Cennik biletów

KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

(przyjęty uchwałą nr XLVI/573/2018 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 maja 2018 r.)

 

§ 1.1. Ustala się opłaty za przejazdy autobusami komunikacji miejskiej na terenie miasta Suwałk:

1) bilet jednoprzejazdowy normalny – 2,50 zł;

2) bilet jednoprzejazdowy ulgowy – 1,25 zł;

3) bilet dekadowy – 31,50 zł;

4) bilet dekadowy imienny dla posiadacza „Suwalskiej Karty mieszkańca – zwykła” – 25,20 zł;

5) bilet dekadowy imienny dla posiadacza „Suwalskiej Karty mieszkańca – rodzina wielodzietna” – 15,75 zł;

6) bilet dekadowy imienny dla posiadacza „Suwalskiej Karty mieszkańca – osoba niepełnosprawna” – 15,75 zł;

7) bilet dekadowy imienny dla posiadacza „Suwalskiej Karty mieszkańca – senior” – 15,75 zł;

8) bilet miesięczny lub 30-dniowy imienny normalny – 75,00 zł;

9) bilet miesięczny lub 30-dniowy imienny ulgowy – 38,00 zł;

10) bilet miesięczny lub 30-dniowy na okaziciela normalny – 95,00 zł;

11) bilet miesięczny lub 30-dniowy na okaziciela ulgowy – 47,50 zł;

12) bilet miesięczny lub 30-dniowy imienny dla posiadaczy „Suwalskiej Karty Mieszkańca – zwykła” – 60,00 zł;

13) bilet miesięczny lub 30-dniowy imienny dla posiadaczy „Suwalskiej Karty Mieszkańca – rodzina wielodzietna” – 37,50 zł;

14) bilet miesięczny lub 30-dniowy imienny dla posiadaczy „Suwalskiej Karty Mieszkańca – osoba niepełnosprawna” – 37,50 zł;

15) bilet miesięczny lub 30-dniowy imienny dla posiadaczy „Suwalskiej Karty Mieszkańca – senior” – 37,50 zł;

 

2. Bilety wymienione w ust. 1 uprawniają do przejazdów wszystkimi liniami na terenie miasta.

 

§ 2.1. Ustala się opłaty za przejazdy autobusami komunikacji Miejskiej na terenie Suwałk oraz na trasach podmiejskich:

 

1) Strefa A. obejmująca przejazdy do wsi Krzywe, Mała Huta, Zielone Kamedulskie, Biała Woda, Żywa Woda, Poddubówek, Okuniowiec I:

a) bilet jednoprzejazdowy normalny – 3,80 zł;

b) bilet jednoprzejazdowy ulgowy – 1,90 zł;

c) bilet miesięczny lub 30-dniowy normalny – 95,00 zł;

d) bilet miesięczny lub 30-dniowy ulgowy – 55,00 zł;

 

2) Strefa B. obejmująca przejazdy do wsi Zielone Królewskie, Okuniowiec II, Nowa Wieś, Wychodne, Trzciane, Przebród, Żyliny, Sobolewo, Płociczno Osiedle, Płociczno Tartak, Lipniak:

a) bilet jednoprzejazdowy normalny – 5,50 zł;

b) bilet jednoprzejazdowy ulgowy – 2,75 zł;

c) bilet miesięczny lub 30-dniowy normalny (nie dotyczy wsi Lipniak) – 95,00 zł;

d) bilet miesięczny lub 30-dniowy ulgowy (nie dotyczy wsi Lipniak) – 58,00 zł;

e) bilet miesięczny lub 30-dniowy normalny do wsi Lipniak – 144,00 zł;

f)  bilet miesięczny lub 30-dniowy ulgowy do wsi Lipniak – 72,00 zł.

 

2. Bilety miesięczne oraz 30-dniowe uprawniają do przejazdów wszystkim liniami na terenie miasta Suwałk oraz gminy Suwałki.

§ 3.1.  Bilety jednoprzejazdowe mogą występować w formie papierowej lub w formie elektronicznej.

2. Bilety okresowe występują wyłącznie w formie elektronicznej.

§ 4. Kierowcy autobusów komunikacji miejskiej prowadzą sprzedaż karnetów składających się z czterech biletów jednoprzejazdowych ulgowych.

§ 5.1. Opłata za przejazd bez ważnego biletu wynosi pięćdziesięciokrotność ceny biletu jednoprzejazdowego normalnego.

2.  Wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej w przypadku umorzenia opłaty, o której mowa w ust. 1, wynosi 10% opłaty ustalonej w ust. 1.

§ 6.1. Opłata za przewóz bagażu o wymiarach powyżej 40x60x20 cm, lub psa wynosi 50% ceny biletu jednoprzejazdowego normalnego.

2. Opłata za przewóz bagażu nie obejmuje wózka dziecięcego przewożonego wraz z dzieckiem oraz wózka inwalidzkiego.

 

3. Opłata za przewóz bagażu lub psa bez ważnego biletu wynosi pięćdziesięciokrotność ceny biletu jednoprzejazdowego ulgowego.

 

§ 7.1. Do przejazdów bezpłatnych autobusami komunikacji miejskiej uprawnieni są:

1) Honorowi Obywatele Miasta Suwałk;

2) posłowie na Sejm, senatorowie i eurodeputowani;

3) dzieci poniżej 4. roku życia;

4) niepełnosprawne dzieci uczęszczające do przedszkoli, wraz z ich opiekunami ustalonymi na podstawie stosownego orzeczenia;

5) dzieci, młodzież oraz studenci posiadający „Suwalską Kartę Mieszkańca” (bez względu na rodzaj posiadanej karty);

6) uczące się niepełnosprawne dzieci i młodzież, wraz z ich opiekunami ustalonymi na podstawie stosownego orzeczenia;

7) osoby powyżej 70. roku życia;

8) inwalidzi wojenni i wojskowi;

9) osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym oraz ich przewodnicy lub opiekunowie, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

10) ociemniali oraz ich przewodnicy (w tym pies przewodnik) lub opiekunowie;

11) honorowi dawcy krwi, posiadający odznakę "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi";

12) pracownicy Zakładu Komunikacji Miejskiej PGK w Suwałkach Sp. z o.o., w zakresie ustalonym w zbiorowym układzie pracy;

13) osoby będące właścicielami lub współwłaścicielami samochodów osobowych w dniu obchodów w Suwałkach Europejskiego Dnia bez Samochodu, na podstawie ważnego dowodu rejestracyjnego pojazdu, którego są właścicielami lub współwłaścicielami, łącznie z dowodem tożsamości;

14) dzieci i młodzież do 18. roku życia, w Dniu Dziecka, na podstawie dokumentu potwierdzającego wiek;

15) organizatorzy i uczestnicy Suwałki Blues Festival, w trakcie jego trwania, na podstawie identyfikatora festiwalu, biletu wstępu na koncert lub koszulki festiwalu.

2. Osoba korzystająca z uprawnień w przypadku kontroli biletów musi okazać dokument zaświadczający o przysługującym zwolnieniu z opłaty za przejazd.

 

§ 8.1. Do opłaty ulgowej za przejazdy autobusami komunikacji miejskiej uprawnieni są:

 1. dzieci w wieku od 4 do 7 lat;
 2. uczniowie oraz studenci;
 3. dzieci i młodzież w wieku szkolnym, nieobjęta obowiązkiem szkolnym wskutek choroby lub niepełnosprawności;
 4. kombatanci;
 5. emeryci i renciści;
 6. posiadacze „Suwalskiej Karty Mieszkańca – senior”, w oparciu o imienne bilety okresowe;
 7. osoby, które nabyły status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodu politycznych, w porozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych na podstawie legitymacji działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych;
 8. posiadacze „Suwalskiej Karty Mieszkańca – rodzina wielodzietna”, w oparciu o imienne bilety okresowe;
 9. posiadacze „Suwalskiej Karty Mieszkańca – osoba niepełnosprawna”, w oparciu o imienne bilety okresowe.

 

2. Do opłaty ulgowej za przejazdy autobusami Komunikacji Miejskiej    w wysokości 20% ceny biletu normalnego uprawnione są osoby dorosłe, posiadające „Suwalską Kartę Mieszkańca – zwykła”,  w oparciu o imienne bilety okresowe.

3. Osoba korzystająca z uprawnień w przypadku kontroli biletów musi okazać dokument zaświadczający o przysługującej uldze w opłacie za przejazd.

W związku z wejściem od dnia 25 maja 2018 roku nowych przepisów o ochronie danych osobowych pragniemy Państwa poinformować o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Państwu prawach.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L. 2016.119.1), zwanej dalej RODO, pragniemy poinformować, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suwałkach, przy ul. Sejneńskiej 82, NIP 844-000-42-07, REGON 000151868, tel. 87 565 32 86, e-mail: sekretariat@pgk.suwalki.pl.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a-c, e RODO w celu prowadzenia działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Suwałkach, opisanej jej aktem założycielskim, a w szczególności w celu zawarcia i realizacji umów dotyczących: świadczenia usług przewozowych, odbioru odpadów, zarządzania targowiskami miejskimi oraz cmentarzem komunalnym w Suwałkach, badań i kontroli technicznych pojazdów, a także podjęcia działań przed zawarciem tych umów.
  Zakres przetwarzanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Suwałkach danych osobowych wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o odpadach, ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Zakres danych uzależniony jest od umów zawartych ze Spółką.
 3. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom, którym Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Suwałkach powierzyło przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające) oraz organom uprawnionym do otrzymywania Państwa danych na podstawie przepisów prawa.
 4. Okresy przetwarzania (a w tym przechowywania) Państwa danych osobowych wynikają z celów przetwarzania (dane osobowe przetwarzane są przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Suwałkach do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych lub do momentu zrealizowania / ustania celów przetwarzania danych osobowych wynikających z umów zawartych przez Państwo ze Spółką oraz z upływem terminu dochodzenia roszczeń), w szczególności terminy przetwarzania danych osobowych wynikają z ustaw, o których mowa w pkt. 2 powyżej oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody), z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z RODO.
  W przypadku, gdy dane osobowe nie zostały zebrane od Państwa, przysługuje Państwu prawo do uzyskania informacji o ich źródle.
 6. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy i związanych z nią obowiązków prawnych, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest niemożność świadczenia usług oferowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Suwałkach.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy prawa, a w tym RODO.