Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej

 1. Ewa Trofimiuk – Przewodnicząca Rady
 2. Ewa Agnieszka Żegaczewska – Sekretarz Rady
 3. Irena Kisielewska – Członek Rady
 4. Mariusz Klimczyk – Członek Rady
 5. Janusz Herbut – Członek Rady

Kompetencje Rady Nadzorczej Spółki

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

 1. ocena sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
 2. ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty,
 3. opiniowanie planów rzeczowo-finansowych Spółki,
 4. wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki,
 5. wnioskowanie do   Prezydenta   Miasta   Suwałk   o   przyznanie   nagrody   rocznej Prezesowi Zarządu,
 6.  opiniowanie innych spraw wnoszonych przez Zarząd,
 7.  opracowanie i przedłożenie Zgromadzeniu Wspólników do zatwierdzenia regulaminu pracy Rady Nadzorczej.

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy ponadto:

 1. powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu,
 2. nawiązywanie stosunku pracy z Prezesem Zarządu,
 3. delegowanie  członków  Rady  Nadzorczej  do  czasowego  wykonywania  czynności Prezesa Zarządu, nie mogącego sprawować swoich czynności,
 4. nadzór nad realizacją uchwał Zgromadzenia Wspólników,
 5. wykonywanie innych czynności zleconych przez Zgromadzenie Wspólników,
 6. zatwierdzanie, opracowanych przez Zarząd, opłat z tytułu prowadzenia działalności na terenie targowisk.