Suwalska Karta Miejska – regulamin

I Stosowana terminologia

 1. PGK – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka z o.o.
 2. Suwalska Karta Miejska – zwana inaczej Kartą, Kartą Miejską lub SKM, jest kartą z pamięciowym układem elektronicznym będącym nośnikiem biletów okresowych lub innych usług.
 3. Kontrakt (elektroniczny bilet okresowy) – zapis na karcie, uprawniający do przejazdów środkami transportu miejskiego PGK zgodnie z obowiązującymi taryfami opłat oraz regulaminem korzystania ze środków transportu miejskiego organizowanego, wykonywanego oraz nadzorowanego przez PGK.
 4. Kodowanie – elektroniczne zapisanie Kontraktu na Karcie przez terminal kodujący.
 5. COK – Centrum Obsługi Klienta mieszczące się przy ul. Sejneńska 6D w Suwałkach.
 6. POK – Punkty Obsługi Klienta prowadzące sprzedaż elektronicznych biletów okresowych.
 7. Paragon – wydruk z terminala kodującego potwierdzający dokonanie transakcji zakupu Kontraktu, zawierający datę i godzinę transakcji, kod i opis zakodowanego biletu, cenę biletu, datę początku i końca ważności biletu, oznaczenie punktu sprzedaży i numer Karty.

II Składanie wniosku i wydawanie Karty

 1. Karta Miejska jest kartą imienną i może być użytkowana przez osobę, której dane zostały zapisane na tejże Karcie (oprócz biletów na okaziciela).
 2. Wnioskodawca otrzymuje Kartę po uiszczeniu odpłatności w wysokości 30,00 zł.
 3. Użytkownik może posługiwać się tylko jedną kartą imienną.
 4. Wniosek o wydanie Karty można pobrać w COK, wybranych POK oraz innych punktach w tym w pojazdach komunikacji miejskiej. Wypełniony wniosek należy złożyć w COK  Centrum Obsługi Klienta, ul. Sejneńska 6D, 16-400 Suwałki.
 5. Niekompletny i/lub błędnie wypełniony wniosek o wydanie Karty nie jest rozpatrywany.
 6. Istnieje możliwość zbiorowego wydawania Kart instytucjom czy grupom zorganizowanym, po wcześniejszym uzgodnieniu tego z PGK.
 7. Karta wydana przez COK jest kartą aktywną, gotową do zapisania na niej Kontraktu.
 8. Każdorazową zmianę danych osobowych (imię, nazwisko, adres) wnioskodawca zgłasza w COK celem uaktualnienia informacji zapisanych na Karcie. Aktualizacja dokonywana jest po wypełnieniu przez wnioskodawcę wniosku oraz okazaniu pracownikowi COK dowodu tożsamości i Karty. Aktualizacja jest bezpłatna.

III Zasady kodowania biletów na Suwalskiej Karcie Miejskiej

 1. Karta może być nośnikiem dowolnego typu Kontraktu przewidzianego przez cennik opłat PGK.
 2. Kodowanie odbywa się w odpowiednio oznakowanych punktach kodowania Suwalskiej Karty Miejskiej: COK oraz POK.
 3. Kodowanie przeprowadzane jest przez pracownika COK po uprzednim podaniu mu Karty.
 4. W celu zawarcia Kontraktu pasażer informuje pracownika COK (POK) o rodzaju oraz okresie ważności biletu, jaki chce zakupić.
 5. Urządzenie do kodowania Kart dokonuje elektronicznego zapisu Kontraktu.
 6. Na Karcie można równocześnie zakodować maksymalnie dwa różne Kontrakty.
 7. Każdorazowo po zakodowaniu Kontraktu wydawany jest Paragon, który jest podstawą składania ewentualnych reklamacji.
 8. W przypadku, gdy dzień rozpoczęcia ważności Kontraktu jest równocześnie dniem jego zakupu, Kontrakt jest ważny od godziny zakupu, wskazanej na Paragonie.

IV Zasady kontroli Suwalskiej Karty Miejskiej w komunikacji miejskiej

 1. Kontrolę Suwalskiej Karty Miejskiej mogą przeprowadzać wyłącznie osoby upoważnione przez PGK, wskazane w regulaminie przewozów PGK.
 2. Karta bez zakodowanego na niej ważnego Kontraktu, ani sam Paragon nie upoważniają do korzystania z przejazdów środkami komunikacji miejskiej organizowanej, wykonywanej oraz nadzorowanej przez PGK.
 3. Podczas kontroli, pasażer powinien (właściciel karty bez zdjęcia) posiadać dokument stwierdzający zgodność danych zapisanych na SKM.
 4. W czasie kontroli pasażer zbliża Kartę do czytnika kontrolerskiego w sposób umożliwiający odczytanie zawartości Karty, a także na żądanie kontrolera, okazuje dowód tożsamości potwierdzający prawo do użytkowania Karty oraz ewentualny dokument uprawniający do przejazdów ulgowych, zgodnie z obowiązującym wykazem osób i dokumentów uprawniających do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej organizowanej przez PGK i regulaminem przewozów PGK.
 5. Terminal kontrolerski odczytuje informacje o zakodowanych na Karcie Kontraktach oraz dane osobowe użytkownika.
 6. Urządzenie kontrolerskie sygnalizuje wynik kontroli dźwiękiem:
  a. potwierdzenie ważności biletu normalnego – jeden krótki sygnał,
  b. potwierdzenie ważności biletu ulgowego – dwa krótkie sygnały,
  c. brak ważnego biletu – jeden długi sygnał.
 7. W przypadku stwierdzenia, że kontrolowany pasażer nie jest w stanie potwierdzić prawa do użytkowania Karty (niezgodność danych osobowych zapisanych na Karcie i w dowodzie tożsamości, brak dowodu tożsamości), kontroler ma prawo zatrzymać Kartę i przekazać ją do wyjaśnienia PGK. Pasażerowi nakłada się opłatę dodatkową, zgodnie z zapisami cennika opłat i regulaminem przewozów PGK.

V Zasady reklamowania Suwalskiej Karty Miejskiej oraz anulowania Kontraktów

 1. Reklamacje związane z funkcjonowaniem SKM można składać w COK.
 2. Kartę z ujawnioną wadą fabryczną można bezpłatnie wymienić w COK.
 3. Anulowanie Kontraktu odbywa się po uiszczeniu określonej opłaty w COK poprzez usunięcie z Karty informacji o zakodowanym Kontrakcie.
 4. W przypadku rezygnacji z użytkowania Karty, PGK nie zwraca środków za niewykorzystane Kontrakty i inne usługi zakodowane na Karcie.
 5. Utratę Karty (zagubienie, kradzież, zniszczenie) należy pisemnie lub osobiście zgłosić w COK. Karta utracona zostaje zablokowana. Klient otrzymuje nową Kartę. Opłata manipulacyjna za odtworzenie zakodowanych na Karcie danych wynosi 30 PLN.
 6. Do odtworzenia ważnego Kontraktu zakodowanego na utraconej Karcie niezbędny jest Paragon. Kontrakt zostaje odtworzony po uprzedniej weryfikacji Paragonu w systemie informatycznym rejestrującym sprzedaż.
 7. Paragon, z którego niemożliwe jest odczytanie danych nie może być podstawą reklamacji ani odtworzenia Kontraktów zapisanych na Karcie.

VI Inne usługi kodowane na Suwalskiej Karcie Miejskiej

 1. W przypadku kodowania na Karcie usług innych niż bilety PGK, za ich kodowanie oraz realizację odpowiada podmiot sprzedający usługi.
 2. Kodowanie innych niż bilet PGK usług nie wyklucza i nie zagraża korzystaniu z Karty jako nośnika biletów PGK.

VII Zasady właściwego posługiwania się Suwalską Kartą Miejską

 1. Karty nie wolno łamać, zginać lub w jakikolwiek sposób uszkadzać mechanicznie (np. dziurkując, obcinając).
 2. Karty nie należy narażać na oddziaływanie wysokich i niskich temperatur (-20; +50), a także środków chemicznych, silnych pól magnetycznych lub elektrycznych.
 3. Kartę można bezpiecznie przechowywać i użytkować wraz z innymi kartami tego typu (np. z kartami płatniczymi).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L. 2016.119.1), dalej RODO, pragniemy poinformować, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suwałkach, przy ul. Sejneńskiej 82, NIP 844-000-42-07, REGON 000151868, tel. 87 565 32 86, e-mail: sekretariat@pgk.suwalki.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie Państwo skontaktować się w sprawach ochrony swoich danych pod adresem e-mail: iod@pgk.suwalki.pl, lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w pkt. 1 powyżej.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a-c, e RODO w celu prowadzenia działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Suwałkach, opisanej jej aktem założycielskim, a w szczególności w celu zawarcia i realizacji umów dotyczących: świadczenia usługi przewozu komunikacją miejską, odbioru odpadów, zarządzania targowiskami miejskimi oraz cmentarzem komunalnym w Suwałkach, badań i kontroli technicznych pojazdów, podjęcia działań przed zawarciem tych umów, a także art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w celu ustalenia lub dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami.
 4. Zakres przetwarzanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Suwałkach danych osobowych wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o odpadach, ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Zakres danych uzależniony jest od umów zawartych ze Spółką.
 5. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom, którym Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Suwałkach powierzyło przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające), organom publicznym, instytucjom lub podmiotom trzecim uprawnionym do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmiotom świadczącym usługi doradczo – kontrolne, kancelariom prawnym i windykacyjnym.
 6. Okresy przetwarzania (a w tym przechowywania) Państwa danych osobowych wynikają z celów przetwarzania (dane osobowe przetwarzane są przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Suwałkach do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych lub do momentu zrealizowania / ustania celów przetwarzania danych osobowych wynikających z umów zawartych przez Państwo ze Spółką oraz z upływem terminu dochodzenia roszczeń), w szczególności terminy przetwarzania danych osobowych wynikają z ustaw, o których mowa w pkt. 2 powyżej oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody), z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z RODO. W przypadku, gdy dane osobowe nie zostały zebrane od Państwa, przysługuje Państwu prawo do uzyskania informacji o ich źródle.
 8. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 9. Państwa dane nie będą przekazywane do Państwa Trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
 10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale mogą okazać się niezbędne do zawarcia i wykonania umowy i związanych z nią obowiązków prawnych, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność świadczenia usług oferowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Suwałkach.
 11. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy prawa, a w tym RODO.