Suwalska Karta Miejska – regulamin

I Stosowana terminologia

 1. PGK – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka z o.o.
 2. Suwalska Karta Miejska – zwana inaczej Kartą, Kartą Miejską lub SKM, jest kartą z pamięciowym układem elektronicznym będącym nośnikiem biletów okresowych lub innych usług.
 3. Kontrakt (elektroniczny bilet okresowy) – zapis na karcie, uprawniający do przejazdów środkami transportu miejskiego PGK zgodnie z obowiązującymi taryfami opłat oraz regulaminem korzystania ze środków transportu miejskiego organizowanego, wykonywanego oraz nadzorowanego przez PGK.
 4. Kodowanie – elektroniczne zapisanie Kontraktu na Karcie przez terminal kodujący.
 5. COK – Centrum Obsługi Klienta mieszczące się przy ul. Plac Marii Konopnickiej w Suwałkach
 6. POK – Punkty Obsługi Klienta prowadzące sprzedaż elektronicznych biletów okresowych.
 7. Paragon – wydruk z terminala kodującego potwierdzający dokonanie transakcji zakupu Kontraktu, zawierający datę i godzinę transakcji, kod i opis zakodowanego biletu, cenę biletu, datę początku i końca ważności biletu, oznaczenie punktu sprzedaży i numer Karty.

II Składanie wniosku i wydawanie Karty

 1. Karta Miejska jest kartą imienną i może być użytkowana przez osobę, której dane zostały zapisane na tejże Karcie (oprócz biletów na okaziciela).
 2. Wnioskodawca otrzymuje Kartę po uiszczeniu odpłatności w wysokości 10,00 zł.
 3. Użytkownik może posługiwać się tylko jedną kartą imienną.
 4. Wniosek o wydanie Karty można pobrać w COK, wybranych POK oraz innych punktach w tym w pojazdach komunikacji miejskiej. Wypełniony wniosek należy złożyć w COK  Centrum Obsługi Klienta, ul. Plac Marii Konopnickij, 16-400 Suwałki.
 5. Niekompletny i/lub błędnie wypełniony wniosek o wydanie Karty nie jest rozpatrywany.
 6. Istnieje możliwość zbiorowego wydawania Kart instytucjom czy grupom zorganizowanym, po wcześniejszym uzgodnieniu tego z PGK.
 7. Karta wydana przez COK jest kartą aktywną, gotową do zapisania na niej Kontraktu.
 8. Każdorazową zmianę danych osobowych (imię, nazwisko, adres) wnioskodawca zgłasza w COK celem uaktualnienia informacji zapisanych na Karcie. Aktualizacja dokonywana jest po wypełnieniu przez wnioskodawcę wniosku oraz okazaniu pracownikowi COK dowodu tożsamości i Karty. Aktualizacja jest bezpłatna.

III Zasady kodowania biletów na Suwalskiej Karcie Miejskiej

 1. Karta może być nośnikiem dowolnego typu Kontraktu przewidzianego przez cennik opłat PGK.
 2. Kodowanie odbywa się w odpowiednio oznakowanych punktach kodowania Suwalskiej Karty Miejskiej: COK oraz POK.
 3. Kodowanie przeprowadzane jest przez pracownika COK po uprzednim podaniu mu Karty.
 4. W celu zawarcia Kontraktu pasażer informuje pracownika COK (POK) o rodzaju oraz okresie ważności biletu, jaki chce zakupić.
 5. Urządzenie do kodowania Kart dokonuje elektronicznego zapisu Kontraktu.
 6. Na Karcie można równocześnie zakodować maksymalnie dwa różne Kontrakty.
 7. Każdorazowo po zakodowaniu Kontraktu wydawany jest Paragon, który jest podstawą składania ewentualnych reklamacji.
 8. W przypadku, gdy dzień rozpoczęcia ważności Kontraktu jest równocześnie dniem jego zakupu, Kontrakt jest ważny od godziny zakupu, wskazanej na Paragonie.

IV Zasady kontroli Suwalskiej Karty Miejskiej w komunikacji miejskiej

 1. Kontrolę Suwalskiej Karty Miejskiej mogą przeprowadzać wyłącznie osoby upoważnione przez PGK, wskazane w regulaminie przewozów PGK.
 2. Karta bez zakodowanego na niej ważnego Kontraktu, ani sam Paragon nie upoważniają do korzystania z przejazdów środkami komunikacji miejskiej organizowanej, wykonywanej oraz nadzorowanej przez PGK.
 3. Podczas kontroli, pasażer powinien (właściciel karty bez zdjęcia) posiadać dokument stwierdzający zgodność danych zapisanych na SKM.
 4. W czasie kontroli pasażer zbliża Kartę do czytnika kontrolerskiego w sposób umożliwiający odczytanie zawartości Karty, a także na żądanie kontrolera, okazuje dowód tożsamości potwierdzający prawo do użytkowania Karty oraz ewentualny dokument uprawniający do przejazdów ulgowych, zgodnie z obowiązującym wykazem osób i dokumentów uprawniających do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej organizowanej przez PGK i regulaminem przewozów PGK.
 5. Terminal kontrolerski odczytuje informacje o zakodowanych na Karcie Kontraktach oraz dane osobowe użytkownika.
 6. Urządzenie kontrolerskie sygnalizuje wynik kontroli dźwiękiem:
  a. potwierdzenie ważności biletu normalnego – jeden krótki sygnał,
  b. potwierdzenie ważności biletu ulgowego – dwa krótkie sygnały,
  c. brak ważnego biletu – jeden długi sygnał.
 7. W przypadku stwierdzenia, że kontrolowany pasażer nie jest w stanie potwierdzić prawa do użytkowania Karty (niezgodność danych osobowych zapisanych na Karcie i w dowodzie tożsamości, brak dowodu tożsamości), kontroler ma prawo zatrzymać Kartę i przekazać ją do wyjaśnienia PGK. Pasażerowi nakłada się opłatę dodatkową, zgodnie z zapisami cennika opłat i regulaminem przewozów PGK.

V Zasady reklamowania Suwalskiej Karty Miejskiej oraz anulowania Kontraktów

 1. Reklamacje związane z funkcjonowaniem SKM można składać w COK.
 2. Kartę z ujawnioną wadą fabryczną można bezpłatnie wymienić w COK.
 3. Anulowanie Kontraktu odbywa się po uiszczeniu określonej opłaty w COK poprzez usunięcie z Karty informacji o zakodowanym Kontrakcie.
 4. W przypadku rezygnacji z użytkowania Karty, PGK nie zwraca środków za niewykorzystane Kontrakty i inne usługi zakodowane na Karcie.
 5. Utratę Karty (zagubienie, kradzież, zniszczenie) należy pisemnie lub osobiście zgłosić w COK. Karta utracona zostaje zablokowana. Klient otrzymuje nową Kartę. Opłata manipulacyjna za odtworzenie zakodowanych na Karcie danych wynosi 10 PLN.
 6. Do odtworzenia ważnego Kontraktu zakodowanego na utraconej Karcie niezbędny jest Paragon. Kontrakt zostaje odtworzony po uprzedniej weryfikacji Paragonu w systemie informatycznym rejestrującym sprzedaż.
 7. Paragon, z którego niemożliwe jest odczytanie danych nie może być podstawą reklamacji ani odtworzenia Kontraktów zapisanych na Karcie.

VI Inne usługi kodowane na Suwalskiej Karcie Miejskiej

 1. W przypadku kodowania na Karcie usług innych niż bilety PGK, za ich kodowanie oraz realizację odpowiada podmiot sprzedający usługi.
 2. Kodowanie innych niż bilet PGK usług nie wyklucza i nie zagraża korzystaniu z Karty jako nośnika biletów PGK.

VII Zasady właściwego posługiwania się Suwalską Kartą Miejską

 1. Karty nie wolno łamać, zginać lub w jakikolwiek sposób uszkadzać mechanicznie (np. dziurkując, obcinając).
 2. Karty nie należy narażać na oddziaływanie wysokich i niskich temperatur (-20; +50), a także środków chemicznych, silnych pól magnetycznych lub elektrycznych.
 3. Kartę można bezpiecznie przechowywać i użytkować wraz z innymi kartami tego typu (np. z kartami płatniczymi).