Zakup gazu CNG w ilości 4 000 000 Nm3 do pojazdów zasilanych gazem CNG przez okres 10 lat (2020-2030) wraz z infrastrukturą umożliwiającą tankowanie ww. pojazdów

11 grudnia 2019

Ogłoszenie

Dostawy – Ogłoszenie o zamówieniu – Procedura otwarta

SIWZ

Załącznik nr 1a do SIWZ

Załącznik nr 1b do SIWZ

Dodatek nr 1 i 2 do Załącznika 1b

Dodatek nr 3 do załącznika 1b – Umowa o przyłączenie do sieci gazowej

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – Algorytm obliczania wartości realizacji dostaw

Załącznik nr 4 – Grupa kapitałowa

Załącznik nr 5 – Wykaz dostaw

Załącznik nr 6 – projekt umowy

Kopia formularz obliczania ceny-1

Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ_opubl. 11.12.2019

Redme

Klucz publiczny

Odpowiedź na pytanie do ZP/4/2019 z dnia 02.01.2020 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 02/01/2020 r.

SIWZ z dnia 02.01.2020 r.

Ogłoszenie o zmianie daty i miejscu składania ofert oraz o terminie wniesienia wadium

Nasza skrzynka na e-puap: /PGKwSuwalkach/domyslna

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wysłane do publikacji 10.01.2020 r.

SIWZ_z dnia 10.01.2020

Ogłoszenie zmian 2020 S 009-016614 z dnia 14.01.2020 r.

Odpowiedzi na pytania z dnia 03.01 2020 r.

 

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu z dnia 19.02.2020 r_dot opisu przedmiotu zamówienia

Ogłoszenie _zmiana_wysłane do publikacji 19.02.2020 r.

SIWZ z dnia 19.02.2020 r.

Załącznik nr 1b do SIWZ_ zmiany z dnia 19.02.2020 r.

Załącznik nr 4 – Algorytm obliczania wartości realizacji dostaw_zmiany z dnia 19.02.2020 r.

Formularz obliczania ceny_19.02.2020

Załącznik nr 6 – Wzór umowy – zmiany z dnia 19.02.2020 r.

Pytanie z dnia 19.02.2020 r. oraz odpowiedź z dnia 20.02.2020 r.

Odpowiedź na stronę internetową_19.02.2020 r.

Ogłoszenie zmian 2020S 038-089846 z dnia 24.02.2020 r.

 

Pytanie z dnia 28.02.2020 r. oraz odpowiedź z dnia 5.03.2020 r.

Pytanie i odpowiedź z dnia 5.03.2020 r.

Ogłoszenie wysłane do publikacji_5.03.2020 r.

Załącznik nr 6 wzór umowy_modyfikacja z dnia 5.03.2020 r.

SIWZ_modyfikacja z dnia 5.03.2020 r.

 

Ogłoszenie zmian 2020_S 049-115999 z dnia 10.03.2020 r.

 

Ogłoszenie wysłane do publikacji w dniu 16.03.2020 r.

SIWZ_modyfikacja z dnia 16.03.2020 r.

Załącznik nr 6 – Wzór umowy_modyfikacja z dnia 16.03.2020 r.

Pytanie z dnia 12.03.2020 oraz odpowiedź z dnia 16.03.2020 r.

 

Pytanie z dnia 16.03.2020 r. oraz odpowiedź z dnia 18.03.2020 r.

Załącznik nr 6 – Wzór umowy – zmiany z dnia 18.03.2020 r.

Ogłoszenie zmian 2020S 056-132622 z dnia 19.03.2020 r.

 

Ogłoszenie zmian wysłane do publikacji w dniu 27.03.2020 r.

 

Ogłoszenie wysłane do publikacji w dniu 30.03.2020 r.

SIWZ_30.03.2020 r.

Załącznik nr 6 – projekt umowy_30.03.2020 r.

Pytanie z dnia 26.03.2020 r. oraz odpowiedź z dnia 30.03.2020 r.

 

Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD)

 

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wysłane do publikacji 8.04.2020 r. (zmiana terminu złożenia i otwarcia ofert 24.04.2020 r.)

SIWZ – zmiana terminu złożenia i otwarcia ofert – 24.04.2020 r. oraz zmiana skrzynki ePUAP

SIWZ – zmiana terminu złożenia i otwarcia ofert – 24.04.2020 r. oraz zmiana skrzynki ePUAP – aktualny

 

Ogłoszenie zmian 2020_S 072-171623 z dnia 10.04.2020 r.

 

Zbiorcze zestawienie ofert 24.04.2020 r

 

Unieważnienie postępowania 25 maja 2020 r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L. 2016.119.1), dalej RODO, pragniemy poinformować, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suwałkach, przy ul. Sejneńskiej 82, NIP 844-000-42-07, REGON 000151868, tel. 87 565 32 86, e-mail: sekretariat@pgk.suwalki.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie Państwo skontaktować się w sprawach ochrony swoich danych pod adresem e-mail: iod@pgk.suwalki.pl, lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w pkt. 1 powyżej.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a-c, e RODO w celu prowadzenia działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Suwałkach, opisanej jej aktem założycielskim, a w szczególności w celu zawarcia i realizacji umów dotyczących: świadczenia usługi przewozu komunikacją miejską, odbioru odpadów, zarządzania targowiskami miejskimi oraz cmentarzem komunalnym w Suwałkach, badań i kontroli technicznych pojazdów, podjęcia działań przed zawarciem tych umów, a także art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w celu ustalenia lub dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami.
 4. Zakres przetwarzanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Suwałkach danych osobowych wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o odpadach, ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Zakres danych uzależniony jest od umów zawartych ze Spółką.
 5. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom, którym Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Suwałkach powierzyło przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające), organom publicznym, instytucjom lub podmiotom trzecim uprawnionym do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmiotom świadczącym usługi doradczo – kontrolne, kancelariom prawnym i windykacyjnym.
 6. Okresy przetwarzania (a w tym przechowywania) Państwa danych osobowych wynikają z celów przetwarzania (dane osobowe przetwarzane są przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Suwałkach do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych lub do momentu zrealizowania / ustania celów przetwarzania danych osobowych wynikających z umów zawartych przez Państwo ze Spółką oraz z upływem terminu dochodzenia roszczeń), w szczególności terminy przetwarzania danych osobowych wynikają z ustaw, o których mowa w pkt. 2 powyżej oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody), z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z RODO. W przypadku, gdy dane osobowe nie zostały zebrane od Państwa, przysługuje Państwu prawo do uzyskania informacji o ich źródle.
 8. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 9. Państwa dane nie będą przekazywane do Państwa Trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
 10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale mogą okazać się niezbędne do zawarcia i wykonania umowy i związanych z nią obowiązków prawnych, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność świadczenia usług oferowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Suwałkach.
 11. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy prawa, a w tym RODO.