30-dniowe uprawniają do przejazdów wszystkim liniami na terenie gminy.

§ 3.

1. Bilety jednoprzejazdowe mogą występować w formie papierowej lub w formie elektronicznej.
2. Bilety okresowe występują wyłącznie w formie elektronicznej.

§ 4.

Kierowcy autobusów komunikacji miejskiej prowadzą sprzedaż karnetów składających się z czterech biletów jednoprzejazdowych ulgowych.

§ 5.

1. Opłata za przejazd bez ważnego biletu wynosi pięćdziesięciokrotność ceny biletu jednoprzejazdowego normalnego.

2. Wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej w przypadku umorzenia opłaty, o której mowa w ust. 1, wynosi 10% opłaty ustalonej w ust. 1.

§ 6.

1. Opłata za przewóz bagażu o wymiarach powyżej 40x60x20 cm, lub psa wynosi 50 % ceny biletu jednoprzejazdowego normalnego.

2. Opłata za przewóz bagażu nie obejmuje wózka dziecięcego przewożonego wraz z dzieckiem oraz wózka inwalidzkiego.

3. Opłata za przewóz bagażu lub psa bez ważnego biletu wynosi pięćdziesięciokrotność ceny biletu jednoprzejazdowego ulgowego.

§ 7.

Do przejazdów bezpłatnych autobusami komunikacji miejskiej uprawnieni są:

1) Honorowi Obywatele Miasta Suwałk;
2) posłowie na Sejm, senatorowie i eurodeputowani;
3) dzieci poniżej 4. roku życia;
4) niepełnosprawne dzieci uczęszczające do przedszkoli, wraz z ich opiekunami ustalonymi na podstawie stosownego orzeczenia;
5) uczące się niepełnosprawne dzieci i młodzież, wraz z ich opiekunami ustalonymi na podstawie stosownego orzeczenia;
6) osoby powyżej 70. roku życia;
7) inwalidzi wojenni i wojskowi;
8) osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym oraz ich przewodnicy lub opiekunowie, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
9) ociemniali oraz ich przewodnicy (w tym pies przewodnik) lub opiekunowie;
10) honorowi dawcy krwi, posiadający odznakę „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”;
11) pracownicy Zakładu Komunikacji Miejskiej PGK w Suwałkach Sp. z o. o., w zakresie ustalonym w zbiorowym układzie pracy;
12) osoby będące właścicielami lub współwłaścicielami samochodów osobowych w dniu obchodów w Suwałkach Europejskiego Dnia bez Samochodu, na podstawie ważnego dowodu rejestracyjnego pojazdu, którego są właścicielami lub współwłaścicielami, łącznie z dowodem tożsamości;
13) dzieci i młodzież do 18. roku życia, w Dniu Dziecka, na podstawie dokumentu potwierdzającego wiek.

§ 8.

1. Do opłaty ulgowej za przejazdy autobusami komunikacji miejskiej uprawnieni są:

1) dzieci w wieku od 4 do 7 lat;
2) uczniowie oraz studenci;
3) dzieci i młodzież w wieku szkolnym, nieobjęta obowiązkiem szkolnym wskutek choroby lub niepełnosprawności;
4) kombatanci;
5) emeryci i renciści.

2. Do korzystania z biletu miesięcznego „Suwalska RODZINA PLUS” uprawnione są dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia lub do ukończenia 26. roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje, zaś w przypadku osób niepełnosprawnych pozostających pod opieką rodziców – bez ograniczenia wieku, pochodzące z rodzin posługujących się Kartą „Suwalska RODZINA PLUS”.