Zmiany w suwalskiej komunikacji miejskiej od 1.01 2024 r.

22 grudnia 2023

Zmiany w suwalskiej komunikacji miejskiej od 1.01.2024 r. : Obsługa Multishop przy ul. Armii Krajowej (w dni robocze i soboty) – nowa linia nr 24 (dotychczasowe kursy linii nr 7 zostaną przekierowane z ul. Kowalskiego na ul. Armii Krajowej)   Trasa nowej linii nr 24: Krzywólka – Szpitalna – Reja – Armii Krajowej – Pułaskiego – Świerkowa – Dwernickiego – Noniewicza – 1 Maja/Pętla Powrót: 1 Maja/Pętla – Waryńskiego – Noniewicza – Dwernickiego – Papieża Jana Pawła II – Nowomiejska – Pułaskiego – Armii Krajowej – Reja – Szpitalna – Krzywólka; Zwiększenie połączeń do osiedli mieszkalnych przy ul. Chopina i ul. Pileckiego – zmiana trasy linii nr 2 (wydłużenie linii) Trasa linii nr 2: Nowomiejska – Pułaskiego – Chopina –  Pileckiego – Kowalskiego – Reja – Noniewicza – Waryńskiego – 1 Maja/Pętla – Sejneńska (wybrane kursy do Krzywe/WPN) Powrót: (wybrane kursy z Krzywe/WPN) – Sejneńska – Waryńskiego – Noniewicza – Dwernickiego – Papieża Jana Pawła II – Nowomiejska Likwidacja dwóch kursów linii nr 1: (z powodu niewielkiego zainteresowania): - godz. 17:05 Bakałarzewska/Cmentarz – Szpitalna/Pętla - godz. 17:25 Szpitalna/Pętla – Bakałarzewska/cmentarz Uruchomienie dwóch kursów linii nr 1: - godz. 6:30 Bakałarzewska/Cmentarz – Szpitalna/Pętla - godz. 18:00 Bakałarzewska/Cmentarz – Szpitalna/Pętla Zmiany w suwalskiej komunikacji miejskiej od 1.01.2024 r. : Przesunięcia minutowe na kursach linii nr 1, 3, 7, 10, 20: Wprowadzenie nowych biletów czasowych wieloprzejazdowych na terenie miasta: bilet wieloprzejazdowy 60-minutowy (normalny 5,00 zł, ulgowy 2,50 zł), 2) bilet wieloprzejazdowy 24-godzinny (normalny 10,00 zł, ulgowy 5,00 zł).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L. 2016.119.1), dalej RODO, pragniemy poinformować, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suwałkach, przy ul. Sejneńskiej 82, NIP 844-000-42-07, REGON 000151868, tel. 87 565 32 86, e-mail: sekretariat@pgk.suwalki.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie Państwo skontaktować się w sprawach ochrony swoich danych pod adresem e-mail: iod@pgk.suwalki.pl, lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w pkt. 1 powyżej.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a-c, e RODO w celu prowadzenia działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Suwałkach, opisanej jej aktem założycielskim, a w szczególności w celu zawarcia i realizacji umów dotyczących: świadczenia usługi przewozu komunikacją miejską, odbioru odpadów, zarządzania targowiskami miejskimi oraz cmentarzem komunalnym w Suwałkach, badań i kontroli technicznych pojazdów, podjęcia działań przed zawarciem tych umów, a także art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w celu ustalenia lub dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami.
 4. Zakres przetwarzanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Suwałkach danych osobowych wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o odpadach, ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Zakres danych uzależniony jest od umów zawartych ze Spółką.
 5. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom, którym Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Suwałkach powierzyło przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające), organom publicznym, instytucjom lub podmiotom trzecim uprawnionym do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmiotom świadczącym usługi doradczo – kontrolne, kancelariom prawnym i windykacyjnym.
 6. Okresy przetwarzania (a w tym przechowywania) Państwa danych osobowych wynikają z celów przetwarzania (dane osobowe przetwarzane są przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Suwałkach do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych lub do momentu zrealizowania / ustania celów przetwarzania danych osobowych wynikających z umów zawartych przez Państwo ze Spółką oraz z upływem terminu dochodzenia roszczeń), w szczególności terminy przetwarzania danych osobowych wynikają z ustaw, o których mowa w pkt. 2 powyżej oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody), z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z RODO. W przypadku, gdy dane osobowe nie zostały zebrane od Państwa, przysługuje Państwu prawo do uzyskania informacji o ich źródle.
 8. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 9. Państwa dane nie będą przekazywane do Państwa Trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
 10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale mogą okazać się niezbędne do zawarcia i wykonania umowy i związanych z nią obowiązków prawnych, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność świadczenia usług oferowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Suwałkach.
 11. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy prawa, a w tym RODO.