Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sprawy przyjmowane są w formie ustnej, w tym drogą telefoniczną oraz pisemnej, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@pgk.suwalki.pl. Każda sprawa rozpatrywana jest i rozwiązywana bez zbędnej zwłoki.
Sprawy w zależności od stopnia trudności załatwiane są natychmiast lub w terminie 14 dni, jeżeli ich załatwienie wymaga wyjaśnienia dodatkowych okoliczności. Pisemne odpowiedzi przesyłane są do klienta.

Zgodnie z obowiązującym w PGK w Suwałkach Sp. z o.o. obiegiem korespondencji każde pismo wpływające jest rejestrowane w rejestrze sekretariatu i przekazywane do Zarządu, które przesyła je do kierownika odpowiedniego zakładu przedsiębiorstwa. Sprawy będące w kompetencji odnośnego zakładu są załatwiane na bieżąco w kolejności wpływu, informację o stanie załatwienia sprawy można uzyskać u kierownika zakładu telefonicznie lub pocztą elektroniczną.