Odbiór odpadów

Odbiór odpadów

kontakt: 87 565 32 85, e-mail: zuk@pgk.suwalki.pl

Miasto Suwałki

Odbiór odpadów komunalnych w 2024 r. w Suwałkach od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Odbiór odpadów komunalnych w 2024 r. w Suwałkach od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy (firmy)

  Gmina Suwałki

Harmonogramy odbioru odpadów dla nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Suwałki w 2024 r.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Suwałki w 2024 r. – Gawrych Ruda, Płociczno Tartak, Słupie, Sobolewo

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Suwałki w 2024 r. – Bobrowisko, Lipniak, Piertanie, Stary Folwark, Tartak, Wiatrołuża

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Suwałki w 2024 r. – Krzywe, Huta, Mała Huta

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Suwałki w 2024 r. – Gielniewo, Nowa Wieś, Okuniowiec

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Suwałki w 2024 r. – Białe, Bród Mały, Korkliny, Korobiec, Kropiwne Nowe, Kuków Folwark, Kuków Wieś, Kropiwne Stare, Taciewo, Trzciane, Turówka Nowa, Turówka Stara, Żyliny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Suwałki w 2024 r. – Burdeniszki, Cimochowizna, Czerwony Folwark, Leszczewek, Leszczewo, Magdalenowo, Wigry

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Suwałki w 2024 r. – Bród Stary, Bród Nowy, Czarnakowizna, Osowa, Potasznia, Przebród, Wychodne, Zielone Kamedulskie

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Suwałki w 2024 r. – Dubowo I, Dubowo II, Poddubówek, Płociczno Osiedle, Niemcowizna, Wasilczyki, Zielone Królewskie, Zielone II

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Suwałki w 2024 r. – Biała Woda, Osinki

Odbiór odpadów komunalnych w 2024 r. na terenie Gminy Suwałki, dla nieruchomości niezamieszkałych.

Harmonogram I

 

Odbiór odpadów komunalnych w 2023 r. w Suwałkach od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Odbiór odpadów komunalnych w 2023 r. w Suwałkach od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy (firmy)

  Gmina Suwałki

Harmonogramy odbioru odpadów dla nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Suwałki w 2023 r.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Suwałki w 2023 r. – Gawrych Ruda, Płociczno Tartak, Słupie, Sobolewo

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Suwałki w 2023 r. – Bobrowisko, Lipniak, Piertanie, Stary Folwark, Tartak, Wiatrołuża

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Suwałki w 2023 r. – Krzywe, Huta, Mała Huta

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Suwałki w 2023 r. – Gielniewo, Nowa Wieś, Okuniowiec

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Suwałki w 2023 r. – Białe, Bród Mały, Korkliny, Korobiec, Kropiwne Nowe, Kuków Folwark, Kuków Wieś, Kropiwne Stare, Taciewo, Trzciane, Turówka Nowa, Turówka Stara, Żyliny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Suwałki w 2023 r. – Burdeniszki, Cimochowizna, Czerwony Folwark, Leszczewek, Leszczewo, Magdalenowo, Wigry

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Suwałki w 2023 r. – Bród Stary, Bród Nowy, Czarnakowizna, Osowa, Potasznia, Przebród, Wychodne, Zielone Kamedulskie

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Suwałki w 2023 r. – Dubowo I, Dubowo II, Poddubówek, Płociczno Osiedle, Niemcowizna, Wasilczyki, Zielone Królewskie, Zielone II

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Suwałki w 2023 r. – Biała Woda, Osinki

Odbiór odpadów komunalnych w 2023 r. na terenie Gminy Suwałki, dla nieruchomości niezamieszkałych.

Harmonogram I

Harmonogram II

 

 

Odbiór odpadów komunalnych w 2023 r.  II półrocze na terenie Gminy Suwałki, dla nieruchomości niezamieszkałych.

Harmonogram

 

System odbioru odpadów w Suwałkach

Wykaz odpadów wielkogabarytowych, które PGK w Suwałkach sp. z o.o. odbiera w ramach okresowej zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Wykaz odpadów wielkogabarytowych, które PGK w Suwałkach sp. z o.o. nie odbiera w ramach okresowej zbiórki odpadów wielkogabarytowych.

 

Do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (ul. Raczkowska 150A) można, własnym transportem, nieodpłatnie dostarczać następujące (selektywnie zebrane) rodzaje odpadów. Do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (ul. Raczkowska 150A) nie są przyjmowane.
– drzwi i okna bez szyb;

– sprzęt AGD i RTV;

– elektro sprzęt wiertarki, szlifierki, kosiarki itp.;

– rowery i wózki dziecięce;

– opony samochodów osobowych bez felg;

– puste opakowania po farbach , olejach i rozpuszczalnikach,

w czarnych workach;

– meble.

– materiały budowlane(gruz, styropian);

– drzwi, okna z szybami;

– sedesy, umywalki, wanny;

– szkło zbrojone i hartowane;

– materiały izolacyjne: wełna mineralna, papa, styropian;

– ubrania;

– kołdry.

-odpady zielone;

-zużyte baterie i akumulatory;
-zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
-przeterminowane leki;
-chemikalia – opakowania po substancjach niebezpiecznych;

-meble i inne odpady wielkogabarytowe;
-zużyte opony;
-odpady budowlane i rozbiórkowe
z remontów prowadzonych samodzielnie*;
-tworzywa sztuczne i metale;
-odpady opakowaniowe ze szkła;
-papier i tektura.

– odpady zawierające azbest;

-szyby samochodowe i części samochodowe;

-szkło zbrojone i hartowane;

– materiały izolacyjne: wełna mineralna, papa, styropian ( z wyjątkiem styropianu zabezpieczającego wyroby ART., RTV itp.);

– zmieszane odpady komunalne;

– zmieszane odpady budowlane.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L. 2016.119.1), dalej RODO, pragniemy poinformować, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suwałkach, przy ul. Sejneńskiej 82, NIP 844-000-42-07, REGON 000151868, tel. 87 565 32 86, e-mail: sekretariat@pgk.suwalki.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie Państwo skontaktować się w sprawach ochrony swoich danych pod adresem e-mail: iod@pgk.suwalki.pl, lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w pkt. 1 powyżej.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a-c, e RODO w celu prowadzenia działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Suwałkach, opisanej jej aktem założycielskim, a w szczególności w celu zawarcia i realizacji umów dotyczących: świadczenia usługi przewozu komunikacją miejską, odbioru odpadów, zarządzania targowiskami miejskimi oraz cmentarzem komunalnym w Suwałkach, badań i kontroli technicznych pojazdów, podjęcia działań przed zawarciem tych umów, a także art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w celu ustalenia lub dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami.
 4. Zakres przetwarzanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Suwałkach danych osobowych wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o odpadach, ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Zakres danych uzależniony jest od umów zawartych ze Spółką.
 5. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom, którym Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Suwałkach powierzyło przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające), organom publicznym, instytucjom lub podmiotom trzecim uprawnionym do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmiotom świadczącym usługi doradczo – kontrolne, kancelariom prawnym i windykacyjnym.
 6. Okresy przetwarzania (a w tym przechowywania) Państwa danych osobowych wynikają z celów przetwarzania (dane osobowe przetwarzane są przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Suwałkach do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych lub do momentu zrealizowania / ustania celów przetwarzania danych osobowych wynikających z umów zawartych przez Państwo ze Spółką oraz z upływem terminu dochodzenia roszczeń), w szczególności terminy przetwarzania danych osobowych wynikają z ustaw, o których mowa w pkt. 2 powyżej oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody), z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z RODO. W przypadku, gdy dane osobowe nie zostały zebrane od Państwa, przysługuje Państwu prawo do uzyskania informacji o ich źródle.
 8. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 9. Państwa dane nie będą przekazywane do Państwa Trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
 10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale mogą okazać się niezbędne do zawarcia i wykonania umowy i związanych z nią obowiązków prawnych, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność świadczenia usług oferowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Suwałkach.
 11. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy prawa, a w tym RODO.