Regulamin kontroli dokumentów i bagażu w MIRBUS

REGULAMIN KONTROLI DOKUMENTÓW
I BAGAŻU W MIRBUS

Podstawa prawna:

Ustawa Prawo Przewozowe z dnia 15.11.1984 r. (Dz.U. nr 119, poz.575 z późniejszymi zmianami).

Przepisy porządkowe oraz akty wykonawcze w zakresie jw.

Uchwała Rady Miejskiej nr XII/104/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach z 31 sierpnia 2011 r.
oraz Uchwała Rady Miejskiej w Suwałkach nr XXXVIII/497/2021 z 24.XI.2021 r.

 1. Zasady zawierania umów z osobami wykonującymi usługę kontroli biletowej:

 1. Kontrolerem może zostać osoba, spełniająca następujące warunki:

  1. legitymuje się zaświadczeniem o niekaralności lub składa oświadczenie, iż nie figuruje w Krajowym Rejestrze Karnym.

  2. z wynikiem pozytywnym odbyła szkolenie praktyczne i teoretyczne.

 2. Zakresem szkolenia, o którym mowa w podpunkcie poprzedzającym objęta jest znajomość:

  1. przepisów Ustawy z dnia 15 listopada 1984r. Prawo Przewozowe oraz przepisów wykonawczych,

  2. postanowień Regulaminu Przewozów Przewoźnika,

  3. przebiegu linii komunikacyjnych,

  4. postanowień niniejszego regulaminu,

  5. ogólnych zasad przestrzegania Ochrony Danych Osobowych – (Ustawa z dnia 29 sierpnia o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z póź. zm.).

 1. Zasady przeprowadzania kontroli:

 1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w danym miesiącu rozliczeniowym, określonej w zawartej z nim umowie ilości kontroli.

 2. W trakcie wykonywania czynności kontrolnych kontroler legitymuje się (umieszczonym w widocznym miejscu w czasie trwania całokształtu czynności kontrolnych) identyfikatorem.

 3. Identyfikator, o którym mowa w punkcie 1 zawiera następujące dane:

  1. nazwa Przewoźnika,

  2. numer identyfikacyjny osoby kontrolującej,

  3. zdjęcie kontrolera,

  4. zakres upoważnienia,

  5. okres ważności upoważnienia,

  6. pieczęć i podpis wystawcy (w myśl ustawy Prawo Przewozowe art.33a).

 1. Kontrola może być rozpoczęta po upływie czasu niezbędnego do skasowania biletów.

 2. Przystąpienie do kontroli należy uzgodnić z prowadzącym pojazd, który w tym celu ma obowiązek zablokowania kasowników.

 3. Bezpośrednio przed zablokowaniem kasowników kontroler winien uzyskać wydruk kasownika na bilecie kontrolnym.

 4. Kontrola biletów jednorazowych polega na porównaniu wydruku kasownika na bilecie kontrolnym oraz sprawdzenia autentyczności biletu jednorazowego.

 5. W odniesieniu do biletów okresowych – kontroli podlega:

  1. okres ważności biletu,

  2. zgodność oznaczenia biletu z formą realizowanego przewozu (miejski/podmiejski),

  3. oznaczenie numeru linii,

  4. dane personalne pasażera,

  5. dokument uprawniający do ulgi (przejazdu bezpłatnego).

 1. Uniemożliwienie opuszczenia pojazdu na przystanku w celu kontynuowania kontroli jest zabronione
  (kontroler kończy kontrolę przed dojechaniem autobusu do przystanku).

 2. W razie stwierdzenia braku odpowiedniego biletu lub dokumentu upoważniającego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego kontroler winien pobrać należność zgodną z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej, Uchwałą Rady Miasta bądź innych przepisów regulujących wysokość opłaty.

 3. W przypadku odmowy zapłacenia należności, o której mowa w punkcie 1, kontroler wystawia wezwanie do zapłaty. W tym celu ma prawo żądać okazania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości pasażera.

 4. W przypadku wypisania wezwania za brak dokumentu upoważniają­cego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego, pasażer ma obowiązek stawienia się z dokumentem uprawniającym do takiego przejazdu w biurze Firmy w terminie 7 dni od daty spisania, opłata dodatkowa zostanie anulowana, pobierana jest natomiast opłata manipulacyjna zgodnie z Dz.U. nr 14 poz. 117 z 2005 r..

 5. W razie odmowy zapłaty należności oraz niemożliwości ustalenia tożsamości podróżnego, kontroler może zwrócić się do Policji lub Straży Miejskiej o podjęcie czynności zmierzających do ustalenia tożsamości podróżnego (Prawo Przewozowe art. 33a).

 6. W przypadku uzasadnionego podejrzenia ,,że przewozu lub dokument uprawniający do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego jest podrobiony – kontroler ma obowiązek zatrzymania dokumentu za pokwitowaniem i przesłania go wystawcy.

 7. Niezwłocznie po zakończeniu kontroli następuje odblokowanie kasowników w pojeździe.

 8. W trakcie wykonywania czynności kontroler obowiązany jest udzielić pasażerom informacji w sprawach dotyczących taryfy opłat oraz rodzajów biletów, przebiegu linii komunikacyjnych, przepisów porządkowych obowiązujących w pojazdach.

 9. Sytuacje sporne między kontrolerem a prowadzącym pojazd rozstrzyga służba nadzoru ruchu.

 10. W przypadku zastrzeżeń do pracy kierowców kontroler jest zobowiązany do napisania raportu, który zostanie przedstawiony Przewoźnikowi.

 1. Ocena usług wykonywanych przez kontrolerów.

 1. Usługę ocenia kierownik Firmy prowadzącej kontrolę oraz kierownik działu Przewoźnika (zgodnie ze strukturą organizacyjną).

 2. W przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności:

  1. pobierania należności od pasażera w kwocie innej niż ustalona w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej, Uchwały Rady Miasta, Zarządzeń Przewoźnika, Zarządzeń Firmy MIRBUS,

  2. pobierania należności bez wydania stosownego pokwitowania,

  3. odstąpienia identyfikatora innej osobie, kserowania identyfikatora z wykorzystaniem do bezpłatnych przejazdów dla rodziny, znajomych,

  4. wykonywania czynności pod wpływem alkoholu lub innych substancji chemicznych,

  5. rażące naruszenie kultury osobistej wobec pasażera,

  6. naruszenie USTAWY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH kontroler zostaje niezwłocznie pozbawiony prawa wykonywania kontroli, ponadto w przypadku naruszenia pierwszych czterech i ostatniego z postanowień zawartych w odnośnikach sprawa zostaje dodatkowo skierowana do prokuratury w celu wszczęcia postępowania karnego.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L. 2016.119.1), dalej RODO, pragniemy poinformować, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suwałkach, przy ul. Sejneńskiej 82, NIP 844-000-42-07, REGON 000151868, tel. 87 565 32 86, e-mail: sekretariat@pgk.suwalki.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie Państwo skontaktować się w sprawach ochrony swoich danych pod adresem e-mail: iod@pgk.suwalki.pl, lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w pkt. 1 powyżej.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a-c, e RODO w celu prowadzenia działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Suwałkach, opisanej jej aktem założycielskim, a w szczególności w celu zawarcia i realizacji umów dotyczących: świadczenia usługi przewozu komunikacją miejską, odbioru odpadów, zarządzania targowiskami miejskimi oraz cmentarzem komunalnym w Suwałkach, badań i kontroli technicznych pojazdów, podjęcia działań przed zawarciem tych umów, a także art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w celu ustalenia lub dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami.
 4. Zakres przetwarzanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Suwałkach danych osobowych wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o odpadach, ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Zakres danych uzależniony jest od umów zawartych ze Spółką.
 5. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom, którym Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Suwałkach powierzyło przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające), organom publicznym, instytucjom lub podmiotom trzecim uprawnionym do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmiotom świadczącym usługi doradczo – kontrolne, kancelariom prawnym i windykacyjnym.
 6. Okresy przetwarzania (a w tym przechowywania) Państwa danych osobowych wynikają z celów przetwarzania (dane osobowe przetwarzane są przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Suwałkach do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych lub do momentu zrealizowania / ustania celów przetwarzania danych osobowych wynikających z umów zawartych przez Państwo ze Spółką oraz z upływem terminu dochodzenia roszczeń), w szczególności terminy przetwarzania danych osobowych wynikają z ustaw, o których mowa w pkt. 2 powyżej oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody), z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z RODO. W przypadku, gdy dane osobowe nie zostały zebrane od Państwa, przysługuje Państwu prawo do uzyskania informacji o ich źródle.
 8. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 9. Państwa dane nie będą przekazywane do Państwa Trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
 10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale mogą okazać się niezbędne do zawarcia i wykonania umowy i związanych z nią obowiązków prawnych, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność świadczenia usług oferowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Suwałkach.
 11. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy prawa, a w tym RODO.