Zarząd

Zarząd Spółki jest jednoosobowy – Eugeniusz Dariusz Przybysz

Kompetencje Zarządu

  • Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone do właściwości pozostałych organów Spółki.
  • Zgromadzenie Wspólników, w drodze uchwały może ustalić wykaz czynności, na podjęcie których Zarząd musi uzyskać uprzednią pisemną zgodę Zgromadzenia Wspólników