SIWZ – Dostawa używanego dwukomorowego samochodu do wywozu odpadów komunalnych typu śmieciarka

6 września 2017

PRZETARG NIEOGRANICZONY

o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Dostawa używanego dwukomorowego samochodu do wywozu odpadów komunalnych typu śmieciarka

Nazwa Zamawiającego:        Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Sp. z o.o.

REGON:                                      000151868

NIP:                                                844-000-42-07

Adres:                                            ul. Sejneńska 82, 16-400 Suwałki

Strona internetowa:                http://www.pgk.suwalki.pl

e-mail:                                            sekretariat@pgk.suwalki.pl

tel:                                                   87 – 565 32 85

fax:                                                  87– 566 28 56

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy adresować:

Nazwa:
Adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki  Komunalnej w Suwałkach Sp. z o.o.
ul. Sejneńska 82, 16-400 Suwałki
Strona internetowa: http://www.pgk.suwalki.pl/bip
e-mail: sekretariat@pgk.suwalki.pl
tel: 87 – 565 32 85
fax: 87 – 566 28 56

 

znak postępowania: ZP-03/2017

Rozdział 1. Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu

 1. Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą oraz aktów wykonawczych do ustawy.

 

 1. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:

Biuletyn Zamówień Publicznych,

strona internetowa – http://pgk.suwalki.pl

tablica ogłoszeń w siedzibie: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach,
ul. Sejneńska 82, 16-400 Suwałki

 

Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa używanego dwukomorowego samochodu do wywozu odpadów komunalnych typu śmieciarka skonfigurowanej fabrycznie, wolnej od wad fizycznych (tj. bezwypadkowych), technicznych (tj. dopuszczony do ruchu) i prawnych, spełniających poniższe wymagania.

Zamawiający, na etapie wyboru oferty, zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia oględzin pojazdu w ciągu 6 dni roboczych od dnia złożenia oferty, prawo do jazdy próbnej i przeprowadzenia badania pojazdu trwającego nie dłużej niż 8 godzin, w siedzibie Wykonawcy (niewykonanie tego warunku skutkować będzie prawem Zamawiającego do odrzucenia oferty oraz nie zawarcia umowy z tym Wykonawcą). Ponadto Zamawiający ma prawo nie zawrzeć umowy z Wykonawcą w przypadku ujawnienia istotnych wad pojazdu w trakcie badania i jazdy próbnej.

 1. Pojazdy muszą spełniać niżej wymienione wymagania, przy czym Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty z wyposażeniem wyższym niż poniżej opisane wymagane wyposażenie:

 

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE I WYPOSAŻENIE POJAZDU
1. Gwarancja na pojazd i zabudowę: min. 6 miesięcy. Maksymalny przebieg nie więcej niż 200 tyś. km
Podwozie
1. Podwozie dwuosiowe.
2. Rok produkcji pojazdu 2012 lub młodszy,
3. Silnik Diesla, o mocy 280-290 koni mechanicznych, spełniający normy emisji spalin minimum EURO 5,
4. Pojemność silnika  9000-9300 cm3
5. Blokada tylnego mostu.
6. Koła 22,5 cala
7. Zawieszenie tył i przód poduszka powietrzna
8. Dopuszczalna masa całkowita: Konstrukcyjna min 19 000 kg, administracyjna min. 18 000 kg
9. Kabina dzienna trzymiejscowa
10. Automatyczna skrzynia biegów, 6 biegowa + wsteczny
11. Klimatyzacja automatyczna.
12. Elektrycznie sterowane szyby i lusterka
13. Wyposażenie – koło zapasowe, gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, apteczka – zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, podnośnik min. 10 000 kg udźwigu, klucz do kół.
14. Kamera wsteczna
Zabudowa
1. Dwukomorowa (podzielona 1/3 i 2/3)
2. Pojemność 14 -16 m3
3. Dwie niezależne płyty wypychowe
4. Prasa ze zgniotem liniowym x4
5. Niski zasyp przystosowany do opróżniania pojemników 110 (plastikowe i metalowe) – 360 l i 660 – 1100 l (pojemniki plastikowe i metalowe) do dużej komory
6. 2 stopnie dla ładowaczy
7. Wyposażony w światła ostrzegawcze.
8. Wyposażony w sygnał dźwiękowy cofania.
9. Jeden odwłok , przedzielony.
Pojazd po pełnym przeglądzie technicznym podwozia i zabudowy, (Kolor kabiny i zabudowy w uzgodnieniu z zamawiającym).
 1. Pojazd musi być zarejestrowany w Polsce i posiadać ważne badania techniczne.
 2. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia odnośnie pracy i obsługi śmieciarki w siedzibie Zamawiającego.

kod CPV:  34144510-6 Pojazdy do transportu odpadów

 

Rozdział 3. Oferty częściowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

Rozdział 4. Informacja o możliwości lub wymogu złożenia oferty wariantowej

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

Rozdział 5. Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.

 

Rozdział 6. Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji 60 dni od daty podpisania umowy.

 

Rozdział 7. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w walucie polskiej.

 

Rozdział 8. Informacja o podwykonawcach

 1. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców.

 

 1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.

Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu (załącznik nr 4).

 

Rozdział 9. Warunki udziału w postępowaniu

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp. i spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 pkt 2 Pzp dotyczące:
 • kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań
  w zakresie spełnienia tego warunku
 • sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań
  w zakresie spełnienia tego warunku
 • zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań
  w zakresie spełnienia tego warunku
 1. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu
  o dokumenty, oświadczenia i informacje zawarte w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że stawiane warunki Wykonawca spełnił. Niespełnienie warunków określonych w ust. 1 skutkować będzie wykluczeniem
  z postępowania. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
 2. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy, najpierw dokona oceny
  ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 

Rozdział 10. Podstawy wykluczenia – art. 24 ust. 5

 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp tj.

w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1574) lub którego upadłość ogłoszono, z

wyjątkiem    wykonawcy,     który     po     ogłoszeniu     upadłości     zawarł     układ                          zatwierdzony

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

 

Rozdział 11. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

 1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca dołącza do formularza ofertowego oświadczenie o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 pkt 2 Pzp zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
 1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp, Wykonawca dołącza następujące oświadczenia i dokumenty:
 1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
  w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp – zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
 1. Wykaz oświadczeń i dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego – w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 25 ust. 1 3 ustawy:
 1. odpisu z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców.

 1. Każdy Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
 1. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt. 1.
 1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając, wraz z ofertą, zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Przedstawiony dokument, musi zawierać w szczególności:

 • zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
 • sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
 • zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
 • czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.
 1. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 1 Ustawy Pzp., nie potwierdzają spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
 1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
 1. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w art. 22a ust. 1 Ustawy Pzp.
 1. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu (załączniki nr 3 i 4).
 1. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozdziale 11, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz dane wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
 1. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
 1. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu z dnia 26.07.2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126) dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp. oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. Dokumenty inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
 1. W zakresie nie uregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).

 

Rozdział 12. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

 • Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U z 2016, poz.1126).
 • Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w rozdziale 11 ust 3a – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że posiada nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
 • Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 • Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej. osoby.
 • Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

 

Rozdział 13. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie

 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów.
 1. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać:
 1. wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
 1. Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
 1. ustanowionego pełnomocnika oraz
 1. zakres jego umocowania, a także
 1. oświadczenie o przyjęciu wspólnej solidarnej odpowiedzialności za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
 1. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
 1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków o których mowa w 24 ust.
 • Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1
 1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w rozdziale 11, Zamawiający będzie oceniał łącznie.
 1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie
  o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te powinny potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
  w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału
  w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
 1. przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej składa każdy z Wykonawców.
 1. Ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.
 1. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem.
 1. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy wezwać pełnomocnika do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

 

Rozdział 14. Termin związania ofertą

 1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni.
 1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 1. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

 

Rozdział 15. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

 1. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście za pośrednictwem posłańca, faksu 87 566 28 56 lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, e-mail: sekretariat@pgk.suwalki.pl
 1. Zamawiający dopuszcza możliwość przesłania faksem i drogą elektroniczną:
 • wniosków (zapytań) do SIWZ,
 • odpowiedzi na pytania lub zmiany SIWZ,
 • informacji o wyborze oferty/odrzuceniu/wykluczeniu pod warunkiem, że każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania,
 • wyjaśnień składanych przez Wykonawcę bądź innych dokumentów, z zastrzeżeniem, iż Wykonawca niezwłocznie dostarczy Zamawiającemu osobiście bądź prześle pocztą oryginały przesłanych faksem lub drogą elektroniczną w/w dokumentów.
 1. Zamawiający wskazuje formę pisemną pod rygorem nieważności dla oferty i dla uzupełnień wszystkich dokumentów określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.
 1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
 1. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na ostatni znany adres mailowy lub numer faksu podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z tym pismem.
 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert,
 1. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.
 1. Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania oraz na stronie internetowej na której udostępniono SIWZ.
 1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a także zamieszcza na stronie internetowej, na której udostępnił SIWZ.
 1. Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
 1. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieści informację na stronie internetowej oraz zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych o zmianie terminu.
 1. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w SIWZ.
 1. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski, oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Sp. z o.o. , ul. Sejneńska 82, 16-400 Suwałki.

 1. Inne zaadresowanie może wpłynąć na złe skierowanie pisma, co może spowodować niezachowanie ustawowych terminów z winy wnoszącego.
 1. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przesłana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz na stronie internetowej http://pgk.suwalki.pl/bip/
 1. Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ.
 1. Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia: – Jan Piasecki – tel. 87 565 32 85

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Sp. z o. o. , ul. Sejneńska 82, Suwałki Godziny urzędowania ( od poniedziałku do piątku): 7:00 – 15:00

Rozdział 16. Opis sposobu przygotowania ofert

 1. Opakowanie i adresowanie oferty.

Ofertę należy umieścić w zaklejonym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:

Nadawca:

Pełna nazwa i dokładny adres Wykonawcy (ulica, numer lokalu, miejscowość, numer kodu pocztowego) – (dopuszcza się czytelny odcisk pieczęci).

 

Adresat: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Sp. z o. o.

16-400 Suwałki, ul. Sejneńska 82

OFERTA NA: …………………………………………..

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT tj. ……. r. godz. ……

 

Uwaga:

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidłowego oznakowania opakowania lub braku którejkolwiek informacji podanych w niniejszym punkcie.

 1. Podpisy.

Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez:

 1. osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej,
 1. osobę/osoby posiadające Pełnomocnictwo.
 1. Forma dokumentów i oświadczeń:
 1. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu z dnia 26.07.2016 r. (Dz. U. z 2016 r., Poz. 1126) dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp. oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. Dokumenty inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
 1. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
 1. w przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych należy dołączyć tłumaczenie na język polski.
 1. Tajemnica przedsiębiorstwa:
 1. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.), jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
 1. Zamawiający uzna, iż Wykonawca wykazał/udowodnił, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w szczególności gdy:
 • wykaże/oświadczy, że informacje te nie zostały nigdzie upublicznione,
 • wykaże, że stanowią one wartość techniczną lub/i technologiczną lub/i organizacyjną przedsiębiorstwa lub/i inne informacje posiadają wartość gospodarczą,
 • wykaże jakie podjął działania w celu zachowania ich poufności.

Sam fakt włożenia do koperty i oznakowania „tajemnica przedsiębiorstwa” nie wyczerpuje znamion wykazania działania zachowania ich poufności.

 1. Jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji muszą być oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA i umieszczone na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno). W innym przypadku wszystkie informacje zawarte w ofercie będą uważane za ogólnie dostępne i mogą być udostępnione pozostałym Wykonawcom razem z protokołem postępowania,
  1. Zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie.
 1. Informacje pozostałe:
 1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych w niniejszej SIWZ,
 1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim i w formie pisemnej.
 1. Zmiana / wycofanie oferty:
 1. zgodnie z art. 84 ustawy Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę,
 2. o wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty należy pisemnie powiadomić Zamawiającego, przed upływem terminu,
 1. pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w rozdziale 16 pkt. 1 niniejszej SIWZ oznaczając odpowiednio „ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”.
 1. Zwrot oferty

Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie.

 1. Złożona oferta powinna zawierać:
 • Wypełniony i podpisany przez osobę (osoby) upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy Formularz ofertowy na załączniku nr 1.
 • Wypełniony i podpisany przez osobę (osoby) upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy Formularz opisowy na załączniku nr 2,
 • Pełnomocnictwo:
 1. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy załączyć Pełnomocnictwo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem,
 1. jeżeli reprezentacja/reprezentant Wykonawcy działa na podstawie pełnomocnictwa wystawionego przez Wykonawcę lub Notariusza winien je przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Notariusza.
 1. w przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba posiadająca Pełnomocnictwo musi ono zawierać zakres umocowania.
 • Wykonawca składa oświadczenia określone w rozdziale 11 ust. 1 i 2,
 • Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów wraz z ofertą przedstawia zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
 • Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w rozdziale 11 ust 3a – składa dokumenty z rozdziału 12 SIWZ.
 • Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej http://pgk.suwalki.pl/bip/ informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

Rozdział 17. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Ofertę należy  złożyć w  Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Sp. z o. o. ,  ul.  Sejneńska 82,  16-400 Suwałki, w Sekretariacie Spółki, w terminie do dnia 13.09.2017 roku, godz. 10:00

 1. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.
 1. Otwarcie ofert nastąpi w budynku Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Sp. z o. o., ul. Sejneńska 82, 16-400 Suwałki, pok. sekretariat Spółki, dnia 13.09.2017 roku, godz. 10:15
 1. Wykonawcy mogą być obecni przy otwarciu ofert.
 1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 1. Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminów wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
 1. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej http://pgk.suwalki.pl/bip/ informacje dotyczące:
 1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 1. firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
 1. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
 1. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego, a nie datę i godzinę jej wysłania przez Wykonawcę (np. przesyłką pocztową lub kurierską).

 

Rozdział 20. Opis sposobu obliczania ceny

Wykonawca określi cenę oferty netto z określeniem stawki VAT oraz cenę brutto łącznie z podatkiem. Cenę należy podać w złotych polskich w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 1. Cena podana w ofercie obejmuje wszystkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez zamawiającego, odnoszące się do przedmiotu zamówienia, zysk wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, w tym podatek VAT.
 1. Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty winny być od razu ujęte w obliczeniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń itp. działań w celu jej określenia.
 1. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

 

Rozdział 21. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

 1. Ocenie podlegać będą oferty nieodrzucone.
 1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria oceny ofert przypisując im odpowiednią wagę procentową:
Kryterium Waga Sposób oceny
Cena – C 60% C = (C minimalna/C badana)x 60 punktów, przy czym 1% odpowiada 1 pkt
Przebieg pojazdu

 

20% Do 100 tyś km – 20%

Od 100 – 125 tyś km 15%

Od 125 –  150 tyś km – 10%

Od 150 –  175 tyś km – 5%

Powyżej 175 tyś km – 0%

przy czym 1% odpowiada 1 pkt

Rok produkcji 20% 2012 r. – 0%

2013 r.  – 10%

2014 i nowszy – 20%

przy czym 1% odpowiada 1 pkt

Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (tzn. końcówki poniżej 0,005 pkt pomija się, a końcówki 0,005 pkt i wyższe zaokrągla się do 0,01 pkt.).

Ocena oferty oznaczona literą „W” stanowi sumę uzyskanych punktów w poszczególnych kryteriach jej oceny.

W= C + G

Za najkorzystniejszą uważać się będzie ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów.

Rozdział 22. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

 1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego
 1. Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało wysłane w inny sposób.
 1. Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1a Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminów wskazanych w pkt. 2 w przypadku złożenia tylko jednej oferty w postępowaniu.
 1. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy w terminie wskazanym w wezwaniu, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 93 ust. 1 Pzp.
 1. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

Rozdział 23. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

………………………………….. nie dotyczy ……………………………………………

 

Rozdział 24. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

 1. Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Załączniku nr 5.
 1. Strony przewidują możliwość dokonania w umowie następujących zmian:
 • zmiana rzutująca na wynagrodzenie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT).
 • zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy.
 1. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia zgody.

 

Rozdział 25. Inne informacje

Nie przewiduje się:

 1. zawarcia umowy ramowej,
 1. ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,
 1. aukcji elektronicznej,
 1. zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 

Rozdział 26. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póź. zm.).

 1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy – zgodnie z działem VI ustawy.
 1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
 1. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
 1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka spełniającego wymagania tego rodzaju podpisu.
 1. Adres: Urząd Zamówień Publicznych, ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa, tel.: +48 0224587801, faks: +48 0224587800, mail: odwolania@uzp.gov.pl
 2. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 1. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.
 2. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
 1. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
 2. Odwołanie wobec czynności innych niż ww. wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

Zatwierdzam: Suwałki, dnia 31.08.2017 r.

Link do ogłoszenia na portalu Rządowym: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=17900a73-4f06-4f17-843b-f228107cbfa6

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L. 2016.119.1), dalej RODO, pragniemy poinformować, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suwałkach, przy ul. Sejneńskiej 82, NIP 844-000-42-07, REGON 000151868, tel. 87 565 32 86, e-mail: sekretariat@pgk.suwalki.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie Państwo skontaktować się w sprawach ochrony swoich danych pod adresem e-mail: iod@pgk.suwalki.pl, lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w pkt. 1 powyżej.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a-c, e RODO w celu prowadzenia działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Suwałkach, opisanej jej aktem założycielskim, a w szczególności w celu zawarcia i realizacji umów dotyczących: świadczenia usługi przewozu komunikacją miejską, odbioru odpadów, zarządzania targowiskami miejskimi oraz cmentarzem komunalnym w Suwałkach, badań i kontroli technicznych pojazdów, podjęcia działań przed zawarciem tych umów, a także art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w celu ustalenia lub dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami.
 4. Zakres przetwarzanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Suwałkach danych osobowych wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o odpadach, ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Zakres danych uzależniony jest od umów zawartych ze Spółką.
 5. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom, którym Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Suwałkach powierzyło przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające), organom publicznym, instytucjom lub podmiotom trzecim uprawnionym do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmiotom świadczącym usługi doradczo – kontrolne, kancelariom prawnym i windykacyjnym.
 6. Okresy przetwarzania (a w tym przechowywania) Państwa danych osobowych wynikają z celów przetwarzania (dane osobowe przetwarzane są przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Suwałkach do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych lub do momentu zrealizowania / ustania celów przetwarzania danych osobowych wynikających z umów zawartych przez Państwo ze Spółką oraz z upływem terminu dochodzenia roszczeń), w szczególności terminy przetwarzania danych osobowych wynikają z ustaw, o których mowa w pkt. 2 powyżej oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody), z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z RODO. W przypadku, gdy dane osobowe nie zostały zebrane od Państwa, przysługuje Państwu prawo do uzyskania informacji o ich źródle.
 8. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 9. Państwa dane nie będą przekazywane do Państwa Trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
 10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale mogą okazać się niezbędne do zawarcia i wykonania umowy i związanych z nią obowiązków prawnych, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność świadczenia usług oferowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Suwałkach.
 11. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy prawa, a w tym RODO.