Biegły Rewident

3 września 2019

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie badania sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka z o. o. za rok 2019 i  za rok 2020 z możliwością przedłużenia umowy na kolejny 2 letni okres.

 

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka
z o.o., zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości
(t.j.: Dz. U. z 2019 roku, poz. 351 z późn. zm.) oraz zgodnie z ustawą z dnia 07 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1089 z późn. zm.) zaprasza do składania pisemnej oferty na wykonanie badania sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka z o.o. o za rok 2019 i za rok 2020

 

 1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na badanie sprawozdania finansowego PGK w Suwałkach Spółka z o.o. za rok 2019 i za rok 2020”
  w nieprzekraczalnym terminie do 13 września 2019 do godziny 15.00 w siedzibie PGK w Suwałkach Spółka z o. o, 16 – 400 Suwałki, ul. Sejneńska 82, do sekretariatu od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00 lub przesłać pocztą na adres siedziby Spółki (decyduje data wpływu).

 

 1. Obowiązki biegłego rewidenta:
 2. Biegły rewident dokona badania sprawozdania finansowego Spółki i sporządzi do dnia 30.04 następnego roku sprawozdanie z badania za każdy rok obrotowy 2019 i 2020.
 3. Biegły rewident przeprowadzi weryfikację wypłaconej przez Miasto Suwałki odrębnie w roku 2019 i 2020 rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych komunikacji miejskiej, w tym ustalenie wewnętrznej stopy zwrotu kapitału, w oparciu o zapisy umowy pomiędzy Gminą Miastem Suwałki a Spółką stanowiącej załącznik do niniejszego zaproszenia i sporządzi w terminie do dnia 27.02 następnego roku pisemny raport
  z przeprowadzonej weryfikacji.
 4. Biegły rewident przeprowadzający badanie sprawozdania finansowego nie może być pracownikiem lub członkiem organu Spółki lub innych Spółek z udziałem Miasta.
 5. Biegły rewident zobowiązany będzie do spotkania się z Radą Nadzorczą Spółki po podpisaniu umowy na usługę badania w terminie obopólnie uzgodnionym.
 6. Biegły rewident zobowiązany jest do udziału w Zgromadzeniu Wspólników zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za każdy rok obrotowy 2019 i 2020 w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji. O terminach Zgromadzenia Wspólników biegły powiadomiony będzie z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
 7. Biegły rewident zobowiązany jest do udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej zwołanym po przedłożeniu sprawozdania z badania sprawozdania finansowego oraz po przedłożeniu raportu z przeprowadzonej weryfikacji rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych komunikacji miejskiej w celu złożenia Radzie stosownych wyjaśnień i informacji. Dopuszcza się konieczność uczestnictwa biegłego rewidenta w innych posiedzeniach Rady Nadzorczej. O terminach posiedzeń biegły rewident powiadomiony będzie z co najmniej
  z tygodniowym wyprzedzeniem.
 8. Biegły rewident zobowiązany jest do przekazania Zarządowi Spółki pisemnej informacji
  o systemie rachunkowości Spółki w formie listu poufnego.
 9. Biegły rewident zobowiązany będzie przedstawić wstępny harmonogram określający metody i terminy prac związane z badaniem sprawozdania finansowego oraz udziałem
  w inwentaryzacji.
 10. Biegły rewident przeprowadzi badanie każdego sprawozdania finansowego w siedzibie Spółki w ilości co najmniej 80 godzin przypadających w dniach roboczych od godziny 7.00 do godziny 15.00.
 11. Konsultacje w zakresie zamknięcia ksiąg rachunkowych roku 2019 i 2020.
 12. Biegły rewident zobowiązany jest do sporządzenia sprawozdania z badania określającego sytuację finansową Spółki oraz jej wynik finansowy oraz dodatkowego dokumentu dotyczącego oceny sytuacji finansowej Spółki, za każdy badany rok.

 

 • Oferta powinna zawierać:
 1. aktualny odpis z rejestru sądowego lub inny dokument, z którego wynika status prawny oferenta, w oryginale lub potwierdzony za zgodność z oryginałem, wystawiony nie wcześniej niż 3 m-ce przed terminem składania ofert;
 2. potwierdzenie dokonania przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów wpisu oferenta na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych bądź zaświadczenie o wpisie wystawione nie wcześniej niż na 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert z podaniem numeru i daty wpisu;
 3. wpisy do rejestru biegłych rewidentów tych biegłych rewidentów, którzy będą przeprowadzać badanie sprawozdania finansowego w Spółce, w oryginale lub potwierdzone za zgodność z oryginałem, a w tym wskazanie imienne kluczowego biegłego rewidenta;
 4. oświadczenie o spełnianiu przez biegłego rewidenta i firmy audytorskiej ustawowo określonych warunków o niezależności od badanego podmiotu;
 5. polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie wymaganym odrębnymi przepisami prawa,
  w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem;
 6. wykaz badanych sprawozdań finansowych w branży w której działa Spółka: komunikacja miejska albo wywóz odpadów komunalnych w okresie ostatnich pięciu lat posiadanych przez wskazanego imiennie w ofercie kluczowego biegłego rewidenta.
 7. inne dokumenty wg oceny oferenta potwierdzające doświadczenie i znajomość branży,
  w której działa Spółka;
 8. ostateczną cenę (netto i brutto) za badanie sprawozdania oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z badania sprawozdania finansowego, raportu z weryfikacji rekompensaty oraz realizację wszystkich warunków określonych dla niniejszego badania (w tym obecność na Zgromadzeniu Wspólników i Radzie Nadzorczej).
 9. Oczekiwany termin przeprowadzenia i zakończenia badania sprawozdania finansowego oraz przedłożenia sprawozdania efektów badania sprawozdania finansowego: do dnia 30 kwietnia każdego następnego roku.
 10. Przedłużenie umowy na kolejny 2-letni okres może nastąpić pod warunkiem wyrażenia woli kontynuacji umowy przez Spółkę. W przypadku nie skorzystania z przedłużenia umowy, Wykonawcy usługi nie przysługuje żadne roszczenie z tego tytułu. Realizacja badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021, 2022 będzie się odbywało na takich samych warunkach, jak zamówienie podstawowe – badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, 2020.
 11. Oferty nie spełniające powyższych wymogów lub złożone w innym terminie niż określony nie będą rozpatrywane.
 • Otwarcie ofert i wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego nastąpi
  26 września 2019 w siedzibie Spółki.
 • Rada Nadzorcza dokona wyboru oferty na podstawie złożonych dokumentów, biorąc pod uwagę cenę ofertową, doświadczenie w branży, pozostałe referencje i dodatkowe informacje złożone przez oferenta.
 1. Rada Nadzorcza Spółki zastrzega sobie prawo odstąpienia od postępowania ofertowego bez podania przyczyny oraz ponoszenia skutków prawnych
  i finansowych.

Kontakt: 87 565 32 86 lub 87, e – mail: sekretariat@pgk.suwalki.pl

W załączeniu:

 1. Umowa
 2. Aneks nr 1

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L. 2016.119.1), dalej RODO, pragniemy poinformować, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suwałkach, przy ul. Sejneńskiej 82, NIP 844-000-42-07, REGON 000151868, tel. 87 565 32 86, e-mail: sekretariat@pgk.suwalki.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie Państwo skontaktować się w sprawach ochrony swoich danych pod adresem e-mail: iod@pgk.suwalki.pl, lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w pkt. 1 powyżej.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a-c, e RODO w celu prowadzenia działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Suwałkach, opisanej jej aktem założycielskim, a w szczególności w celu zawarcia i realizacji umów dotyczących: świadczenia usługi przewozu komunikacją miejską, odbioru odpadów, zarządzania targowiskami miejskimi oraz cmentarzem komunalnym w Suwałkach, badań i kontroli technicznych pojazdów, podjęcia działań przed zawarciem tych umów, a także art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w celu ustalenia lub dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami.
 4. Zakres przetwarzanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Suwałkach danych osobowych wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o odpadach, ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Zakres danych uzależniony jest od umów zawartych ze Spółką.
 5. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom, którym Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Suwałkach powierzyło przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające), organom publicznym, instytucjom lub podmiotom trzecim uprawnionym do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmiotom świadczącym usługi doradczo – kontrolne, kancelariom prawnym i windykacyjnym.
 6. Okresy przetwarzania (a w tym przechowywania) Państwa danych osobowych wynikają z celów przetwarzania (dane osobowe przetwarzane są przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Suwałkach do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych lub do momentu zrealizowania / ustania celów przetwarzania danych osobowych wynikających z umów zawartych przez Państwo ze Spółką oraz z upływem terminu dochodzenia roszczeń), w szczególności terminy przetwarzania danych osobowych wynikają z ustaw, o których mowa w pkt. 2 powyżej oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody), z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z RODO. W przypadku, gdy dane osobowe nie zostały zebrane od Państwa, przysługuje Państwu prawo do uzyskania informacji o ich źródle.
 8. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 9. Państwa dane nie będą przekazywane do Państwa Trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
 10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale mogą okazać się niezbędne do zawarcia i wykonania umowy i związanych z nią obowiązków prawnych, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność świadczenia usług oferowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Suwałkach.
 11. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy prawa, a w tym RODO.