Odbiór odpadów

Odbiór odpadów

Komunikat:

W związku z ustanowieniem przez Sejm RP dnia 12 listopada 2018 r. dniem wolnym od pracy, uprzejmie informujemy,
iż odbiór odpadów komunalnych, który zgodnie
z harmonogramem powinien odbyć się 12 listopada 2018 r. odbędzie się:

 1. w zabudowie jednorodzinnej dnia 13 listopada (wtorek);
 2. z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne (firmy) dnia 13 listopada (wtorek);
 3. w zabudowie wielorodzinnej odbędzie się bez zmian.

Prosimy o przygotowanie odpadów do odbioru od godziny 7.00.

 

Odbiór odpadów komunalnych w 2018 r. w Suwałkach od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2018 r. od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne wytworzone w:

System odbioru odpadów w Suwałkach

Odbiór odpadów innych niż komunalne

 

Zasady odbioru odpadów wielkogabarytowych

 

 

Wykaz odpadów wielkogabarytowych, które PGK w Suwałkach sp. z o.o. odbiera w ramach okresowej zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Wykaz odpadów wielkogabarytowych, które PGK w Suwałkach sp. z o.o. nie odbiera w ramach okresowej zbiórki odpadów wielkogabarytowych.

 

 

 

 

 

 

 

Do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (ul. Raczkowska 50A) można, własnym transportem, nieodpłatnie dostarczać następujące (selektywnie zebrane) rodzaje odpadów. Do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (ul. Raczkowska 150A) nie są przyjmowane.
– drzwi i okna bez szyb;

 

 

 

 

 

 

– sprzęt AGD i RTV;

– elektro sprzęt wiertarki, szlifierki, kosiarki itp.;

– rowery i wózki dziecięce;

– opony samochodów osobowych bez felg;

– puste opakowania po farbach , olejach i rozpuszczalnikach,

w czarnych workach;

– meble.

– materiały budowlane(gruz, styropian);

 

 

 

 

 

 

– drzwi, okna z szybami;

– sedesy, umywalki, wanny;

– szkło zbrojone i hartowane;

– materiały izolacyjne: wełna mineralna, papa, styropian;

– ubrania;

– kołdry.

-odpady zielone;

 

 

 

 

 

 

-zużyte baterie i akumulatory;
-zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
-przeterminowane leki;
-chemikalia – opakowania po substancjach niebezpiecznych;

-meble i inne odpady wielkogabarytowe;
-zużyte opony;
-odpady budowlane i rozbiórkowe
z remontów prowadzonych samodzielnie*;
-tworzywa sztuczne i metale;
-odpady opakowaniowe ze szkła;
-papier i tektura.

– odpady zawierające azbest;

 

 

 

 

 

 

-szyby samochodowe i części samochodowe;

-szkło zbrojone i hartowane;

– materiały izolacyjne: wełna mineralna, papa, styropian ( z wyjątkiem styropianu zabezpieczającego wyroby ART., RTV itp.);

– zmieszane odpady komunalne;

– zmieszane odpady budowlane.

W związku z wejściem od dnia 25 maja 2018 roku nowych przepisów o ochronie danych osobowych pragniemy Państwa poinformować o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Państwu prawach.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L. 2016.119.1), zwanej dalej RODO, pragniemy poinformować, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suwałkach, przy ul. Sejneńskiej 82, NIP 844-000-42-07, REGON 000151868, tel. 87 565 32 86, e-mail: sekretariat@pgk.suwalki.pl.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a-c, e RODO w celu prowadzenia działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Suwałkach, opisanej jej aktem założycielskim, a w szczególności w celu zawarcia i realizacji umów dotyczących: świadczenia usług przewozowych, odbioru odpadów, zarządzania targowiskami miejskimi oraz cmentarzem komunalnym w Suwałkach, badań i kontroli technicznych pojazdów, a także podjęcia działań przed zawarciem tych umów.
  Zakres przetwarzanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Suwałkach danych osobowych wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o odpadach, ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Zakres danych uzależniony jest od umów zawartych ze Spółką.
 3. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom, którym Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Suwałkach powierzyło przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające) oraz organom uprawnionym do otrzymywania Państwa danych na podstawie przepisów prawa.
 4. Okresy przetwarzania (a w tym przechowywania) Państwa danych osobowych wynikają z celów przetwarzania (dane osobowe przetwarzane są przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Suwałkach do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych lub do momentu zrealizowania / ustania celów przetwarzania danych osobowych wynikających z umów zawartych przez Państwo ze Spółką oraz z upływem terminu dochodzenia roszczeń), w szczególności terminy przetwarzania danych osobowych wynikają z ustaw, o których mowa w pkt. 2 powyżej oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody), z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z RODO.
  W przypadku, gdy dane osobowe nie zostały zebrane od Państwa, przysługuje Państwu prawo do uzyskania informacji o ich źródle.
 6. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy i związanych z nią obowiązków prawnych, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest niemożność świadczenia usług oferowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Suwałkach.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy prawa, a w tym RODO.