Kompetencje organów Spółki i ich skład osobowy. Skład Osobowy organów Spółki.

Skład Rady Nadzorczej:

 1. Sławomir Sieczkowski - Przewodniczący Rady
 2. Ewa Agnieszka Żegaczewska - Sekretarz Rady
 3. Irena Kisielewska - Członek Rady
 4. Ewa Trofimiuk - Członek Rady
 5. Jacek Mackiewicz - Członek Rady

 

 

Skład Zarządu Spółki:

Zarząd jednoosobowy – Dariusz Przybysz

 

Kompetencje Zgromadzenia Wspólników:

 1. Rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego, bilansu, rachunków zysków i strat.

 2. Podejmowanie uchwał o rozporządzeniu (podziale) zysku lub pokryciu strat oraz udzielaniu władzom Spółki skwitowania z wykonania przez nie obowiązków.

 3. Podejmowanie uchwał w zakresie zbycia, nabycia i dzierżawy majątku Spółki lub jego części, ustanowienia na nim prawa użytkowania, nabywania, zbywania, obciążania udziałów lub akcji w innych podmiotach gospodarczych – jeżeli ich jednostkowa wartość jest większa od 500.000 zł.

 4. Ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

 5. Uchwalanie rocznych planów ekonomiczno-finansowych Spółki oraz tworzenie i przeznaczanie funduszy Spółki.

 6. Powoływanie biegłego rewidenta do weryfikacji sprawozdania finansowego Spółki, jeżeli w  wyznaczonym terminie nie dokona tego Rada Nadzorcza.

 7. Podejmowanie uchwał w innych sprawach, zastrzeżonych dla Zgromadzenia Wspólników przez postanowienia niniejszego aktu lub przepisy kodeksu handlowego.

 8. Ustalanie wynagrodzenia Członkom Zarządu Spółki.

 9. Decydowanie o likwidacji Spółki.

 10. Wyrażanie zgody na zaciąganie pożyczek przekraczających jednorazowo 500 tys. zł.

 11. Podejmowanie uchwał o podwyższeniu i obniżeniu kapitału zakładowego.

 12. Rozporządzanie czystym zyskiem Spółki.

 13. Zmiany aktu założycielskiego Spółki.

 14. Decydowanie o utworzeniu i przeznaczeniu funduszy celowych.

 15. Powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej.

 

Kompetencje Rady Nadzorczej Spółki:

1.  Rada Nadzorcza obowiązana jest wykonywać stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach przedsiębiorstwa.

2.  Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:

- badanie rocznego sprawozdania finansowego oraz rachunku zysków i strat zarówno co zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,

- badanie sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat,

- składanie Zgromadzeniu Wspólników sprawozdania pisemnego z wyników powyższego badania,

- wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania rocznego.

3.  Do kompetencji Rady Nadzorczej należy ponadto:

- powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,

- nawiązywanie stosunku pracy na podstawie aktu powołania z członkami Zarządu,

- delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, nie mogących sprawować swoich czynności.

 

Kompetencje Zarządu Spółki:

Zarząd kieruje działalnością Spółki oraz reprezentuje ją w sądzie i poza sądem.

 


 

. All Right Reserve.