Przystanki na żądanie

Wykaz przystanków „na żądanie” na terenie Miasta Suwałki wg stanu na 01.09.2017 r.

Lp. Nazwa przystanku Kierunek jazdy
1 Bakałarzewska/Most (01) Centrum
2 Bulwarowa/Tesco (02) ul. M. Reja
3 Filipowska/Grunwaldzka (04) ul. Bakałarzewska
4 Filipowska/Rondo (01) ul. W. Sikorskiego
5 Grunwaldzka/Filipowska  (03) Zalew Arkadia
6 Hubala (01) Trac Tec
7 Klonowa/Różana (01) ul. Świerkowa
8 Kościuszki/24 Sierpnia (01) ul. Wojska Polskiego
9 Łąkowa (02) Wojska Polskiego
10 Papiernia (01) ul. Wojska Polskiego
11 Papiernia (02) ul. Dubowo
12 Papiernia/Laktopol  (04) ul. Wojska Polskiego II
13 Papiernia/Laktopol (03) ul. Wojska Polskiego
14 Powstańców Wlkp./Raczkowska (01) ul. Bakałarzewska
15 Powstańców Wlkp./Zastawie  (04) ul. Raczkowska
16 Powstańców Wlkp./Zastawie  (05) ul. Bakałarzewska
17 Północna/Fabryka Mebli (03) Okuniowiec
18 Ptaszyńskiego (01) ul. Raczkowska
19 Pułaskiego/Brzostowskiego (01) Centrum
20 Pułaskiego/Brzostowskiego (02) Budzisko
21 Pułaskiego/Czarnoziem  (09) Centrum
22 Pułaskiego/Czarnoziem (10) Budzisko
23 Pułaskiego/Straż Pożarna (03) Centrum
24 Pułaskiego/Studzieniczne (15) Centrum
25 Raczkowska/Aquel (12) Raczki
26 Raczkowska/Bydgoska (04) Centrum
27 Raczkowska/Lotnisko (08) Centrum
28 Raczkowska/PGO (07) Raczki
29 Reja/Armii Krajowej (09) Centrum
30 Reja/Armii Krajowej (10) Jeleniewo
31 Różana (01) ul. Klonowa
32 Różana (02) ul. Północna
33 Różana/Klonowa (03) ul. Północna
34 Sejneńska/Oczyszczalnia  (12) Sejny
35 Sejneńska/Oczyszczalnia (11) ul. Utrata
36 Sikorskiego/Bulwarowa (01) ul. Mieszka I
37 Sikorskiego/Staszica (02) Szpitalna pętla
38 Sikorskiego/Staszica (03) Sikorskiego rondo
39 Staniszewskiego/Osiedle (04) Płociczno
40 Staniszewskiego/Sianożęć  (02) ul. Utrata
41 Staniszewskiego/Sianożęć (01) Płociczno
42 Staniszewskiego/Wysypisko  (03) ul. Utrata
43 Szpitalna/Hospicjum (01) ul. Krzywólka
44 Świerkowa/Chabrowa (02) ul. K. Pułaskiego
45 Świerkowa/Jesionowa (01) ul. Kolejowa
46 Utrata/Sejneńska (02) ul. Wojska Polskiego
47 Utrata/Waryńskiego (04) ul. K. Pułaskiego
48 Wigierska/Kościuszki (01) ul. T. Noniewicza
49 Wojska Polskiego II/Mispol (01) ul. Dubowo
50 Wojska Polskiego II/Mispol (02) ul. Wojska Polskiego
51 Wojska Polskiego/Jednostka Wojskowa (05) Centrum
52 Wojska Polskiego/Leśna (09) Centrum
53 Wojska Polskiego/Warszawska (07) Centrum

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L. 2016.119.1), dalej RODO, pragniemy poinformować, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suwałkach, przy ul. Sejneńskiej 82, NIP 844-000-42-07, REGON 000151868, tel. 87 565 32 86, e-mail: sekretariat@pgk.suwalki.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie Państwo skontaktować się w sprawach ochrony swoich danych pod adresem e-mail: iod@pgk.suwalki.pl, lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w pkt. 1 powyżej.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a-c, e RODO w celu prowadzenia działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Suwałkach, opisanej jej aktem założycielskim, a w szczególności w celu zawarcia i realizacji umów dotyczących: świadczenia usługi przewozu komunikacją miejską, odbioru odpadów, zarządzania targowiskami miejskimi oraz cmentarzem komunalnym w Suwałkach, badań i kontroli technicznych pojazdów, podjęcia działań przed zawarciem tych umów, a także art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w celu ustalenia lub dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami.
 4. Zakres przetwarzanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Suwałkach danych osobowych wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o odpadach, ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Zakres danych uzależniony jest od umów zawartych ze Spółką.
 5. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom, którym Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Suwałkach powierzyło przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające), organom publicznym, instytucjom lub podmiotom trzecim uprawnionym do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmiotom świadczącym usługi doradczo – kontrolne, kancelariom prawnym i windykacyjnym.
 6. Okresy przetwarzania (a w tym przechowywania) Państwa danych osobowych wynikają z celów przetwarzania (dane osobowe przetwarzane są przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Suwałkach do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych lub do momentu zrealizowania / ustania celów przetwarzania danych osobowych wynikających z umów zawartych przez Państwo ze Spółką oraz z upływem terminu dochodzenia roszczeń), w szczególności terminy przetwarzania danych osobowych wynikają z ustaw, o których mowa w pkt. 2 powyżej oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody), z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z RODO. W przypadku, gdy dane osobowe nie zostały zebrane od Państwa, przysługuje Państwu prawo do uzyskania informacji o ich źródle.
 8. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 9. Państwa dane nie będą przekazywane do Państwa Trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
 10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale mogą okazać się niezbędne do zawarcia i wykonania umowy i związanych z nią obowiązków prawnych, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność świadczenia usług oferowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Suwałkach.
 11. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy prawa, a w tym RODO.