Kontakt


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Sp. z o.o.
16-400 Suwałki
ul. Sejneńska 82
tel: (87) 565 32 86
fax: (87) 566 28 56

Biuro pracuje w godzinach od 7.00 do 15.00.

Konto bankowe:
PGK w Suwałkach Sp. z o.o.
21 1240 5211 1111 0000 4927 2433
Bank PEKAO SA o/Suwałki

REGON:000151868

NIP:844-000-42-07

Maile:

sekretariat@pgk.suwalki.pl
Sekretariat Zarządu

zkm@pgk.suwalki.pl
Zakład Komunikacji Miejskiej

kadry@pgk.suwalki.pl
Kadry

zuk@pgk.suwalki.pl
Zakład Usług Komunalnych

finanse@pgk.suwalki.pl
Księgowość i finanse

ztm@pgk.suwalki.pl
Targowiska Miejskie

Telefony:

87 565 32 85 Zakład Usług Komunalnych
87 566 50 20 Przewóz Osób Niepełnosprawnych
56 66 514 Zakład Targowisk Miejskich
504 181 455 Zarząd Cmentarza Komunalnego

(87) 565 32 86 Centrala

Numery wewnętrzne:
101 Centrala

109 Kierownik Zakładu Usług Komunalnych
114 Kierownik Zakładu Komunikacji Miejskiej
132 Kierownik Zakładu Remontu Taboru

104 Dyspozytor Komunikacji Miejskiej w Suwałkach
115 Dyspozytor Zakładu Usług Komunalnych

118 Główna Księgowa
106 lub 120 Księgowość
119 Kadry
108 BHP

111 Warsztat
113 Pomoc drogowa 24/h – TIR kom. 502 493 560
116 Zaopatrzenie
121 „MIRBUS” – kontrola biletów 87 562 74 13
123 Elektronik
124 Komunikacja Miejska
131 Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów


W związku z wejściem od dnia 25 maja 2018 roku nowych przepisów o ochronie danych osobowych pragniemy Państwa poinformować o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Państwu prawach.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L. 2016.119.1), zwanej dalej RODO, pragniemy poinformować, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suwałkach, przy ul. Sejneńskiej 82, NIP 844-000-42-07, REGON 000151868, tel. 87 565 32 86, e-mail: sekretariat@pgk.suwalki.pl.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a-c, e RODO w celu prowadzenia działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Suwałkach, opisanej jej aktem założycielskim, a w szczególności w celu zawarcia i realizacji umów dotyczących: świadczenia usług przewozowych, odbioru odpadów, zarządzania targowiskami miejskimi oraz cmentarzem komunalnym w Suwałkach, badań i kontroli technicznych pojazdów, a także podjęcia działań przed zawarciem tych umów.
  Zakres przetwarzanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Suwałkach danych osobowych wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o odpadach, ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Zakres danych uzależniony jest od umów zawartych ze Spółką.
 3. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom, którym Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Suwałkach powierzyło przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające) oraz organom uprawnionym do otrzymywania Państwa danych na podstawie przepisów prawa.
 4. Okresy przetwarzania (a w tym przechowywania) Państwa danych osobowych wynikają z celów przetwarzania (dane osobowe przetwarzane są przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Suwałkach do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych lub do momentu zrealizowania / ustania celów przetwarzania danych osobowych wynikających z umów zawartych przez Państwo ze Spółką oraz z upływem terminu dochodzenia roszczeń), w szczególności terminy przetwarzania danych osobowych wynikają z ustaw, o których mowa w pkt. 2 powyżej oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody), z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z RODO.
  W przypadku, gdy dane osobowe nie zostały zebrane od Państwa, przysługuje Państwu prawo do uzyskania informacji o ich źródle.
 6. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy i związanych z nią obowiązków prawnych, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest niemożność świadczenia usług oferowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Suwałkach.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy prawa, a w tym RODO.