Lokale do wynajęcia na targowisku miejskim

Lokale do wynajęcia na targowisku miejskim

Wykaz wolnych lokali do wynajęcia na targowisku miejskim przy ul. Sejneńskiej w Suwałkach


1. Hala Targowa nr 1 – Nowa

(CO, klimatyzacja, woda ciepła i zimna)

Segment A:

– lokal nr 8 (pow. 15,31 m2) – 644,09 zł netto
(lokal do wynajęcia od 01.06.2019 r.)
– lokal nr 10 (pow. 15,85 m2) – 666,81 zł netto
– lokal nr 11 (pow. 15,85 m2) – 666,81 zł netto
(lokal do wynajęcia od 01.06.2019 r.)

Segment B:

hala targowa lok.21

– lokal nr 21 (pow. 14,39 m2) – 607,98 zł netto
– lokal nr 23 (pow. 28,42 m2) – 1.200,75 zł netto
– lokal nr 24 (pow. 24,72 m2) – 1.044,42 zł netto
– lokal nr 25 (pow. 24,07 m2) – 1.016,96 zł netto
(lokal do wynajęcia od 01.06.2019 r.)
– lokal nr 26 (pow. 24,07 m2) – 1.016,96 zł netto
– lokal nr 27 (pow. 24,07 m2) – 1.016,96 zł netto
(lokal do wynajęcia od 01.06.2019 r.)
– lokal nr 28 (pow. 24,07 m2) – 1.016,96 zł netto

Segment C:

– lokal nr 37 (pow. 25,55 m2) – 1.003,86 zł netto
(lokal do wynajęcia od 01.06.2019 r.)

hala targowa lok nr 37

2. Hala Targowa nr 2 – Hala Główna


– lokal nr 6 (pow. 18,39 m2) – 662,04 zł netto

– lokal nr 8 (pow. 12,35 m2) – 444,60 zł netto

3. Hala Targowa nr 3 – przy ul. 1 Maja

– lokal nr 9A (pow. 19,20 m2) – 540,67 zł netto)

5. Obiekty drewniane

– lokal nr 38 (pow. 22,16 m2) – 443,20 zł netto
– lokal nr 37 (pow. 21,26 m2) – 425,20 zł nettoZgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L. 2016.119.1), dalej RODO, pragniemy poinformować, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suwałkach, przy ul. Sejneńskiej 82, NIP 844-000-42-07, REGON 000151868, tel. 87 565 32 86, e-mail: sekretariat@pgk.suwalki.pl.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie Państwo skontaktować się w sprawach ochrony swoich danych pod adresem e-mail: iod@pgk.suwalki.pl, lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w pkt. 1 powyżej.
  3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a-c, e RODO w celu prowadzenia działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Suwałkach, opisanej jej aktem założycielskim, a w szczególności w celu zawarcia i realizacji umów dotyczących: świadczenia usługi przewozu komunikacją miejską, odbioru odpadów, zarządzania targowiskami miejskimi oraz cmentarzem komunalnym w Suwałkach, badań i kontroli technicznych pojazdów, a także podjęcia działań przed zawarciem tych umów.

Zakres przetwarzanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Suwałkach danych osobowych wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o odpadach, ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Zakres danych uzależniony jest od umów zawartych ze Spółką.

  1. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom, którym Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Suwałkach powierzyło przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające), organom publicznym, instytucjom lub podmiotom trzecim uprawnionym do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmiotom świadczącym usługi doradczo – kontrolne, kancelariom prawnym i windykacyjnym.
  2. Okresy przetwarzania (a w tym przechowywania) Państwa danych osobowych wynikają z celów przetwarzania (dane osobowe przetwarzane są przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Suwałkach do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych lub do momentu zrealizowania / ustania celów przetwarzania danych osobowych wynikających z umów zawartych przez Państwo ze Spółką oraz z upływem terminu dochodzenia roszczeń), w szczególności terminy przetwarzania danych osobowych wynikają z ustaw, o których mowa w pkt. 2 powyżej oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
  3. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody), z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z RODO. W przypadku, gdy dane osobowe nie zostały zebrane od Państwa, przysługuje Państwu prawo do uzyskania informacji o ich źródle.
  4. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  5. Państwa dane nie będą przekazywane do Państwa Trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
  6. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale mogą okazać się niezbędne do zawarcia i wykonania umowy i związanych z nią obowiązków prawnych, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność świadczenia usług oferowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Suwałkach.
  7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy prawa, a w tym RODO.