Uchwała w sprawie przewozu osób niepełnosprawnych oraz warunków korzystania i odpłatności za te usługi na terenie Miasta Suwałki

15 grudnia 2022

UCHWAŁA NR LI/665/2022
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH
z dnia 30 listopada 2022 r.


w sprawie przewozu osób niepełnosprawnych oraz warunków korzystania i odpłatności
za te usługi na terenie Miasta Suwałki


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561) oraz art. 12 pkt 1 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 5, art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 35a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, poz. 1981 oraz z 2022 r. poz. 558, poz. 1700 i poz. 1812) uchwala się, co następuje:
§ 1. Miasto Suwałki w celu poprawy poziomu i jakości funkcjonowania osób niepełnosprawnych przyjmuje do realizacji zadanie polegające na organizacji przewozu niepełnosprawnych mieszkańców Miasta Suwałki, którzy z powodu swojej niepełnosprawności nie mogą korzystać z publicznego transportu zbiorowego.
§ 2. Zasady świadczenia usługi przewozu osób niepełnosprawnych i odpłatności za nie określa się w „Regulaminie przewozu osób niepełnosprawnych oraz warunków korzystania i odpłatności za te usługi na terenie Miasta Suwałki”, który stanowi załącznik do uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.
§ 4. Traci moc uchwała nr XXXVII/394/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przewozu osób niepełnosprawnych oraz warunków korzystania i odpłatności za te usługi.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Suwałkach
Zdzisław Przełomiec

 

Załącznik do uchwały Nr LI/665/2022 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 listopada 2022 r.


Regulamin przewozu osób niepełnosprawnych oraz warunków korzystania i odpłatności
za te usługi na terenie Miasta Suwałki


§ 1.
Regulamin określa zasady organizacji i funkcjonowania przewozu osób niepełnosprawnych oraz warunki korzystania i odpłatności za te usługi.
§ 2. Użyte w uchwale określenia oznaczają:
1) usługa – usługi przewozowe osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów z miejsca zamieszkania do miejsca docelowego,
2) mieszkaniec – osoba niepełnosprawna i osoba z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności zamieszkała na terenie Miasta Suwałki,
3) opiekun – osoba towarzysząca osobie niepełnosprawnej w czasie korzystania z usługi,
4) Miasto – Miasto Suwałki,
5) Prezydent – Prezydent Miasta Suwałk,
6) MOPR – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach,
7) Przewoźnik – podmiot wybrany przez Miasto Suwałki na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.),
8) uczeń – uczeń niepełnosprawny, którego kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
§ 3. 1. Miasto podejmuje działania zmierzające do zaspokojenia potrzeb transportowych mieszkańców Suwałk z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności poprzez organizację usług realizowanych przez Przewoźnika w celu poprawy poziomu i jakości funkcjonowania osób niepełnosprawnych na zasadzie równości z innymi osobami w sferze społecznej, zdrowotnej i edukacyjnej poprzez umożliwienie, w szczególności:
1) realizacji obowiązku szkolnego i nauki przez uczniów,
2) dojazdu na rehabilitację lub leczenie,
3) realizacji zadań pomocy społecznej,
2. W każdym przypadku o realizacji usługi decyduje kolejność zgłoszeń.
§ 4. Do korzystania z usług uprawnione są osoby niepełnosprawne zamieszkałe na terenie Miasta, które nie są w stanie korzystać z publicznego transportu zbiorowego i nie posiadają własnego środka transportu przystosowanego do potrzeb wynikających z niepełnosprawności:
1) uczniowie uczęszczający do szkół podstawowych, ponadpodstawowych lub placówek oświatowych,
2) mieszkańcy mający trudności w samodzielnym przemieszczaniu się ze względu na dysfunkcję narządu ruchu lub schorzenie neurologiczne ograniczające sprawność, posiadający znaczny stopień niepełnosprawności o symbolu 05-R (upośledzenie narządu ruchu) i 10-N (choroby neurologiczne), w tym poruszający się:
a) na wózku inwalidzkim,
b) o kulach,
c) przy balkoniku.
3) mieszkańcy z dysfunkcją narządu wzroku – posiadający znaczny stopień niepełnosprawności ze wskazaniem kodu 04-O,
4) opiekunowie lub psy asystujące, osób niepełnosprawnych wymienionych w § 4 pkt 1 – 3.
§ 5. Przewoźnik realizuje usługi w oparciu o samochody przystosowane do przewozu osób
niepełnosprawnych, powierzone do dyspozycji przez Miasto lub własne Przewoźnika.
§ 6. Do uprawnień i obowiązków Przewoźnika, w szczególności należy:
1) utrzymywanie gotowości przewozowej pojazdów,
2) przyjmowanie zgłoszeń telefonicznie bądź w siedzibie Przewoźnika w dni robocze w godz. 7:00-15:00,
3) prowadzenie rejestru obejmującego dane:
a) imię i nazwisko pasażera,
b) wiek,
c) wskazanie potrzeby uzasadniającej skorzystanie z usługi (niepełnosprawność lub orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego),
d) cel i miejsce przejazdu (jedna z opcji wskazanych w § 3),
e) termin usługi (jednorazowa, okresowa),
f) kontakt (nr telefonu),
g) rodzaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
4) wypełnianie obowiązku informacyjnego wobec pasażerów o celu i zakresie gromadzonych danych osobowych oraz o administratorze tych danych zgodnie z przepisami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), oraz ustawy o ochronie danych osobowych,
5) kwalifikacja zgłoszeń pod względem celu przejazdu ,
6) weryfikacja uprawnień pasażera przez obsługę pojazdu (kierowcę) na podstawie dokumentu tożsamości, okazanego orzeczenia o niepełnosprawności lub legitymacji osoby niepełnosprawnej oraz odbieranie stosownych oświadczeń,
7) realizacja usług w granicach administracyjnych Miasta Suwałk, najkrótszą trasą w dni robocze w godzinach od 7:00 do 15:00, z zastrzeżeniem § 8,
8) informowanie na bieżąco pasażerów o przyjęciu zamówienia lub o wszelkich zmianach, w tym o zmianie terminu usługi,
9) łączenie kursów, o ile pozwalają na to warunki maksymalnego wykorzystania środka transportu,
10) udostępnianie na stronie internetowej formularza zgłoszeniowego do zamówienia usługi,
11) prawo do odmowy wykonania usługi, w przypadku:
a) braku zdolności przewozowej powiązanej z wcześniej złożonymi zgłoszeniami,
b) agresywnego zachowania pasażera,
c) widocznego stanu wskazującego na spożycie alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych,
d) braku przesłanek do wsparcia w formie usług, w tym odmowa podania danych, o których mowa w pkt 3,

e) kilkukrotnych rezygnacji z usług po przybyciu pojazdu na miejsce.
§ 7. 1. Usługi realizowane są samochodami przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych, opatrzonymi oznakowaniem zawierającym:
1) znak osób niepełnosprawnych,
2) herb Miasta,
3) dane teleadresowe Przewoźnika niezbędne do zgłaszania zamówienia usługi.
2. Inne elementy mogą być umieszczane na pojazdach za zgodą właściciela lub jeśli wynika to z odrębnych przepisów.
§ 8. Na wniosek dyrektora MOPR zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Suwałk lub jego zastępcę, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 usługa
może być realizowana poza terenem Miasta i poza godzinami określonymi w § 6 pkt 7.
§ 9. Obowiązki i uprawnienia pasażera:
1) zamówienia usługi dokonuje się u Przewoźnika z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem drogą telefoniczną, osobiście lub pisemnie w dni robocze, w godzinach od 7:00 do 15:00.
Usługi mogą być zrealizowane w dniu przyjęcia zamówienia pod warunkiem posiadania przez Przewoźnika wolnych terminów. W zgłoszeniu należy podać dane, o których mowa w § 6 pkt 3,
2) pasażer po przyjeździe Przewoźnika do wskazanego miejsca zobowiązany jest złożyć obsłudze pojazdu:
a) oświadczenie o wysokości dochodu i spełnianiu kryteriów, o których mowa w § 4,
b) potwierdzić dane dokumentem tożsamości, orzeczeniem o niepełnosprawności, orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub legitymacją osoby niepełnosprawnej,
3) pasażer ma obowiązek podporządkowania się wskazaniom Przewoźnika w zakresie bezpieczeństwa przewozu.
§ 11. 1. Osoby uprawnione ponoszą odpłatność, z zastrzeżeniem ust.3, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej bądź dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm), w następującej wysokości:
1) za pierwsze 5 km – 10 zł,
2) 2 zł za każdy następny kilometr.
2. Osoby, o których mowa w ust. 1 wnoszą opłatę za wykonaną usługę bezpośrednio u kierowcy.
3. Do bezpłatnego korzystania z usług uprawnieni są:
1) uczniowie,
2) opiekun, o którym mowa w § 4 pkt 4.
4. Środki finansowe na realizację zadania zapewnia budżet Miasta w oparciu o postępowanie przeprowadzone na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.),
5. Przewoźnik obowiązany jest do odprowadzenia na konto Miasta wpływów ze świadczonych usług raz w miesiącu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L. 2016.119.1), dalej RODO, pragniemy poinformować, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suwałkach, przy ul. Sejneńskiej 82, NIP 844-000-42-07, REGON 000151868, tel. 87 565 32 86, e-mail: sekretariat@pgk.suwalki.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie Państwo skontaktować się w sprawach ochrony swoich danych pod adresem e-mail: iod@pgk.suwalki.pl, lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w pkt. 1 powyżej.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a-c, e RODO w celu prowadzenia działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Suwałkach, opisanej jej aktem założycielskim, a w szczególności w celu zawarcia i realizacji umów dotyczących: świadczenia usługi przewozu komunikacją miejską, odbioru odpadów, zarządzania targowiskami miejskimi oraz cmentarzem komunalnym w Suwałkach, badań i kontroli technicznych pojazdów, podjęcia działań przed zawarciem tych umów, a także art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w celu ustalenia lub dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami.
 4. Zakres przetwarzanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Suwałkach danych osobowych wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o odpadach, ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Zakres danych uzależniony jest od umów zawartych ze Spółką.
 5. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom, którym Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Suwałkach powierzyło przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające), organom publicznym, instytucjom lub podmiotom trzecim uprawnionym do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmiotom świadczącym usługi doradczo – kontrolne, kancelariom prawnym i windykacyjnym.
 6. Okresy przetwarzania (a w tym przechowywania) Państwa danych osobowych wynikają z celów przetwarzania (dane osobowe przetwarzane są przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Suwałkach do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych lub do momentu zrealizowania / ustania celów przetwarzania danych osobowych wynikających z umów zawartych przez Państwo ze Spółką oraz z upływem terminu dochodzenia roszczeń), w szczególności terminy przetwarzania danych osobowych wynikają z ustaw, o których mowa w pkt. 2 powyżej oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody), z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z RODO. W przypadku, gdy dane osobowe nie zostały zebrane od Państwa, przysługuje Państwu prawo do uzyskania informacji o ich źródle.
 8. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 9. Państwa dane nie będą przekazywane do Państwa Trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
 10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale mogą okazać się niezbędne do zawarcia i wykonania umowy i związanych z nią obowiązków prawnych, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność świadczenia usług oferowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Suwałkach.
 11. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy prawa, a w tym RODO.