Zgromadzenie Wspólników

Funkcję Zgromadzenia Wspólników Spółki sprawuje Prezydent Miasta Suwałki

 

Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:

1) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,

2)  podejmowanie uchwał o podziale zysku albo pokryciu straty,

3)  udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,

4)  zatwierdzanie planów rzeczowo-finansowych Spółki,

5)  tworzenie i decydowanie o przeznaczeniu funduszów celowych Spółki,

6)  powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,

7)  podejmowanie  uchwał  w  sprawie  podwyższenia  lub  obniżenia  kapitału  zakładowego Spółki,

8)  zmiana aktu założycielskiego Spółki,

9) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia, dzierżawy majątku lub ustanowienia na nim prawa  użytkowania  i  innych  obciążeń,  jeżeli  wartość  poszczególnych  czynności  jest wyższa od 1.000.000 zł (jeden milion złotych), a także nabywania, zbywania i obciążania udziałów, akcji, obligacji oraz zaciągania zobowiązań nie związanych z bieżącą, podstawową działalnością, jeżeli wartość poszczególnych czynności przekracza 1.000.000 zł (jeden milion złotych),

10) podejmowanie decyzji w sprawie wysokości rocznych dopłat, terminów ich wnoszenia oraz ich zwrotu,

11) zatwierdzanie regulaminów działania organów Spółki,

12) rozpatrywanie wniosków przedstawianych przez organy Spółki,

13) podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji Zgromadzenia Wspólników postanowieniami Kodeksu spółek handlowych,

14) emisja obligacji.