Przystanki na żądanie

Wykaz przystanków „na żądanie” na terenie Miasta Suwałki

Lp. Nazwa przystanku Kierunek jazdy
                     1. Bakałarzewska/Góra Szubieniczna (05) Wychodne
                     2. Bakałarzewska/Most (01) Centrum
                     3. Bulwarowa (02) ul. M. Reja
                     4. Bulwarowa (03) ul. W. Sikorskiego
                     5. Chopina/Kościół (01) ul. Pułaskiego
                     6. Chopina/Os. Chopina Park (02) ul. Pileckiego
                     7. Daszyńskiego/Biedronka (01) ul. Szpitalna
                     8. Daszyńskiego/Sklep (02) ul. Reja
                     9. Daszyńskiego/Lodowisko (03) ul. Szpitalna
                   10. Filipowska/Grunwaldzka (04) ul. Bakałarzewska
                   11. Filipowska/Rondo (01) ul. W. Sikorskiego
                   12. Filipowska/B. Śmiałego (05) Centrum
                   13. Grunwaldzka/Filipowska  (03) Zalew Arkadia
                   14. Hubala (01) TracTec
                   15. Klonowa/Różana (01) ul. Świerkowa
                   16. Kościuszki/24 Sierpnia (01) ul. Wojska Polskiego
                   17. Łąkowa (02) Wojska Polskiego
                   18. Papiernia (01) ul. Wojska Polskiego
                   19. Papiernia (02) ul. Dubowo
                   20. Papiernia/Laktopol  (04) ul. Wojska Polskiego II
                   21. Papiernia/Laktopol (03) ul. Wojska Polskiego
                   22. Pileckiego/Pułaskiego (01) ul. Północna
                   23. Pileckiego/Rondo (03) ul. Północna
                   24. Piłsudskiej (01) ul. Utrata
                   25. Piłsudskiej (02) ul. Sportowa
                   26. Powstańców Wlkp./Raczkowska (01) ul. Bakałarzewska
                   27. Powstańców Wlkp./Zastawie  (04) ul. Raczkowska
                   28. Powstańców Wlkp./Zastawie  (05) ul. Bakałarzewska
                   29. Północna/Fabryka Mebli (03) Okuniowiec
                   30. Ptaszyńskiego (01) ul. Raczkowska
                   31. Pułaskiego/Brzostowskiego (01) Centrum
                   32. Pułaskiego/Brzostowskiego (02) Budzisko
                   33. Pułaskiego/Czarnoziem  (09) Centrum
                   34. Pułaskiego/Czarnoziem (10) Budzisko
                   35. Pułaskiego/Straż Pożarna (03) Centrum
                   36. Pułaskiego/Studzieniczne (15) Centrum
                   37. Raczkowska/Bydgoska (04) Centrum
                   38. Raczkowska/Lotnisko (08) Centrum
                   39. Raczkowska/PGO (07) Raczki
                   40. Reja/Armii Krajowej (09) Centrum
                   41. Reja/Armii Krajowej (10) Jeleniewo
                   42. Różana (01) ul. Klonowa
                   43. Różana (02) ul. Północna
                   44. Różana/Klonowa (03) ul. Północna
                   45. Sejneńska/Oczyszczalnia  (12) Sejny
                   46. Sejneńska/Oczyszczalnia (11) ul. Utrata
                   47. Sikorskiego/Bulwarowa (01) ul. Mieszka I
                   48. Sikorskiego/Staszica (02) ul. T. Kościuszki
                   49. Sikorskiego/Staszica (03) ul. Mieszka I
                   50. Staniszewskiego/Osiedle (04) Płociczno
                   51. Staniszewskiego/Sianożęć  (02) ul. Utrata
                   52. Staniszewskiego/Sianożęć (01) Płociczno
                   53. Staniszewskiego/Wysypisko  (03) ul. Utrata
                   54. Szpitalna/Hospicjum (01) ul. Krzywólka
                   55. Świerkowa/Chabrowa (02) ul. K. Pułaskiego
                   56. Świerkowa/Jesionowa (01) ul. Kolejowa
                   57. Utrata/100 lecia Niepodległości (08) ul. Utrata
                   58. Utrata/Plaza (01) Ul. Utrata
                   59. Utrata/Piłsudskiej (09) ul. Wojska Polskiego
                   60. Utrata/Sejneńska (03) ul. Wojska Polskiego
                   61. Utrata/Waryńskiego (05) ul. K. Pułaskiego
                   62. Wigierska/Kościuszki (01) ul. T. Noniewicza
                   63. Wojska Polskiego II/Mispol (01) ul. Dubowo
                   64. Wojska Polskiego II/Mispol (02) ul. Wojska Polskiego
                   65. Wojska Polskiego/Jednostka Wojskowa (05) Centrum
                   66. Wojska Polskiego/Leśna (09) Centrum
                   67. Wojska Polskiego/Warszawska (07) Centrum
                   68. Wyszyńskiego/Piano Park(01) ul. Czarnoziem
                   69. Wyszyńskiego/Piano Park(02) Ul. Pileckiego
                   70. 100 lecia Niepodległości/Staniszewskiego (01) ul. Utrata
                   71. 100 lecia Niepodległości/Sianożęć (03) ul. Utrata
                   72. 100 lecia/Niepodległości/Sejneńska (05) ul. Utrata
                   73. Zastawie/Bałtycka (01) Ul. Zastawie
                   74. Zastawie/Bałtycka (02) Ul. Zastawie
                   75. Zastawie/Francuska (03) Ul. Zastawie
                   76. Zastawie/Francuska (04) Ul. Zastawie

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L. 2016.119.1), dalej RODO, pragniemy poinformować, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suwałkach, przy ul. Sejneńskiej 82, NIP 844-000-42-07, REGON 000151868, tel. 87 565 32 86, e-mail: sekretariat@pgk.suwalki.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie Państwo skontaktować się w sprawach ochrony swoich danych pod adresem e-mail: iod@pgk.suwalki.pl, lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w pkt. 1 powyżej.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a-c, e RODO w celu prowadzenia działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Suwałkach, opisanej jej aktem założycielskim, a w szczególności w celu zawarcia i realizacji umów dotyczących: świadczenia usługi przewozu komunikacją miejską, odbioru odpadów, zarządzania targowiskami miejskimi oraz cmentarzem komunalnym w Suwałkach, badań i kontroli technicznych pojazdów, podjęcia działań przed zawarciem tych umów, a także art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w celu ustalenia lub dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami.
 4. Zakres przetwarzanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Suwałkach danych osobowych wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o odpadach, ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Zakres danych uzależniony jest od umów zawartych ze Spółką.
 5. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom, którym Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Suwałkach powierzyło przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające), organom publicznym, instytucjom lub podmiotom trzecim uprawnionym do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmiotom świadczącym usługi doradczo – kontrolne, kancelariom prawnym i windykacyjnym.
 6. Okresy przetwarzania (a w tym przechowywania) Państwa danych osobowych wynikają z celów przetwarzania (dane osobowe przetwarzane są przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Suwałkach do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych lub do momentu zrealizowania / ustania celów przetwarzania danych osobowych wynikających z umów zawartych przez Państwo ze Spółką oraz z upływem terminu dochodzenia roszczeń), w szczególności terminy przetwarzania danych osobowych wynikają z ustaw, o których mowa w pkt. 2 powyżej oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody), z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z RODO. W przypadku, gdy dane osobowe nie zostały zebrane od Państwa, przysługuje Państwu prawo do uzyskania informacji o ich źródle.
 8. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 9. Państwa dane nie będą przekazywane do Państwa Trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
 10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale mogą okazać się niezbędne do zawarcia i wykonania umowy i związanych z nią obowiązków prawnych, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność świadczenia usług oferowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Suwałkach.
 11. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy prawa, a w tym RODO.